Въпроси и отговори


Въпроси, свързани с институциите

Към детските градини на делегиран бюджет в много общини са прикрепени детски градини от малките населени места като филиали. При тези обстоятелства те не отговарят на изискванията за защитени детски градини. Обикновено групите в града се натоварват с повече на брой деца, за да се издържат филиалите. Как този процес ще се регламентира при определяне на ДОС за финансиране на институциите и ДОС за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие? Ще бъдат ли допускани групи със завишен брой деца в града за сметка на тези в малките населени места? Ще има ли ясно регламентирани задължения за общините да поддържат съществуването на този вид градини? Това ще гарантира достъпа на децата до предучилищно образование, което е държавен приоритет. Въпросът касае и най вече изплащането на заплати на целия персонал /и в основната градина и във филиала/, който е с редуцирана численост и е на минималното възнаграждение за страната. Отпада възможността за допълнителни плащания, съгласно КТД. Трудно се осигуряват и задължителните допълнителни трудови възнаграждения по Наредба 1 от средствата в Държавна дейност, дори с добавка УПР по формула. Предстои и увеличаване на минималната работна заплата за страната през 2017 г., а над 50% от персоналът в детските градини е непедагогически. Обикновено увеличаването на ЕРС в тези случаи не покрива разходите за увеличаване на минималната работна заплата на работещите.
Критериите за определяне на защитените детски градини все още не са определени от Министерския съвет, поради което не може да бъде коментиран въпросът дали Вашата градина ще бъде включена в списъка със защитени детски градини.
В определените стандарти с Решение № 304/26.04.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. е разчетено увеличението на минималната работна заплата за страната за 2017 г.
На територията на нашата община няма съществуващ до момента Обединен детски комплекс. Може ли, съгласно ЗПУО, да бъде открит ,,Център за подкрепа за личностно развитие" от кмета на общината и какъв ще бъде редът за разкриването му.
Редът за откриването е регламентиран в ЗПУО, Глава XVIII, раздел I – Откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавните и общинските институции.
Необходимо ли е да има Решение на общински съвет, съгласно §18, ал. 2 от ПЗР на ЗПУО, за да има основание да се уредят трудовите правоотношения на директорите на извънучилищните педагогически учреждения по реда на чл. 123 от КТ, при положение, че съгласно ЗПУО правната форма на тези структури се променя в ЦПЛР и съгласно чл. 217, ал. 3 от КТ работодател на директорите на тези институции е кмета на общината?
Не трябва. Съгласно параграф 18, ал. 5 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО трудовите правоотношения се уреждат съгласно чл. 123 от КТ.
Кога Помощните училища се бъдат преобразувани в центрове за специална образователна подкрепа - ЦСОП?
Съгласно параграф 13, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), в срок до една година от влизането в сила на закона (до 01.08.2017 г.) помощните училища се преобразуват в държавни и общински центрове за специална образователна подкрепа със заповед на министъра на образованието и науката, издадена при условията и по реда на глава осемнадесета, раздел I на закона.
Ще се запазят ли до сега действащите класове или ще се сформират групи в Центровете за специална образователна подкрепа - ЦСОП?
Учениците, за които всички възможности за интегрирано обучение в общообразователно училище са изчерпани, се насочват от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за обучение в специални училища за обучение и подкрепа на ученици със сензорни увреждания или в центрове за специална образователна подкрепа. Учениците, които се насочват за обучение в центрове за специална образователна подкрепа, остават ученици на училището и фигурират в Списък-образец № 1 на училището, но същевременно се вписват в Списък-образец № 3 на центъра за специална образователна подкрепа, в който на практика се извършва обучението им.
В центровете за специална образователна подкрепа може да има паралелки за ученици, завършили един и същи клас, както и групи, формирани от ученици, завършили различни класове – групи за ученици с умствена изостаналост и множество увреждания.
Когато частна детска градина е собственост на юридическо лице, необходимо ли е тя да бъде регистрирана като търговско дружество? Какво се случва, ако лицензът е издаден на юридическото лице - собственик?
Тук е приложима разпоредбата на §16 от Преходните и заключителните разпоредби на закона. Лицата, които са получили разрешение за откриване на частна детска градина до една година от влизането в сила на закона следва да приведат правноорганизационната си форма или регистрация в съответствие с изискванията на закона или учредяват частна детска градина като търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Търговските дружества са различни видове – ЕООД, ООД, ЕАД и АД. Пример - Частна детска градина „Калинка“ ООД. Юридическото лице, което ще продължи дейността, трябва да е учредено като търговско дружество, юридическо лице с нестопанска цел или кооперация. Ако това условие не е изпълнено, министърът отказва да разреши продължаването на дейността, за което трябва да има подадено заявление.
След 01.08.2016 г. каква е процедурата за промяна на наименованието на Обединен детски комплекс – ОДК, в Център за подкрепа за личностно развитие - ЦПЛР? Валидно ли е рещение на Общинския съвет преди 01.08.2016 г., ако в него е упоменато, че промяната на наименованието е считано от влизането в сила на ЗПУО?
В параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО ясно е казано, че съществуващите общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения, каквото звено е и общинският детски комплекс, с влизането в сила на закона, а той влиза в сила от 1 август 2016 г., продължават да осъществяват дейността си като центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), т.е. не се изисква решение на общинския съвет. Едва в тримесечен срок от влизането в сила на закона след решение на общинския съвет кметът определя със заповед дейността на съответния център по чл. 49 от ЗПУО, а в петмесечен срок от влизането в сила на закона общинският съвет приема правилник за устройството и дейността на съответния център.
Какъв е редът за назначаване на директорите на ЦПЛР от кметовете на общини?
Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО постановява, че трудовите правоотношения на работниците и служителите от извънучилищните педагогически учреждения, които продължават дейността си като центрове за подкрепа за личностно развитие, се уреждат съгласно чл. 123 от Кодекса на труда.
Може ли наименованието Общински център за работа с деца да остане като пълно наименование, а само правната форма да бъде ЦПЛР?
В параграф 18, ал. 1 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО е посочено, че съществуващите общински обслужващи звена – извънучилищни педагогически учреждения, какъвто е и Общинският център за работа с деца, продължавайки дейността си като центрове за подкрепа за личностно развитие имат право да запазят наименованията си.  
В какви срокове се предвижда стартирането на процедурите за кандидатстване за иновативни училища? В ЗПУО е регламентирано, че критериите за определяне а училищата за иновативни се уреждат в 4 образователни стандарта, наредби за 2 от които вече са приети. В какви срокове се предвижда да бъдат приети Наредбите за държавния образователен стандарт за институциите и държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование?
Наредбата за ДОС за институциите е в процес на обществено обсъждане и се предвижда до 01.08.2016 година да бъде приета. В ДОС за институциитесе предвижда училищата да могта да представят училищни проекти за иновации за всклщчване в Списъка на иновативните училища до 31 януари на съответната година.
Как виждате мястото на новия вид обединени училища?

Създаването на обединените училища е възможност за основните училища да  обучават ученици до 10 клас, включително и да провеждат професионано обучение.
Процедурите за инициирането на обединените училища е на кмета на общината и на общинските съвети.  
Ще има ли устройствени планове при преобразуването на спец училища в центрове?
Не се предиждат устройствени планове при преобразуването на специалните училища в центрове. 
Какво налага прехвърлянето на държавните училища към общините?

От една страна професиналните държавни училища са свързани с реализиране на местна образователни политики и са ориентирани към регионалния бизнес и икономика, а от друга страна процесите на децентрализация, вклщват и образователните услуги. 
Кога ще бъдат готови критериите за средищна детска градина и как ще се кандидатства - директно детската градина или общината?
Критериите и реда за определяне на средищна детска градина ще бъдат приети до 01 ноември с акт на Министерския съвет. Предвижда се кметовете на общините и общинските съвети да   заявяват желание за включване в Списъка на средищните детски градини.  
Какво е виждането на МОН за бъдещето на малките селски училища?
Малките училища в селата могат да бъдат със статут на „защитени“, ако отговарят на критериите за това и са в планински, полупланински и гранични райони.   
Ще се променят ли критериите за защитено училище?
Не се предвижда да се инициира промяна в критериите за определяне на защитено училище. 
Какви са изисквания за определяне на защитени детски градини?
Критериите и реда за определяне на защитена детска градина ще бъдат приети до 01 ноември с акт на Министерския съвет. Предвижда се кметовете на общините и общинските съвети да заявяват желание за включване в Списъка на защитените детски градини.Изискванията отново се предижда, както за защитените училища да бъдат свързани с отдалеченост на най- близката детска градина, капацитет на приемащата детска градина и брой деца в тях.
Според ЗПУО се създават и така наречени обединени училища. Какво представляват те и как ще бъде обвързан приемът и ще се гарантира ли приемственост със средните училища, профилираните гимназии и професионалните гимназии?
Приемът ще гарантира приемственост, както по отношение на подготовката, така и по отношение на организацията. 
Какви ще бъдат изискванията за преобразуване на основни в обединени училища, специално за малките населени места? Няма ли това да доведе до задълбочаване на демографската криза?
Изискванията ще бъдат свързани с решение на общинските съвети и мотивирани предложения на кметовете на общините, наличите на материална база, кадрова обезпеченост и демографска перспектива. 
Какви ще бъдат критериите при определяне на „иновативни училища“?
Критериите за оценяване на училищните проекти за иновации са:
1. ясна  и конкретна цел на проекта, свързана с повишаване качеството  на образованието;
2. съответствие  на предложените дейности с  целите в проекта;
3. възможност за проследяване  на въздействието от иновативния  процес и иновацията върху  качеството на образованието;
4. измеримост  на очакваните резултати;
5. приложимост  на иновацията и възможности  за мултиплициране;         
6. съответствие с изискванията в държавните образователни стандарти за учебния план, за организацията на дейностите в училищното образование и за общообразователната подготовка.
По какви критерии ще се  определят средищните детски  градини?
Критериите и реда за определяне на средищна детска градина ще бъдат приети до 01 ноември с акт на Министерския съвет. Предвижда се критериите да бъдат свързани с брой пътуващи деца от населени места, в които няма детска градина. 
Иновативните училища и възможността за иновативни практики на учителите.
Иновативните училища са по - свободни да прилагат специфични педагогически методи, прийоми, учебни планове и програми, да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети, организация на работа и управление за повишаване на качеството на образованието. Иновативните училища извършват целенасочена, планирана и контролирана промяна, чрез въвеждане на иновативни практики, с която се решават организационни и съдържателни проблеми в образователния процес.
Иновацията в училище е крайният резултат от иновационната дейност, получила реализация във вид на нов образователен продукт или усъвършенстван процес, използван в практическата дейност.
Трябва да докаже, че чрез иновативните практики ще се повиши качеството на образованието като се разработват и въвеждат иновативни елементи по отношение на организацията и/или съдържанието на обучението, да организира по нов или усъвършенстван начин управлението, обучението и образователната среда; да използва нови методи на преподаване; да разработва по нов начин учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.
Иновациите могат да се  прилагат за част от учениците в училището /за паралелка, випуск, за определени по различни принципи ученици от различни класове/ или за всички ученици в училището в зависимост от целите и задачите.
Духовните училища  и противоречието им със светския  модел на образование в България 
Духовните училища се откриват, преобразуват и променят по искане на централен орган на признатата религиозна институция в страната с решение на МС.
Закриват се духовни училища по искане на централния орган на съответната религиозна институция; при налагане на ограничителна мярка по чл. 8, ал. 1, т. 4 от Закона за вероизповеданията; когато дейността на религиозната институция е прекратена; когато се установи, че не се спазват изискванията на ЗПУО и на нормативните актове по прилагането му с решение на МС.
Заявленията за откриване, преобразуване, промени и закриване на духовни училища се разглеждат и оценяват от експертна комисия, назначена със заповед на министъра на образованието и науката.Образованието в духовните училища се приравнява към светското и се контролират от РУО, като само призната религиозна институция има право да открие духовно училище.
Какъв ще бъде критерия за  подбор на иновативни училища? Ще има ли допълнителни субсидии  за такива училища?
Иновативните  училища са по – свободни, по – креативни да прилагат специфични педагогически методи, прийоми, учебни планове и програми, да въвеждат нови или синтезирани учебни предмети, организация на работа и управление за повишаване на качеството на образованието.
Разяснение по  въпроса за пререгистрацията  на частните учебни заведения.
Частната детска градина или училище кандидатстват за вписване в регистъра на институциите . Частните детски градини и училища се създават по Търговския закон, Закона за кооперациите или закона за държава членка на ЕС и кандидатстват за вписване в Регистъра на институциите на предучилищното и училищното образование. Документи, с които кандидатстват са: Заявление по образец; програмна система за предучилищно образование или училищен учебен план, съгласно етапа и степента на обучение; сведение за директор и учителски състав; договор за обучение; документи за материалната база; документи за медицинско обслужване.
Според чл. 38/ал.7/може да се  кандидатства за иновативно училище? Училището, което получи този  статут ще има ли субсидия?
Иновативните училища ще бъдат включени с акт на Министерския съвет в Списък на иновативните училища в страната, Техните успешни иновативни практики ще могат да бъдат популяризирани в училищата в страната.
ДОС Институции - иновативното училище как ще  осигури равнопоставеност с другите общообразователни училища в  контекста на своята творческа  свобода?
Всички нормативни документи в предучилищното и училищното образование, включтелно и държавните образователни стандарти ще се спазват от иновативните училища.  
Защо ЦДГ и ОДЗ се преименуват на детска градина, като пререгистрацията ще бъде    свързана с много разходи за сметка на бюджета на детските заведения?
В ЗПУО  се предвижда ЦДГ и ОДЗ да променят вида си на „ детска градина“ от 1 август.
Кои са причините, налагащи училищата да се делят  на пет вида и основно образование  да се придобива след завършен  седми клас?
Причините са свързани с новата образователна структура и дустепенната гимназиална подготовка.  
Какво определя едно училище като иновативно?
Ако отговаря на критетиите, описани в ДОС за институциите.  
Според чл. 38 от Закона за предучилищното и училищното образование ще има т.нар. обединено училище. Кое налага съществуването на такива училища, след като едно СОУ има същото предназначение и дава повече възможности?
В малките населени места да се преобразува основно училище в обединено е по – реалистично по отношение на това, че няма голям брой ученици, както и висококвалифицирани учители. 
В чл. 38, (7), (8) се очертават общите рамки, определящи спецификата на иновативните училища. Има ли проекти и/или готови документи на държавните образователни стандарти за учебния план, за общообразователната подготовка, за организацията на дейностите в училището и бихте ли дали конкретни насоки и примери за критериите за определяне на училищата като иновативни? Предвиждате ли методическа подкрепа относно превръщането на повече училища в иновативни такива?
В ДОС за институциите се предвижда към министъра на образованието и науката да се създаде Комисия за иновативните училища с участието на психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност, физически и юридически лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите, която разглежда и оценява постъпилите в Министерството на образованието и науката училищни проекти за иновации. Комисията предлага ежегодно на министъра на образованието и науката проект на Списък на иновативните училища.
Чл. 50 е относно дейностите, извършвани от "Специализаните обслужващи звена". Бихте ли дали допълнителна информация относно, от една страна подбора на кадри, които ще бъдат назначени на работа в тези звена, а от друга - местоположението им и достъпа до тях при нужда от съдействие и подкрепа в процеса на въвеждане на технологиите и/или други иновации? Ще получават ли учителите методическа и/или друга подкрепа при въвеждането на иновации на място в училищата, в които работят?
Специализираните обслужващи звена са свързани основно с провеждане на  държавната политика  по отношение на  съхраняване и развитие на образователното дело, управлението на международни програми,  квалификацията на учителските кадри и др.  
Чл. 49 очертава дейностите, които могат да бъдат извършвани от "Центровете за подкрепа за личностно развитие". Бихте ли дали конкретни примери за съществуващи такива Центрове и по-специално такива за развитие талантите и способностите на учениците и/или за развитие на социалните им умения? Могат ли учителите да създадат такива центрове в училищата, в които работят, съобразно потребностите на техните учениците?
Центровете за подкрепа на личностно развитие се създават по инициатива на кметовете на общините след решение на общинските съвети и могат да обединяват например, дейност , свъранис разитите на музикални таланти и спортни способности.
Каква ще бъде организацията на центровете за подкрепа на личностното развитие?
Устройството и дейността на Центровете за подкрепа на личностното развитие се уреждат с правилник, приет от съответния общински съвет.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с документацията


Как ще се отразват оценките на учениците със СОП, които не покриват ДОС, в дневниците на класа и ученическите книжки (за учениците от I до IV клас)?
Въпросът не е точно зададен. Учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуален учебен план и съответно по индивидуални учебни програми по учебните предмети от индивидуалния учебен план, ще се оценяват с оценки с качествен показател. Съответно такива оценки ще се вписват в дневника и в ученическата книжка с абревиатури – „ПИ“ – „постига изискванията“; „СС“ – „справя се“; „СЗ“ – „среща затруднения“. Това е посочено в указанието на дневника на класа.
Въпросът ни е свързан с Чл. 41., ал.( 3): За кои други книги и дневници освен заповедите, решенията , протоколите и регистрираните документи, номерацията започва с № 1 в началото на всяка учебна година? Включват ли се тук дневник за входяща и изходяща кореспонденция и регистрационни книги за издаване на удостоверения, свидетелства и дубликати?
Разпоредбата на чл. 41, ал. 3 от Наредба № 8/11.08.2016г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищно образование се отнася за всички книги.
Всяко училище трябва ли да има само един общ дневник за регистриране на входящата и изходящата кореспонденция, ако правилно тълкувам т. 5 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г.? Или следва да се водят два отделни дневника - един за регистриране на входящата кореспонденция и друг за регистриране на изходящата кореспонденция?
В Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование е регламентиран един дневник –„Дневник - входяща и изходяща кореспонденция“, а не дневници, т.е. води се един дневник.
Всички специалисти /психолог, логопед, ресурсен учител и т.н./ ще пишем в един и същи Дневник за подкрепа на личностното развитие? Или всеки ще си има отделен?
Педагогическите специалисти водят отделен Дневник за съответния вид подкрепа – логопедична, психологическа и т.н.
Всеки от 30-те часа норма преподавателска заетост ли трябва да е изписан ред по ред или, давам пример, нормата за деня е 6 часа - можем да изпишем три дейности, защото те са изпълнени за 6 часа?
Може да се води по дейности, като трябва да бъдат вписани броят часове и децата/учениците, с който е осъществена дейността.
Съгласно чл. 41, ал.3 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите, „номерацията на заповедите, решенията, протоколите, регистрираните документи и др. в книгите започва с № 1 в началото на всяка учебна година”. Това изискване ще се прилага ли за: дневника за входяща и изходяща кореспонденция /който не е книга, но може да се приложи по аналогия с цитирания текст/, както и за документите за дейността на институцията, които имат финансов характер – напр. книгата за регистриране на даренията?
За всички документи от задължителната документация номерацията започва от № 1 в началото на всяка учебната година.
За уч. 2016/2017 г. кои дневници ще се ползват за класовете от началния етап:
І-ви клас – дневник за І-ви клас /ползван досега/ или с новото наименование дневник за І - ІІІ клас? В преходните и заключителни разпоредби на Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите не е направено уточнение, а в приложение №2 фигурира дневник І-ІІІ клас.
За учениците от ІІ-ри и ІІІ-ти клас – през уч. 2016 / 2017 г. дневниците в досегашния формати ли следва да се водят? Това е логично решение, предвид начина на оценяване, което за тях ще бъде по досегашния ред, но отново няма уточнение в Преходните и заключителните разпоредби и формално по новите изисквания за тях следва да се прилага дневникът за І-ІІІ клас.
За учебната 2016/2017 година за I клас ще се използва Дневник за първи клас с номенклатурен номер 3-14 - старият дневник, който е актуализиран.
За учебната 2017/2018 година ще се използва нов Дневник I-III клас съгласно Наредба № 8/2016 г., публикувана в ДВ, брой 66 от 23.08.2016 година.
За II, III и IV клас през учебната 2016/2017 година ще се водят старите дневници, тъй като в тези класове няма промени.
През новата учебна година- 2016/2017, учениците в начален курс, от 2 и 3 клас, ще имат ли бележници?
Да, ще имат – тези ученици се обучават по реда на Закона за народната просвета.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с качеството на образованието


Необходимо ли е създаването на нова държавна институция за контрол на училищата?
НИО не е структура, която ще осъществява контрол. Заложено е във философията на инспектирането да установи нивото на предоставяното образование и при необходимост да даде нужните препоръки.
Има ли яснота за ролята на Националния инспекторат по образованието и точно разграничаване на функциите на т.н. Регионални управления на образованието и Националния инспекторат по образованието? Ако РУО осигуряват само методическа, управленческа и административна дейност, то Националният инспекторат по образованието ще има ли вменени права и отговорности, свързани с налагане на санкции, внедряване на конкретни мерки за промени в училище или реализиране на коригиращи дейности?
НИО няма да има дисциплинарни правомощия да налага санкции, а ще измерва с конкретен инструментариум нивото на постигнатото качество на образованието и управлението в съответната образователна институция. В правомощията на НИО е да дава препоръки и да подпомага детската градина или училището в изготвянето и изпълнението на план за подобряване на дейността.
Уместно ли е публикуването на данните от проверките, извършени от Националния инспекторат?
Финансирането на държавните и общински образователни институции е със средства от Републиканския бюджет и е нужно да има обратна връзка на вложената инвестиция. Няма да се публикуват данни от проверките, а само резюме на доклада от инспекцията с основните заключения и ключови насоки за действие от доклада.
Как ще се регулират функциите на Инспектората при оценка както на ниво училище, така и на ниво система? Би следвало той да действа като „външен коректив“ на системата. Орган, който няма интерес да преиначава, подправя или премълчава реалността, а служи на интересите и на институциите, на учениците и на техните родители.
Съгласно чл. 274, ал.1 от ЗПУО Националният инспекторат по образованието е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерски съвет с цел изготвяне на цялостна независима експертна оценка на качеството на предоставяното образование от детската градина или училището в определен момент на дейността им. – чл. 273, ал. 1 от ЗПУО. В интерес на държавата е да познава реалното състояние на образованието, вместо да разчита на структура, действаща в самата система. Функциите му ще се регламентират в Правилника за устройството и дейността му.
Необходима ли е нова административна структура като Национален инспекторат по образованието /чл. 274, ал.1/?
Създаването на НИО е вменено от ЗПУО.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с обществените съвети

Директор съм на училище. Какво трябва да направя, за да създам Обществен съвет към училището?
Условията и редът за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към детските градини и училищата ще бъдат уредени с Правилник, издаден от министъра на образованието и науката. Към момента работна група, определена със заповед на министъра на образованието и науката, разработва проект на този Правилник. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование Правилникът трябва да бъде издаден в срок от един месец от влизането в сила на ЗПУО.
Директор съм на детска градина с два филиала. Филиалите са в две населени места, различни от населеното място, в което се намира „централата“ на детската градина. Тъй като филиалите са в други населени места, трябва ли да имам три обществени съвета?
Трябва да се създаде само един, тъй като към всяка детска градина се създава един Обществен съвет. Представителите на родителите в Обществения съвет се излъчват от събранието на родителите, свикано от директора на детската градина/училището. За това събрание трябва да поканите всички родители - родителите на децата от т.нар. „централа“ и родителите на децата от филиалите. Условията и редът за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет към детските градини и училищата ще бъдат уредени с Правилник, издаден от министъра на образованието и науката.
До колко бъдещите обществени съвети ще бъдат компетентни, за да дават обективна оценка за професионалните умения на учителя?
В Закона за предучилищното и училищното образование е посочено, че Общественият съвет участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
По какви критерии и компетентности в сферата на образованието ще се определя съставът на обществения съвет по чл. 269, ал. 1?
Общественият съвет се състои от нечетен брой членове и включва един представител на финансиращия орган и най-малко трима представители на родителите на деца и ученици от съответната институция. В състава на обществения съвет на училище, което извършва обучение за придобиване на професионална квалификация, се включва и представител на работодателите.
Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
Представителите на работодателите се определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.
Каква ще бъде ролята на училищните настоятелства, регистрирани по ЗЮЛНЦ?
Дейността на Настоятелствата е разписана в глава седемнадесета на ЗПУО.
Задължително ли е създаването на обществен съвет, кой контролира обществения съвет и неговата дейност и какво следва, ако няма родители, желаещи да бъдат членове на обществения съвет? Какви са очакваните резултати от дейността на обществения съвет - като функции, компетентности и отговорности?
С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет.
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Общественият съвет в детската градина и училището:
1. одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й;
2. участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите по чл. 263, ал. 1, т. 8 и 9 и при обсъждане на избора на ученически униформи;
3. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
4. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
5. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
6. съгласува училищния учебен план;
7. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
8. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните комплекти;
9. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове;
v10. дава становище по училищния план-прием по чл. 143, ал. 1;
11. участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност.
Кой ще определя дневния ред е ще свиква заседанията на Обществения съвет? Кой ще води документацията на заседанията (минимум 4 пъти на година) на Обществения съвет и къде и от кого ще се съхраняват? (Въпросът е породен от чл.267(1)
Организацията на дейността на Обществения съвет ще бъде разписана в Правилника за създаването, устройството и дейността на обществения съвет към детските градини и училищата. За изготвянето на Правилника със Заповед на министъра на образованието и науката в Министерството на образованието и науката е сформирана работна група, в която има включени представители на Националното сдружение на общините в Р България, училища, детски градини, родителски организации и други.
Не са ли твърде големи функциите на обществения съвет в управлението на училището?
Функциите са определени в Закона за предучилищното и училищното образование.
Трябва ли към Центровете за подкрепа за личностно развитие да има Обществени съвети или се отнасят само за училищата и ДГ?
Не. Обществените съвети се създават към всяка детска градина и всяко училище.
Обществени съвети не се създават към частните детски градини и частните училища, които не получават средства от държавния бюджет.
Каква ще бъде ефективността от работата на Обществените съвети според Вас?
Общественият съвет ще подпомага развитието на детската градина и училището и ще упражнява граждански контрол на управлението им.
Общественият съвет юридическо лице ли ще бъде? Кой ще има отговорността да го регистрира? Какъв ще бъде статутът му?
Общественият съвет не е юридическо лице.
Общественият съвет не изземва ли функцията на Училищното настоятелство? Как ще бъде определен представителят на работодателите от страна на областния управител?
Дейността на Обществения съвет е разписана в глава Четиринадесета на ЗПУО, а дейността на Настоятелствата – в глава седемнадесета.
Представителите на работодателите се съгласувани определят от областния управител по предложение на представителните организации на работодателите.
Кое налага училищните учебни планове да бъдат с Обществения съвет?
Законът за предучилищното и училищното образование.
Редно ли родители, които са с нисък образователен ценз да участват в атестирането работата на педагогическите специалисти и директора, както и в съгласуването на учебния план.
Представителите на родителите ще се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието ще се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
Как членовете на Обществения съвет ще се справят с отговорностите, които ще се възлагат, ако са с нисък образователен ценз, каквито са в малките населени места? Могат ли по време на мандата да се сменят членовете на Обществения съвет?
Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
Членовете на обществения съвет се определят за срок не по-дълъг от три години.
Как обществения съвет ще дава становище по разпределение на бюджета; училищния план-прием; участие в създаване и приемане на етичен кодекс; участие в атестирането и т.н. в училища от 100% ромска общност. От тази общност родителите са неграмотни и с нисък социален статус. Дали техните препоръки и становища ще имат задължителен характер?
Дейността на обществените съвети е определена в ЗПУО.
Как и къде ще се регламентира пълното разграничаване функциите на „Обществените съвети“ към всяко училище и на „Училищните настоятелства“?
Дейността на Обществения съвет е разписана в глава Четиринадесета на ЗПУО, а дейността на Настоятелствата – в глава седемнадесета.
Уместно ли е решението Председателя на „Училищното настоятелство“ да участва в Обществения съвет само с правото на съвещателен глас?
Правото на съвещателен глас на представител на настоятелството в работата на обществения съвет е разписано в ЗПУО.
Защо Директорът не участва в работата на Обществения съвет с правото на съвещателен глас?
Съгласно ЗПУО директорът има право да присъства на заседанията на обществения съвет и да изразява становище по разглежданите въпроси.
Кое налага създаването на Обществен съвет в детските градини, след като директорът е достатъчен контролен орган?
Законът за предучилищното и училищното образование.
Как общественият съвет ще оптимизира работата в училище?
Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им.
Компетентно ли ще е мнението на родителите и общинската администрация от Обществените съвети, при обсъждане на учебния план и избора на учебници?
Правомощията на Обществения съвет са определени от Закона за предучилищното и училищното образование.
По какъв критерий се прави подбор на родителите, които ще са в обществения съвет?
Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.
Ролята на Обществените съвети при утвърждаването на Училищните учебни планове и мястото им в училищния живот. Как лица - не специалисти в средното образование ще оценяват специалисти? Какво се случва на практика ако гласуваният на Педагогически съвет учебен план за дадена паралелка не бъде одобрен от Обществения съвет?
При неодобрение от обществения съвет на училищния учебен план той се връща с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното му разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Според чл. 14 за общите съвети, чл. 269, ал. 2 се разисква въпросът за участие на обществените съвети в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите и програмните системи. Смятате ли, че родителите, участващи в обществените съвети имат необходимите компетентности да дават мнението си при избора на съответната програма и програмна система, по която да работи детската градина.
Чл. 14 от ЗПУО се отнася до усвояването на българския книжовен език.
Чл. 269, ал. 1, т. 2 от ЗПУО дава право на Обществения съвет да участва в работата на Педагогическия съвет при обсъждане на програмите за превенция за ранното напускане на училище и програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи.
Какво ще стане, ако стратегията за развитие на училището не се приеме от обществения съвет и се стигне до конфликтна ситуация. Има ли институция, пред която ПС да изпрати възражение или жалба срещу действията на обществения съвет?
При неодобрение от обществения съвет на Стратегията за развитието на училището тя се връща с мотиви за повторно разглеждане от педагогическия съвет. При повторното им разглеждане педагогическият съвет се произнася по мотивите и взема окончателно решение.
Реално ли ще бъде атестирането на учителите от Обществения съвет, след като в него са включени неспециалисти, а в много от случаите членовете на Обществения съвет няма да имат завършено и средно образование?
В Закона за предучилищното и училищното образование е посочено, че Общественият съвет участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Необходимо ли е на обществените съвети да им се делегират толкова много права в чл. 269 – да одобряват стратегия на училището, да участват в обсъждане на учебни програми, да съгласуват училищния учебен план, и т.н.? Дали във всяко населено място има родителите, които имат съответните компетентности?
Правомощията на Обществения съвет са определени от Закона за предучилищното и училищното образование.
Представителите на родителите се излъчват от събрание на родителите, свикано от директора на детската градина и на училището. На събранието се определя броят на представителите на родителите и се избират и резервни членове на обществения съвет.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с организация на учебния процес

Денят за честване на патронния празник на училището на какво основание да се определи: съгласно чл.105 (1) или (4) от ЗПУО?
Чл.105, ал. 4.
Ученик от IX клас от профил „Технологичен“ желае да се премести в профил „Чуждоезиков“ в друго училище. Възможно ли е?
Съгласно Наредба № 10 за организацията на дейностите в училищното образование - чл. 106, ал1, т.2 - може да се премести.
При индивидуалната форма на ученик със СОП подпомага ли се от ресурсен учител в ОУ? Може ли индивидуалните часове по предмет и да се дадат на ресурсен учител?
Индивидуалната форма на обучение се осъществява от учителите по предметите, които са включени в индивидуалния учебен план на ученика. На ученик със специални образователни потребности може да е необходима подкрепа от ресурсен учител, независимо от формата на обучение, но тя се предоставя извън обучението от учителите по учебните предмети.
Учениците, които през учебната 2016/2017 и 2017/2018 ще бъдат в 7 клас ще завършат ли основно образование според ЗПУО или ще вземат свидетелствата си за основно образование в 8 клас?
Както определя и ЗПУО учениците, които през 2016-2017 година са в VII клас, след успешното му завършване ще получат свидетелства за основно образование.
Преместването на ученици за учебната 2016/2017 г. ще се осъществява по Закона за предучилищното и училищно образование ли? Може ли ученик в 12 клас да се премести от едно училище в друго като си смени профила?
Преместването на учениците се осъществява съобразно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и държавния образователен стандарт за организация на дейностите в училищното образование. Преместване на ученик в 12 клас при смяна на профил не може да се осъществи.
Училището ни е на двусменен режим на обучение. Колко минути е допустимо да бъде голямото междучасие - 20 минути или над 20 минути.
Не по-малко от 20 минути.
Кой ще утвърждава годишните тематични разпределения на директор за учебната 2016/2017 г.?
Годишните тематични разпределения на директорите за съответната учебна година и за съответния клас следва да се утвърждават от началниците на регионалните управления на образованието.
При организирането и провеждането на обучението в учебния час по спортни дейности, как ще се процедира с пътуващите ученици с организиран транспорт и с тези, които не посещават ПИГ?
Този час е задължителен и организацията на работа и транспорт трябва да бъде направена така, че да могат учениците да се включват в тези часове.
През тази година в училищата все още има осми класове. В чл.18, т.2 от ЗПУО е записано, че целодневна организация се организира за І -VІІ клас в средищните училище. Наредбата влиза от 1.09.16 г. Учениците от осми клас в средищните училище ще имат ли право на целодневна организация?
Съгласно чл. 102, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището, което е разписано в проекта на наредбата. За учебната 2016/2017 година учениците от VIII клас, които съгласно § 24 се обучават по старите учебни планове, имат право на целодневна организация.
Съгласно чл. 199. (1) от ЗПУО за неизпълнение на задълженията, определени в този закон, в нормативните актове по неговото прилагане и в правилника за дейността на училището, след изчерпване на останалите механизми за въздействие върху вътрешната мотивация и за преодоляване на проблемното поведение на учениците може да се налагат следните санкции:
1. забележка;
2. преместване в друга паралелка в същото училище;
Как при налагането на тази санкция документално ще се оформят бележник, дневник, оценки, групите по отделните предмети ще се нарушат?
В Закона за предучилищното и училищното образование (чл. 200, ал. 1) е определено, че санкцията "преместване в друга паралелка в същото училище" не се прилага, когато това налага промяна на профила, професията или специалността. При преместване в друга паралелка в същото училище ученикът се отписва от дневника на паралелката, която напуска и се вписва в дневника на паралелката, в която постъпва. Оценките, получени от ученика до момента на преместването му, са валидни.
Ученици, завършили VII и VIII клас през 2016-2017 г. съгласно ЗПУО ще са със завършено основно образование. Тези ученици продължават с първи етап (VIII-X клас) на средната образователна степен. Рамковите учебни планове за средна образователна степен започват от VIII клас. Това означава ли, че ученикът, който през 2016-2017 е в VIII клас през 2017-2018 г. също ще бъде в VIII клас?
Учениците, които през 2016-2017 г. са в осми клас, продължават обучението си по ЗНП и приключват средното си образование по стария закон и по подзаконовите актове по неговото прилагане.
Учениците, които през 2016-2017 г. са в седми клас, придобиват основно образование след успешно завършване на седми клас и постъпват и се обучават в средната степен – осми - дванадесети клас, по новия закон - ЗПУО.
Как ще бъде организирана дистанционната форма на образование и как ще се осъществява контрол върху нея?
Дистанционната форма на обучение ще се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план.
При изпълнението на планираното може ли да прави промени, диктувани от възможностите на неговите ученици при усвояването на учебния материал?
Да, може.
Какви са възможностите за повсеместно целодневно обучение, с което учениците да се приберат от улицата? Специално за професионалното образование престоят в училище да е обвързан с трудова дейност. Наложителни ли са строги дисциплиниращи мерки?
Съгласно чл. 101 от ЗПУО организацията на учебния ден е полудневна и целодневна. Държавата създава условия за разширяване на възможностите за целодневна организация на учебния ден.
Училището организира целодневна организация на учебния ден за учениците от І до ІV клас при желание на родителите, както и от V до VІІ клас при желание на родителите и съобразно възможностите на училището.
Организацията на учебния ден в спортните училища е целодневна.
Кои дейности по превенция и преодоляване на проблемното поведение на учениците са приемливи, с оглед да се запази достойнството на потърпевшите?
Дейностите, които могат да бъдат осъществени с оглед превенция и преодоляване на проблемното поведение са свързани с допълнително обучение по учебни предмети; допълнителни модули за деца, които не владеят български език; допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; консултации по учебни предмети, кариерно ориентиране на учениците; занимания по интереси; поощряване с морални и материални награди; дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение; ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения; логопедична работа.
Как ще бъде организиран приема във втора гимназиална степен при желание за преместване от друго училище?
Ученици могат да се преместват при наличие на свободни места в паралелката или в приемащото училище.
За свободни места се считат местата до утвърдения училищен и държавен план-прием, които включват:
1. незаетите места;
2. освободените през учебната година места.
Свободните места се обявяват в тридневен срок от освобождаването им на сайта на училището и в регионално управление на образованието.
Учениците от VIII до Х клас включително могат да се преместват не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок. Учениците от XI клас - не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок по същия профил или професия/специалност, а от XII клас, не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил или професия.
Учениците от XI клас могат да се преместват след успешно завършен клас при смяна на профил или професия, като при различие между училищните учебни планове учениците полагат приравнителни изпити при условия и по ред, определени от приемащото училище.
Изключенията се разрешават от началника на РУО на територията, на която се намира приемащото училище, като се представят документи, удостоверяващи причините за преместването.
Учениците могат да се преместват в друго училище над утвърдения прием при смяна на местоживеенето с разрешение на началника на РУО. Когато приемащото училище е единствено в населеното място не се изисква разрешение на началника на РУО.
Разясняване на възможностите на различните пътеки за обучение и придобиване на професионална квалификация. Например възможностите за обучение в професионалните гимназии на ученици завършили Х клас в обединено училище?
Обучението в обединените училища ще се осъществява в резултат на прием след завършено основно образование и положени изпити по български език и литература и по математика от националното външно оценяване.
Ще се промени ли списъчният състав и средната посещаемост в групите, след като се приемат Стандарта за физическата среда?
Не.
Какви са изисквания на закона за броя на децата в групите?
Законът за предучилищното и училищно образование е делегирал регламентирането на броя на децата в групите на стандарта за физическата сред и за информационното и библиотечно осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и стандарта за финасиране на институциите.
Новият формат на тематични разпределения за всички класове ли се отнася или само за първи и пети? Преподавателите ще бъдат ли консултирани предварително относно изискванията за изготвяне?
Годишното тематично разпределение представлява дидактически план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението за постигане на очакваните резултати и за придобиване на общообразователната подготовка в съотвествие с предвиденото в учебния план и се отнася за всички учебни предмети.
Учениците, които тази година ще завършат VI, през учебната 2016/2017 в VII клас ще получат Свидетелство за основно образование, а те се обучават по стария учебен план и няма да са преминали обучението заложено за четвъртата година по него. Защо? Законово как ще се регламентира?
Няма проблем за овладяване на учебното съдържание. Учениците плавно ще навлязат в новата програма. За компенсиране на съдържанието ще бъдат осигурени часове по ЗИП. Предвиденото по обем учебно съдържание е достатъчно за получаване на Свидетелство за основно образование.
Защо се увеличава седмичната натовареност във ІІ, ІІІ, ІV и VІІ клас?
Увеличаването на седмичната натовареност е поради промяната на продължителността на учебната година и промяната на учебния план. С това се осигурява възможност за по-спокойно овладяване на учебното съдържание и осигуряване на повече часове за упражнения.
Защо има предвидени в следобедните часове две самоподготовки, а винаги трябва да подготвяме най-малко по три учебни предмета?
Целодневната организация на учебния процес създава учебна среда, която много помага на учениците в усвояването на знанията. Дава разнообразни възможности за интелектуално, физическо и личностно развитие на ученика чрез включването му в различни дейности. Тежестта на учебния материал по различните предмети е различна и изисква различно време за овладяване. От съществуващата до сега практика е установено, че предвиденото време е достатъчно за подготовка.
Демографският срив е факт. Кога ще се промени минималният брой на учениците в паралелка?
На този етап Министерството на образованието и науката не предвижда промяна на минималния брой на учениците в паралелките.
Ще има ли положителен ефект удължаването на учебната година?
Категоричен отговор на този въпрос ще се даде след няколко години, когато се осъществят необходимите наблюдения и анализи. Удължаването на продължителността на учебната година предполага осигуряване на допълнителни часове за упражнение и по-добро овладяване на учебното съдържание, което да доведе до по- добри резултати.
Дали намаляването броя часове на предбуквения етап в І клас ще подобри или ощети ограмотяването на учениците, имайки предвид разнородния им състав и процент роми в училищата?
В програмата за първи клас се отчита фактът, че тя е продължение и надгражда програмата от детската градина, където според Закона за народната просвета е задължително обучението на децата от 5 и 6 годишна възраст в подготвителните групи. Там с голяма част от понятията децата се запознават. Броят на часовете за предбуквения период е препоръчителен. Ако учителят прецени, че децата не са овладяли новите понятие, има право да удължи срока.
Възможно в ли е броят на учениците паралелките за начален етап на основното образование да бъде намален: минимум – 12, максимум – 16?
На този етап Министерството на образованието и науката не предвижда промяна на минималния брой на учениците в паралелките.
Как ще се осъществява изборът на профил и прием във втори гимназиален етап на образование?
Държавният план-прием определя за неспециализираните училища по чл. 38, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от ЗПУО броя на местата, на които се приемат ученици в VІІІ клас в:
1. паралелките за професионална подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища;
2. паралелките за профилирана подготовка в професионалните и в профилираните гимназии, в средните и в обединените училища.
(2) Държавният план-прием за специализираните училища по чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗПУО се определя с наредби по чл. 143, ал. 6 от ЗПУО.
Във връзка с горното след 8 клас се кандидатства за профил по рамковия или по типовия учебен план , профилираната подготовка започва в 11 клас.
Как ще се осъществява приемът на учениците в гимназиите, след завършване на основно образование?
Съгласно чл. 142, ал. 3 от ЗПУО учениците се приемат в VІІІ клас на профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии. Броят на местата, на които се приемат учениците се определя в държавният план-прием.
С държавния план-прием се определя за всяка област за училища по чл. 38, ал. 1, т. 3, 4 и 5, ал. 3 и чл. 39, ал. 2, т. 1, 2 и 3 от ЗПУО:
1. броя на паралелките по училища;
2. броя на учениците в паралелките;
3. профилите и професиите/специалностите по паралелки и по форми на обучение - дневна, вечерна, задочна и дуална система на обучение.
Какво да се има предвид под ,,допълнителни форми на обучение?
Съгласно чл. 106, ал. 1, т. 1-8 от ЗПУО формите на обучение са: дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна, комбинирана и обучение чрез работа (дуална система на обучение). Организацията на обучението в дневна, вечерна, задочна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна и комбинирана форма на обучение, както и условията и редът за преминаване от една форма на обучение в друга се уреждат с държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование, а обучението чрез работа (дуалната система на обучение) се организира и осъществява при условия и по ред, определени в Закона за професионалното образование и обучение.
Учениците от начален етап, когато са втора смяна на училище, приключват учебните часове в 18.30 ч. Предвижда ли се нещо и кога, да се разреши този проблем?
В държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование ще бъдат определени условията и редът за провеждане на полудневна и целодневната организация на учебния ден.
Полудневната организация на учебния ден може да се осъществява преди обяд или след обяд, когато условията в училището не позволяват обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд. Полудневната организация на учебния ден включва от 4 до 7 учебни часа, провеждани по седмичното разписание и почивките между тях.
Учебните часове за учениците от I клас се провеждат само преди обяд.
Целодневната организация на учебния ден се организира за ученици и включва провеждането на учебни часове по училищния учебен план, дейности по самоподготовка, по отдих и спорт и по интереси.
Целодневната организация на учебния ден се осъществява при условията, определени от държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно развитие.
Ще има ли ДОС за обучение в дистанционна форма?
Дистанционната форма на обучение се осъществява чрез средствата на съвременните информационни и комуникационни технологии и включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и присъствени изпити за определяне на срочни или годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план. Организацията на обучението в дистанционна форма на обучение е разработен в държавният образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование.
Как ще се прилагат новите стандарти в класове, които надхвърлят норматива?
Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗПУО условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Защо има минимален брой деца за откриване на група, а няма максимален, до който да се приемат в интерес на децата за по -доброто им отглеждане, възпитание, социализация и обучение?
Броят на децата и учениците в група ще се уреди в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в държавния образователен стандарт за физическата среда.
Ще имат ли необходимите условия българските училища, за да осъществят качествено целодневния режим на обучение от 1. клас до 7. клас.
Българските училища и към настоящия момент разполагат с необходимите условия за качествено целодневно обучение при балансиран прием на ученици в І клас, защото са налични оборудвани и обзаведени функционални помещения за дейностите по интереси с обстановка, близка до домашната, в съответствие с изискванията на хигиената на детския труд. По проектите УСПЕХ и Целодневно обучение в средищните училища са закупени необходимите дидактични материали, реновирани са помещения в училищата, както и по националните програми на МОН, модул „Подкрепа на целодневното обучение за учениците от начален етап“, като за 2016 г. модулът е разширен и обхваща и учениците от прогимназиалния етап на основната образователна степен.
Защо в закона не е предвидено в часовете по чужд език учениците да бъдат разделяни на групи с цел по-ефикасна индивидуална работа, както и въвеждане на различни игрови подходи?
Деленето на учениците на групи ще се уреди в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в държавния образователен стандарт за физическата среда.
С новата промяна учениците през учебната 2016/2017 година, които ще бъдат седми и осми клас, дали ще получат и двата класа свидетелство за завършено основно образование?
Учениците, които през учебната 2015-2016 година са в VІІ и в VІІІ клас, в края на годината ще завършат основно образование и ще получат съответния документ.
Какво имате предвид като допълнителни форми на педагогическо взаимодействие?
Предвид обстоятелството, че допълнителни форми на педагогическо взаимодействие са широкоспектърни – работа с деца и ученици, с родители, с други заинтересовани и т. н., следва да се конкретизира въпросът, за да се даде конкретен отговор.
Какви механизми ще се приложат за привличането на НПО и други институции при организиране и провеждане на извънкласни дейности?
Механизмите за привличане на НПО при провеждането на извънкласни дейности ще бъдат разписани като част от Инструкцията по проект „Твоят час“.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с оценяването

Може ли да ми разясните чл. 28 от Наредбата за оценяване на учениците? Този текст касае ли сегашните ученици от 6 и 7 клас. И какви са тези оценки при положение, че в прогимназиален етап няма окончателни оценки?
Наредбата се прилага през настоящата учебна година само за учениците в 1. и в 5. клас. На втория Ви въпрос - това са оценките от 5., 6. и 7. клас, които се вписват в свидетелството за основно образование.
С обнародването на Наредба за оценяването се отменя Наредба № 3 за системата на оценяване.
1. Означава ли това, че във всички класове по учебните предмети от раздел В /независимо дали са СИП или факултативни/ не се поставят оценки на учениците?
2. Минималният задължителен брой текущи оценки са тези, които са описани в новата наредба за всички класове или те се отнасят само за 5. клас?
3. Успехът в свидетелството за основно образование на учениците, които са тази година в 7. клас, ще се оформя от оценките само в 7. клас или от тези в 5., 6. и 7. клас?
В дневника на 5. - 12. клас на страниците с информация за учениците съществуват колони "учебни предмети" - раздел Б, раздел В, раздел Г на учебния план, в които следва да изпишем имената на учебните предмети. Въпросът тук е, ако в учебния план на класа за тази година са заложени учебни предмети ЗИП профилиращи и ЗИП непрофилиращи, кои от тях следва да впишем, след като за едните се поставя срочна/годишна оценка, а за другите тя е обща с тази от задължителната подготовка?
В Преходни и заключителни разпоредби на Наредбата ще намерите отговор на въпросите си.
Накратко - по т. 1 в класовете, в които учебният план предвижда в раздел В факултативни учебни часове, няма оценки. Останалите следват изискванията на уредбата, действала и до момента. Същото се отнася и до т. 2 - прилага се през тази година само в 1. и в 5. клас. За останалите действа Наредба № 3 за системата за оценяване. по т. 3 - не съществува такова понятие успех в свидетелството за основно образование в бъдеще. В свидетелството им ще се вписват всички оценки от 5., 6. и 7. клас. Това ще влезе в сила за учениците, които през тази година с в 5. клас и когато завършат 7. клас. В дневника на съответния клас се вписва съответния вид учебни часове по училищния учебен план - за 1. и за 5. клас - задължителни, избираеми и факултативни, за останалите - ЗП, ЗИП и СИП.
Наредбата за оценяване важи ли за учениците от II до IV клас или за тях се прилагат разпоредбите на старата наредба № 3?
За учениците от II до IV клас се прилагат разпоредбите на Наредба № 3.
В VI глава на ЗПУО, 7. раздел, чл. 118, ал. 2 гласи: „Поставят се текущи оценки и брой точки, въз основа на които се формират срочни или годишни оценки.“ Бихте ли изяснили какво се има предвид под брой точки?
Това значи, че е възможно при използването на тест като инструмент при вътрешното оценяване в процеса на училищното обучение оценяването да е в брой точки, които да се превърнат в оценка, която да се запише като текуща.
Ще има ли външно оценяване в Х клас и по кои предмети?
Да, ще има, защото ЗПУО го предвижда. Конкретните предмети ще се уредят с ДОС за оценяването на резултатите от обучеинето.
От кога ще влезе в сила изпитът по теория и практика да се признава за ІІ ДЗИ?
Още от 2017 г. въз основа на § 24, ал. 6.
Как екзаминаторът да провежда теста за училищна готовност индивидуално с всяко дете, след като няма необходимите регламентирано време и условия/отделно от останалите деца /? Ще бъдат ли предвидени и включени индивидуални тестови комплекти за всяко дете?
Конкретното време за провеждане на диагностиката, както и изборът на инструмент преценява преподаващият учител.
Ще бъде ли прецизиран въпросът за матурите за ученици с оценка под 5 като явяващи се на матура, а останалите да имат възможност за освобождаване?
Държавните зрелостни изпити са задължителни и ЗПУО не допуска освобождаване от тях.
НВО на ІV клас да бъде проведено през ІІ-та половина на м. май.
Да, възможно е.
Изпитите за НВО на ІV клас да не бъдат повече от 2 в седмица.
Да, възможно е.
Каква тежест ще имат оценките от външните оценявания в края на етапите на обучение на учениците и ще бъдат ли обвързани с годишната оценка, поставена от учителя?
Вероятно оценките по успешно положените изпитвания ще бъдат вписвани в документите за завършен етап, но няма да бъдат обвързани с годишната оценка.
Кога ще бъде отменено напълно ненужното НВО в IV клас ?
ЗПУО превдижда провеждане на НВО в края на IV, VII и Х клас.
Не е ли грешна политика на образованието, ученици от начален етап на обучение, които имат слаб успех, да преминат в прогимназиален етап?
Материята е уредена в ЗПУО.
Чл.122. Ученик в начален етап на основното образование продължава обучението си в следващия клас, независимо от годишните оценки. Чл.124/1/ Учениците не полагат изпити за промяна оценката и не повтарят класа. /2/ За тях се организира допълнително обучение по време на лятната ваканция. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през следващата година. Как по този начин ще се подобри качеството на образователния процес и мотивацията за учене?
Именно чрез различните форми на обща подкрепа.
Защо е необходимо децата от 4 клас да участват в Национално външно оценяване? Каква е ползата от това?
НВО може да има различни цели:
1. Констатиране на постижения чрез измерване и мониторинг на компетентности в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка и с учебните програми по съответните учебни предмети/модули.
2. Диагностика на напредъка и на индивидуалните постижения на учениците и информиране на учители и родители за вземане на решения.
3. Идентифициране на постиженията на учениците и на областите, в които учениците имат нужда от индивидуална подкрепа.
4. Осъществяването на контрол в системата на училищното образование, обмен на добри педагогически практики и насърчаване на самоусъвършенстването на учителите.
5. Изготвяне и коригиране на училищни и национални програми за подобряване на качеството на обучение и развитие на образователната система.
Защо ще се премахнат количествените оценки в начален етап?
Материята е уредена в ЗПУО.
Защо НВО за VІІ клас не се провежда след приключване на учебната година?
Националното външно оценяване е част от процеса на училищно обучение и следва да се провежда преди приключване на учебните занятия.
Защо скалата за оценка при НВО и матури не се дава предварително, както това се изисква от учителя при провеждане на контролни и изпити в училище?
Различните образователни системи прилагат различни начини за определяне на скалите за оценяване на резултатите. При много образователни системи, както и у нас (това се случва и при международните изследвания като PISA, TIМSS и PIRLS ) скалите се определят въз основа на средния резултат на учениците, обхванати в изпитването.
Ще бъдат ли уеднаквени критериите за формиране на оценка по отделните учебни предмети - чужд език, за среден 50%, а за останалите - 30%?
Това е обект на уреждане в ДОС за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Кога ще се стандартизират формата и критериите за оценяване на изпитните тестове?
Не е възможно стандартизиране на формата и критериите за оценяване, доколкото всеки тест има свои цели, спецификация и т.н.
Защо ученици от началния етап преминават в прогимназиален етап без да са покрили ДОС?
Материята е уредена в ЗПУО.
Ученици, които не покриват ДОИ в начален курс, да не могат да преминават в горен клас.
Материята е уредена в ЗПУО.
Да отпадне НВО за ІV клас.
Материята е уредена в ЗПУО.
Защо години наред не се чуват учителите не само от начален, но и от прогимназиален и гимназиален етап, които искат повторяемост в 1-4 клас? /чл.120, ал.3; чл.122, ал.1,2/. Ако едно дете не се научи да чете и да пише до 2 клас, то не може да навакса този дефицит в 3-ти и 4-ти, камо ли след 5-ти клас. Децата трябва да повтарят първи клас, защото тогава става ограмотяването, а не да минават във втори, неусвоили четенето и писането - там задачите са на по-високо ниво, те не се справят, съвсем се обезсърчават и затъват, отиват в трети, четвърти и т.н., без да разбират какво учат. Така неграмотни завършват не само основно, но и средно образование. Не бива да се обвиняват учители, които дават всичко от себе си, за да научат учениците, че не ползват методите ефективно - когато имаш деца на различно ниво, от които 2-3 със специални образователни потребности и още 50% - 60% с недобро ниво на българска реч, вълшебник да си, едва ли ще успееш да научиш всички.
Материята е уредена в ЗПУО.
Учениците от I клас да не бъдат допускани във II клас, ако не са достатъчно ограмотени.
Материята е уредена в ЗПУО.
Промяна на срока за провеждане на НВО за ІV и VІІ клас - с приключване на учебните занятия за съответния клас.
Не е възможно със самото приключване, доколкото НВО е част от процеса на училищно обучение и резултатите ще се вписват документа за завършен етап.
Защо не повтарят до 4 клас? Защо системата „бута“ слабите деца?
Материята е уредена в ЗПУО.
Съгласно чл. 124, ал. 1 от ЗПУО „Учениците от I до ІІІ клас включително, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас, както и учениците от ІV клас, които имат годишна оценка „слаб (2)“ по учебен предмет, не полагат изпити за промяна на оценката и не повтарят класа, ако са се обучавали в дневна, индивидуална, самостоятелна, дистанционна или комбинирана форма и възрастта им е съответната за този клас или я надхвърля, но с не повече от три години“. Въпроси: По колко учебни предмета може да имат оценка „слаб“(2)? Колко години може да преминава в следващ клас ако има невзет изпит? Какъв стимул ще имат учениците от начален етап да придобият необходимите компетентности, след като така или иначе ще преминат в по-горен клас и това от своя страна няма ли да доведе до повишаване на неграмотността у децата?
Материята е уредена в ЗПУО.
Какво е вашето мнение относно проекта за Учебната програма по математика за първи клас? Въпреки, че програмата трябва да надгражда съдържателно програмата за предучилищно образование, тя не трябва ли да е съобразена и с възможностите на учениците с които се работи, а когато учениците са изцяло от ромски произход и при това много от тях не са посещавали ПДГ, което от своя страна води до още по-трудно усвояване на учебния материал, с усложняването му и включването на „Числата 10, 20, 30,…100, както и събиране и изваждане с тях“, децата роми няма ли да срещнат още по-големи трудности?
При внимателен прочет на учебната програма по математика за I клас ще се види, че се предвижда да събират числата по 100, но само по десетици.
Не трябва ли да има диференциране при обучението на учениците от ромски произход?
Философията за прилагане на стандарти изисква еднакъв еталон за всички.
Каква е причината да не бъде прието предложението за повтаряне на класа в начален етап като една от мерките за повишаване на грамотността на учениците?
Материята е уредена в ЗПУО.
Тъй като учениците от 1-4 класове не повтарят класа, не е ли прекалено натоварването в 4 –ти клас на външното оценяване?
Материята е уредена в ЗПУО.
По отношение на оценяването - важи ли отпадането на оценките при заварено положение?
Въпросът не е ясен.
Това, че учениците не получават слаби оценки в края на съответния клас с какво подобрява качеството на образованието?
ЗПУО не предвижда забрана да се пише слаба оценка в края на клас. В тези случаи в него се предвижда полагането на изпити за промяна на оценката.
Ще се издава ли документ за завършен начален етап на ученици, които имат слаба оценка по даден предмет? Имам предвид това, че учениците от 4 клас не повтарят класа.
Материята е уредена в ЗПУО.
Смятате ли, че са достатъчни аргументите за премахване на количествените оценки за учениците от 2 и 3 клас?
Материята е уредена в ЗПУО.
Защо се допуска преминаването на ученици от начален етап в прогимназиален, без да са покрили образователния минимум?
Материята е уредена в ЗПУО.
Ще се промени ли ролята на НВО след IV клас?
НВО може да има различни цели:
1. Констатиране на постижения чрез измерване и мониторинг на компетентности в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, и с учебните програми по съответните учебни предмети/модули.
2. Диагностика на напредъка и на индивидуалните постижения на учениците и информиране на учители и родители за вземане на решения.
3. Идентифициране на постиженията на учениците и на областите, в които учениците имат нужда от индивидуална подкрепа.
4. Осъществяването на контрол в системата на училищното образование, обмен на добри педагогически практики и насърчаване на самоусъвършенстването на учителите.
5. Изготвяне и коригиране на училищни и национални програми за подобряване на качеството на обучение и развитие на образователната система.
Ще се включат ли в Националните програми на МОН модул "Система за национално стандартизирано отразяване на индивидуалните резултати на децата в детските градини" - ДОС предполага уеднаквяване на критериите за оценяване."
Националната програма не третира критериите за оценяване.
След влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование как ще полагат ДЗИ випуск 2017 год.: БЕЛ и предмет по избор или ще се признават ДКИ за втори ДЗИ?
Желаещите ученици от професионалните гимназии може да използват държавния си изпит вместо втори задължителен ДЗИ още от 2017 г. в съответствие с §24, ал. 5 от ЗПУО.
Годишните оценки от удостоверението за завършен етап по съответния предмет, по който ще се държи изпит, ще се включват ли в балообразуването за кандидатстване или приемът ще се извършва на база оценката (количествена) само от НВО? Регламентиране на това как резултатите от НВО ще участват при формирането на годишен успех на ученика, неговия бал; как ще са отразени в диплом или удостоверения?
Материята ще бъде уредена в ДОС за организацията на дейностите в училищното образование.
В заключителни разпоредби на Закона не става ясно от коя учебна година ще получат седмокласниците свидетелство за основно образование.
Правилото важи за випуска, който през 2016-2017 г. ще бъде в VII клас.
Ако след три учебни години /2018/2019 г./, когато свидетелство за основно образование ще се получава след завършен 7. клас, ученик, завършил 7. клас в предходни години /по стария учебен план/, желае да бъде записан в СФО, за да получи основно образование, как трябва да се постъпи?
Класовете се завършват последователно. Лице, което е обучавано по стария учебен план, следва да завърши обучението си по учебния план, по който е започнало обучението в съответния етап.
Учениците от начален етап, които не са усвоили задължителния минимум от знания, преминават oт клас в клас, което би могло да бъде предпоставка за отпадането им от училище на по-късен етап. Това в синхрон ли е със Стратегията за намаляване дела на преждевременно напусналите образователна та система (2013 - 2020)?
Материята е уредена в ЗПУО.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с педагогическите специалисти


Колко трябва да е работното време на педагогическият съветник? Колко часа е работата с деца на ден и колко време трябва да оставаме в училище? Каква документация да водим?
По смисъла на чл. 40 от Колективния трудов договор от 19.06.2016 г. „работното време на педагогическите специалисти в периода на учебното време включва: изпълнение на възложената преподавателска норма, участие в педагогически съвети,в работа на методически обединения, консултации на ученици и родители, родителски срещи и изпълнение на други задължения по длъжностната характеристика, както и самоподготовката, която се осъществява в предпочитана от учителя среда“.
Нормата на преподавателска работа е предмет на държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.
Педагогическият съветник води Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие – 3-63.1
Съгласно ЗПУО и наредба №12 от 01.09.2016г.за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, корепетитора и хореографа имат право на кариерно развитие, т.е. могат да станат "старши учители".
Нужно ли е да се чака първата атестация през 2020 г. или би могло да се присъди длъжността "старши учител" по преценка на директора по-рано, тъй като имат нужния стаж от 10 години и отговарят на другите изисквания?
Корепетиторите и хореографите имат право на кариерно развитие, но не могат да станат "старши учители".
Съгласно чл. 227, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование „кариерното развитие на педагогическите специалисти, с изключение на учителите и възпитателите, се осъществява чрез последователно придобиване на втора и първа степен. Присъждането им се извършва от работодателя. Степените не се запазват при прекратяване на трудовото правоотношение“.
За посочените от Вас длъжности е необходимо да се изчака първото атестиране, в съответствие с разпоредбата на чл. 227, ал. 5 от ЗПУО, която гласи, че „основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им“.
На какво основание от ЗПУО, може да се издаде заповед за заместване на отсъстващ учител.

Чл. 258, ал. 1 и 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 18 от Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Във връзка със създаването на Информационния регистър на одобрени програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти има ли матрица, по която е задължително да бъдат представени програмите за одобрение или програмата към Заявлението е необходимо да съдържа изискваните реквизити /анотация, цел, форми на обучение, методика, индикатори за очаквани резултати, продължителност, място/ в свободен текст.
Няма матрица.
Във връзка със създаването на Информационния регистър на одобрени програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти има ли изготвен формуляр за Заявлението по чл. 230, ал. 1?
В Наредба № 12/01.09.2016 г. като приложение има заявление.
Кога се очаква да бъде създаден Информационният регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти – чл. 229, т. 1?
Лицата, които желаят да провеждат обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, подават в Министерството на образованието и науката писмено заявление за одобряване на програмите за обучение. Заявленията и приложените към тях документи може да се подават всяка година от 1-во до 15-о число на месеците ноември и април.
Регистърът ще бъде създаден в срок, за да се впишат в него обстоятелствата и информацията, необходима за педагогическите специалисти, за да направят своя избор на програма за обучение.
Една обучаваща организация колко програми за обучение може да има? Има ли ограничения – минимум/максимум – чл. 230 ?
Няма ограничение за броя на програмите, които може да бъдат внесени за одобрение.
Материално-техническите и информационни ресурси, които е необходимо да се опишат в Заявлението по чл. 1, какво включват? Има ли се предвид собствена база/ зала с компютри, мултимедия и др. техническо оборудване, с които обучителната организация трябва да разполага?
Да.
По какъв начин организацията–обучител трябва да докаже материално–техническите си и информационни ресурси?
Информация, в която се посочват собствените ресурси. Позволявамe си да отбележим, че по смисъла на чл. 244 от Закона за предучилищното и училищното образование, това подлежи и на проверка.
В случай, че организацията–обучител няма своя материално–техническа база, може ли да ползва такава под наем, представяйки договор за ползване под наем на материално – техническа база - чл. 231, т. 3?
Да. Организацията-обучител може да предложи и обучение „на място“, ако детска градина или училище изберат одобрена програма, но искат целият екип да бъде обучен.
В случай, че обучението се провежда изнесено - извън града, и се ползва зала на хотела /всеки път е различна/, в който се провежда обучението, как следва да се запише това в съответното Заявление към програмата - чл. 231, т. 3?
Посочва се, че се предлага „изнесено“ обучение.
Достатъчно ли е с обучителите (лекторите) по отделните програми (които са външни за обучителната организация) да се сключва граждански договор за всяко едно отделно обучение – чл. 231, т. 2?
По отношение на обучителите законът изисква да се приложени професионални автобиографии и документи за образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три референции за всеки от тях. Обучителите трябва да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата, както и професионален опит, свързан с целите на програмата, придобит в практиката или в провеждането на обучения.
Какъв е изискуемият брой обучители по една програма? Може ли да бъде един обучител (лектор)?
Зависи от самата програма: продължителност на обучението, брой на групата, която ще се обучава, брой групи, които ще се обучават ако е паралелно.
Сертификат за качество ISO 9001:2008 може ли да бъде използван – чл. 231, (3), т. 3?
Това ще бъде преценка на лицата, определени със заповед на министъра на образованието и науката да извършват дейността.
Какъв е минималният професионален опит, който обучителите трябва да притежават за да бъдат одобрени? – чл. 233, т. 2?
Законът не е определил минимален опит.
Каква е минималната продължителност на обучението, за да се дават кредити? Т.е. ако за продължителност от 16 академични часа обучителната организация дава 1 кредит, може ли за обучение с продължителност 8 акад. часа, да се дава ½ кредит или е задължително обучението по дадена програма да е с продължителност 16 академични часа?
Минималната продължителност е 16 академични часа в съответствие с разпоредбата на §1 т. 11 от ДР на ЗПУО.
Към заявлението задължително се прилага и документ за платена такса за разглеждане на заявления и извършване на оценка на програмите за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Каква се очаква да бъде таксата? За всяка програма ли се внася или за заявление?
Таксите са в процес на охрпеделяне, а таксата е за всяка програма, която се внася за одобряване.
Начално училище с несамостоятелно общежитие. Учениците са разпределени в групи в общежитието. Задължително ли е възпитателите да притежават квалификация "Начална училищна педагогика"?
Възпитателска длъжност в общежитие към училище или в център за подкрепа за личностно развитие се заема от лица, придобили висше образование по:
1. специалност от професионално направление „Педагогика” или „Педагогика на обучението по…” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и с професионална квалификация „учител“, „детски и начален учител“, „начален учител“, „педагог” „социален педагог“ или „специален педагог“;
2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления, с втора или с допълнителна професионална квалификация „учител”, „детски и начален учител“, „начален учител“, „педагог“ „социален педагог“ или „специален педагог“.
Психологът и педагогическият съветник са на осем часов работен ден, както и учителите. Но те отчитат 6 часа в своите дневници, а останалите два часа са им за самоподготовка, връзка с различните институции, попълване на документи и пр. Защо директорите ги задължават да стоят на работното си място в рамките на 8 часа и половина (вкл. и обедна почивка)?
Психолозите и педагогическите съветници са част от педагогическите специалисти и като такива, в рамките на работното време, определено в трудовия им договор, изпълняват норма преподователска работа и други трудови задължения. Задължение на работодателя е да издаде правилник за вътрешния трудов ред, в който определя правата и задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение и урежда организацията на труда в предприятието съобразно особеностите на неговата дейност.
Работодателят издава правилника за вътрешния трудов ред, след като проведе предварителни консултации с представителите на синдикалните организации в предприятието и с представителите на работниците и служителите. За членовете на синдикална организация се прилага и чл. 40 от Колективния трудов договор за системата за народната просвета от 19.06.2016 г.
Има ли финансовата помощ за преподаватели, които сменят местоживеене. Какви са условията и процедурата, за да се възползвам от това финансиране?
Съгласно чл. 219, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката ще издаде наредба за правото на педагогическите специалисти да им бъдат възстановявани извършените от тях транспортни разходи или разходи за наем. Предвижда се наредбата да влезе в сила от началото на 2017 г.
Назначена съм на длъжност педагогически съветник. Въпросите ми са следните:
По наредбата за статут и професионално развитие на учителите и педагогическите специалисти задължението да прави диагностика със стандартизирани тестове и методики е вписана в задълженията на психолога в училище. Означава ли това, че назначените като педагогически съветници няма да правим диагностика?
В случаите, когато в училището няма лице, което да заема длъжността „психолог“, а лицето, което заема длъжността „педагогически съветник“ има съответната квалификация, то може да прави диагностика със стандартизирани тестове.
Каква е задължителната документация на педагогическия съветник? В кой дневник вписваме дневната си ангажираност? Дневник за дейности за подкрепа за личностно развитие ние ли го водим или си пишем в миналогодишния Дневник на група 3-63?
Дневникът за дейности за подкрепа за личностно развитие, който следва да поддържате.
В наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в чл. 94 се дефинира изискване към лицата, които искат да се регистрират с програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти да имат "разработена вътрешна система за управление на качеството". В приложение 29 по чл. 90 обаче, в списъка на приложените документи стои "3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството", т.е. наличие на ISO. Въпросът ми е необходимо ли е юридическо лице с нестопанска цел да притежава сертификат за прилагане на ISO или е достатъчно да има вътрешна система за управление на качеството, която не е сертифицирана?
По смисъла на чл. 231, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование Производството за одобряване на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти започва по писмено заявление на лицата, които ги внасят програми за одобрение и вписване в регистъра. Съгласно чл. 231, ал. 3, т. 3 от ЗПУО към заявлението се прилага и „документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството“.
С разпоредбата на чл. 234 от ЗПУО е определено, че „лицата, които внасят програми за одобрение и вписване в регистъра, трябва да имат разработена вътрешна система за управление на качеството, която да отговаря на изискванията на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
На това основание в чл. 94 от Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти са посочени изискванията към вътрешната система за управление на качеството на лицата, които внасят програми за одобрение и вписване в регистъра.
Лице, което подава писмено заявление и внася програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в информационния регистър следва да представи документа по чл. 231, ал. 3, т. 3 и да опише вътрешната си система за управление на качеството, съгласно изискването на чл. 234 от ЗПУО.
Какъв код по НКПД трябва да бъде посочен за учителите, преподаващи в ПИГ?
Ако са учители в целодневна организация на учебния ден в начален етап - код за учител в начален етап.
Ако са учители в целодневна организация на учебния ден в прогимназиален етап - код за учител по общообразователна подготовка.
За заемане на длъжността заместник-директор учебна дейност колко години е необходимият учителски стаж, който трябва да притежавам?
Няма и не е имало нормативно изискване за брой години учителски стаж за заемане на длъжността „заместник-директор“.
Работодателят определя изискванията за заемане на съответната длъжност по смисъла на КТ.
По какъв начин новата нормативна база, която се създава в момент, ще спре назначаването на педагози с І и ІІ ПКС за учители ПИГ, а такива с ОКС професионален бакалавър за учители?
Съгласно чл. 216, ал. 1 от ЗПУО „трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а с педагогическите специалисти в българските училища в чужбина – от министъра на образованието и науката“.
Какъв е реалният смисъл от повишаването на квалификацията на учителите при положение, че не е създадена нормативна база, която ще им осигури кариерно израстване?
Условията и редът за кариерното на педагогическите специалисти са определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Учител по БЕЛ и притежаващ специалност „Балканистика“ може ли да преподава по: Свят и личност, Философия, Етика и право, История и цивилизация?
Специалност „балканистика“ е от област на висше образование „Хуманитарни науки“, професионално направление „Филология“. Видно от квалификационната характеристика „Балканистиката“ е комплексна специалност. В нея се подготвят специалисти по балкански езици и култури. Завършилите специалността се реализират като научни работници в институти на БАН, преподаватели в СУ и в други университети в страната, журналисти в БТА, в държавни и частни телевизии и в периодичния печат, преводачи към ЕС, говорители в албанската и гръцката редакция на Българското радио, служители в чуждестранни фирми, преподаватели в средни училища по гръцки и румънски език, преводачи. В т. 4.4.3 – 4.4.6 на Приложение № 2 към чл. 2 от Инструкция № 2/1994 г. за учебните предмети от философския цикъл и учебния предмет „свят и личност“ специалността „Балканистика“ не е посочена.
През годините всички учители сме преминали през много обучения и сме получили сертификати за тях. За тях няма ли да се присъдят някакви квалификационни кредити?
Законът влезе в сила от 01.08.2016 г., в т.ч. и по отношение на квалификационните кредити и поражда действие напред. Няма ретроспективно действие.
В какъв срок трябва да бъде изготвено учителското портфолио и има ли конкретна рамка, по която да се работи? Трябва ли да бъде поставено на публично място в Интернет?
В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочено съдържанието на професионалното портфолио. Влиза в сила от 01.08.2016 г.
Кога ще бъде извършена първата атестация на учителите?
Първото атестиране следва да бъде през учебната 2020/2021 година.
Съгласно ЗПУО и новите поднормативни документи, допустимо ли е директорът на училище да изпълнява своята задължителна норма преподавателска работа в група за целодневно обучение (ПИГ) в начален етап или прогимназиален етап по съответните дейности - отдих и физическа активност, самоподготовка и занимания по интереси, съгласно придобитото си образование и специалност!
Допустимо е директорът да изпълнява своята задължителна норма преподавателска работа в група за целодневно обучение в начален или прогимназиален етап, ако неговата професионална квалификация отговаря на изискванията за заемането на длъжността.
Възможно ли е допълнителните часове за провеждане за спортни дейности в начално училище да бъдат водени от начални учители без специализация "физ. възпитание". В малките населени места липсват специалисти, а и нямаме финансов ресурс за назначаване, в нашето училище не може да се направи норматив само от тези часове.
Съгл. чл. 8, ал. 1 от Наредба № 3 за нормите на преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета учебният час по учебният предмет „Физическо възпитание и спорт“, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито, не се включва в изискванията за откриване на работно място и с него се допълва нормата на преподавателска работа. Учебният час за организиране и провеждане на спортни дейности на открито може да се възлага над минималната норма задължителна преподавателска работа на педагогическия персонал за действително организирани и проведени спортни дейности на открито.
По смисъла на чл. 92, ал. 3 от ЗПУО „организирането и провеждането на спортни дейности се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт“. При условие, че имат специализация „физическо възпитание“ може да провеждат спортни дейности.
Според ЗПУО кой трябва да изготви стратегията на училището, училищните правилници и програми - директорът или учителите?
Съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 от ЗПУО „Педагогическият съвет приема стратегия за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към нея план за действие и финансиране“.
По смисъла на чл. 269, ал. 1 „Общественият съвет в детската градина и училището одобрява стратегията за развитие на детската градина или училището и приема ежегодния отчет на директора за изпълнението й.“ Стратегията е документ, който се разработва на базата на анализ на предизвикателствата, проблемите, успехите и постиженията на институцията, набелязва целите за нейното развитие, както и мерките и дейностите за изпълнение на планираните цели, вкл. с финансова обосновка (план за действие и финансиране). В тази връзка разработването на стратегията е процес, в който участват като педагогически специалисти, така и счетоводител.
Организацията следва да бъде определена от директора на институцията при спазване на принципа за автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация (чл. 3, ал. 2, т. 10 от ЗПУО).
Кои са заболяванията и отклоненията, които застрашават живота и здравето на учениците и в коя Наредба са определени, съгласно чл. 215, ал. 1, т. 3 от ЗПУО? Прерових lex.bg, но такава наредба не намерих, такава формулировка съществува и в ЗНП.
В съответствие с разпоредбата на чл. 215, ал. 1, т. 3 от ЗПУО наредбата се издава от министъра на здравеопазването, съгласувано с министъра на образованието и науката.
На сайта на Министерството на здравеопазването е публикуван проектът на Наредба, в рубрика „Проекти на документи“.
Аз съм главен учител и отговарям за наставничеството на новопостъпили и млади учители. Според чл. 36 (2) т.3 от КТД за системата на Народната просвета, от 01.10.2016 г. за наставничество на учители се заплаща не по-малко от 50 лв. месечно за срок до една година, а ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти очертава в чл. 7 т. 1 три посоки на наставничество:
а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие;
б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на стажант-учители;
в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането.
Кое наставничество ще бъде заплатено?
По смисъла на чл. 7 т. 1 три посоки на наставничество:
а) за подпомагане на новоназначени учители и оказване на методическа подкрепа за ефективно включване в образователния процес, мотивиране за професионално усъвършенстване и кариерно развитие – в съответствие с разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 3 от КТД от 19.06.2016 г. считано от 01.10.2016 г. наставничеството на учители се заплаща не по-малко то 50 лв. месечно на наставниците за срок от една година.
б) свързано с ръководене на самостоятелното участие в образователния процес на стажант-учители – в изречение второ на чл. 38, ал. 2 от проекта на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочено, че „за изпълнение на задълженията по отношение на стажант-учителите, учителят-наставник получава допълнително възнаграждение, определено в договора с висшето училище“.
в) за осъществяване на методическа и организационна подкрепа на учители при ниска оценка в резултат на атестирането – в съответствие с разпоредбата на чл. 36, ал. 2, т. 3 от КТД от 19.06.2016 г. считано от 01.10.2016 г. наставничеството на учители се заплаща не по-малко то 50 лв. месечно на наставниците за срок от една година.
Защо класният ръководител не може да води Допълнителен час по ФВС, след като е полагал изпит по „Теория и методика на физическото възпитание” по време на обучението си в Университета?
Законодателят в ЗПУО е предвидил следното:
Чл. 92. (1) Извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа.
(3) Организирането и провеждането на спортни дейности по ал. 1 се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт.
(4) Обучението и дейностите по ал. 1 може да се осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.
От коя учебна година влизат в сила изискванията за задължителна квалифиация на педагогическите кадри? Възможно ли е през една учебна година, поради конкретни причини, учителят да не участва в квалификационен курс, но следващите години да вземе участие в повече курсове и обучения и да получи необходимите кредити за атестиране?
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г. съгласно чл. 219, ал. 1, т. 5 всички педагогическите специалисти имат право да повишават квалификацията си, и пак съгласно чл. 219, ал. 2, т. 4 педагогическите специалисти имат задължението да поддържат и повишават квалификацията си съобразно политиките за организационно развитие на съответната институция и специфичните потребности на децата и учениците, с които работят с цел подобряване качеството на образованието им. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Съгл. чл. 222, ал. 3 педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по одобрените програми не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране, който е 4 години. Предвид факта, че за период на атестиране са задължителни 3 квалификационни кредита, е допусната възможността поради обективни причини педагогическият специалист да пропусне една година от задължителната квалификация.
Може ли на учител – полуинтернатна група, начален етап, да бъдат възлагани часове по общообразователна подготовка за допълване на норматив?
Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите на преподавателска работа и реда за определяне числеността на персонала в системата на народната просвета определя нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета. Съгласно чл. 3 на същата наредба нормите на преподавателска работа представляват броят на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно изискванията на Кодекса на труда. Съгласно чл. 7, ал. 1 на същата наредба минималната норма задължителна преподавателска работа може да се допълва с часове по други учебни предмети, с часове по СИП и с часа на класа. Ако учебните предмети са с различни минимални норми, часовете за допълване се привеждат към минималната норма за учебния предмет, за който е открито работното място. Ал. 2 на горепосочения чл. 7 допълва, че минималната норма задължителна преподавателска работа за учителските длъжности от V до VIII клас може да се допълва до 4 часа седмично с часове по самоподготовка при целодневна организация на учебния ден, които се приравняват към нормата за преподавателска работа за учебния предмет и/или за учителска длъжност в I- IV клас, за който е открито мястото.
В случай, че съответното лице притежава професионална квалификация, отговаряща на изискванията за заемането на длъжност по съответния учебен предмет от общообразователната подготовка той може да допълва своята норма за преподавателска работа с допълнителните часовете, които са приведени към нормата на длъжност учител ПИГ.
Според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите длъжността "главен учител" може да се заема от учител с І или ІІ ПКС. След влизането на тази наредба в сила от 01.09.2016 год. отново ли ще се провеждат процедури за избор на главен учител?
Длъжността „главен учител“ се заема от лица със завършено висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", професионална квалификация „учител“, не по-малко от задължителните 3 квалификационни кредита за последния период на атестиране, придобита втора или първа професионално-квалификационна степен и най-високата оценка („образцово изпълнение“) от последното атестиране.
Ако кандидатите за заемане на длъжността „главен учител“, отговарящи на изискванията за заемането ѝ, са повече от един, директорът извършва подбор по предварително обявени от него критерии.
Ако лицата, които в момента заемат длъжността „главен учител“ не отговарят на горепосочените изисквания според ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, който е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане и предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката, то на тях им се предоставя възможността до първото атестиране 2020/2021 г. да повишат своята квалификация до степен, позволяваща им да отговарят на изискването за заемането на длъжност „главен учител“. С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование от 01.08.2016 г., заварените на съответните длъжности педагогически специалисти, които не отговарят на изискванията за заемането на съответната длъжност, запазват правата си докато заемат съответната длъжност, ако са отговаряли на действащите по време на възникване на трудовите им правоотношения изисквания.
Преподавам английски език на ученици от 1 до 7 клас. По-голям брой часове имам в начален етап. Поради спецификата на работата с децата от начална училищна възраст, записах курс на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност „Начална училищна педагогика“ във ФНПП на СУ „Св. Климент Охридски“. Предстоят ми държавни изпити през месец октомври 2016 г. През месец ноември ще участвам в курс и ще се явя на изпит за придобиване на V ПКС. Мога ли с тези обучения да покрия изискванията за квалификация за една учебна година?
Съгласно чл. 227, ал. 5 от ЗПУО основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на професионално-квалификационна степен. Педагогическите специалисти са длъжни съгласно чл. 221, ал. 3 ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване на резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. По-високата ПКС и текущата квалификация, която не може да бъде по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране са част от задължителните условия за кариерното развитие на педагогическите специалисти. Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски длъжности, които са: учител, старши учител и главен учител.
Според чл.211, ал.1 от ЗПУО учителите, директорите и зам.-директорите, които изпълняват норма преподавателска работа, са педагогически специалисти. Това означава ли, че и зам.-директорите по административно-стопанската дейност също са педагогически специалисти, ако имат възложена норма преподавателска заетост от 216 часа, както и зам.- директорите по учебната дейност?
Заместник-директорите подпомагат директора на държавна и общинска детската градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие при изпълнението на основните дейности, свързани с:
- анализирането, планирането, организирането, координирането, изпълнението, контрола, оценяването на учебната, учебно-производствената, учебно-творческата и спортната дейност с оглед внасянето на подобрения в работата на институцията;
- изготвянето на програмната система на детската градина или на училищните учебни планове и програми и реализирането им; - разработването на годишния план на институцията, правилниците, Списък-образец и контролират спазването им;
- изготвянето и спазването на седмичното разписание, графика за консултации на учениците и родителите с педагогическите специалисти;
- организирането на правилното попълване на документите на институцията и съхраняването й;
- провеждането на инструктаж за здравословни и безопасни условия на труд на учителите, другите педагогически специалисти и служителите, следи за провеждане на инструктажи по ЗБУТ от учителите на учениците и подпомага организирането на ЗБУТ в училищните помещения;
- цялостната административно-стопанска и финансова дейност.
Заместник-директорът по учебната дейност подпомага директора при осъществяване на правомощията му като:
- координира и контролира дейността на педагогическите специалисти и организацията на учебния процес;
- координира и контролира вътрешноинституционалната квалификационна и методическа дейност на педагогическите специалисти;
- организира, координира и контролира дейността на екипа за подкрепа за личностно развитие;
- организира, координира и контролира проследяването на постиженията на децата и провеждането на вътрешното и външно оценяване, на държавните зрелостни изпити, на изпитите за промяна на оценка, за срочна и годишна оценка и др.;
- координира и контролира провеждането на конкурси, състезания, олимпиади в училището;
- организира и контролира дейностите, свързани с обхвата на децата и учениците в задължителна училищна възраст;
- организира и контролира целодневната организация на учебния ден, допълнителното обучение на ученици от начален етап, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма за съответния клас.
Заместник-директорът по административно-стопанската дейност подпомага директора като организира, координира и контролира:
- законосъобразното съставяне на актовете, свързани с възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите;
- разработването на училищния бюджет, на училищните планове и правилници, щатното разписание, проект на поименното разписание на длъжностите и Списък-образец;
- изпълнението на противопожарните изисквания, охраната и хигиената на обучението, възпитанието и труда в училището, дейностите по евакуацията на учениците и персонала;
- работата на непедагогическия персонал; - обогатяването на материално-техническата база и състоянието на сградата като следи изпълнението на текущите основни ремонти;
- осигуряването учебно-технически средства, дидактически материали и пособия за нуждите на учебно-възпитателната работа;
- решаване на въпросите от социално-битов характер.
Заместник-директори, които изпълняват норма на преподавателска работа, са педагогически специалисти.
Присъждането на 1 квалификационен кредит задължително ли е да е във формата - 16 академични часа, 8 от тях присъствени? Има ли минимален кредит, който може да се присъжда? За всеки тренинг и семинар, който предлагаме, трябва ли да се развива програма с анотация, цели, методи и т.н. (спрямо изискванията в новия закон)? Или законът предвижда сходните обучения да може да бъдат обединени в една тематична програма, в която да присъстват под теми, които да носят определени часове и съответно кредити?
Съгласно чл. 222, ал. 3 от ЗПУО педагогическите специалисти са длъжни да повишават квалификацията си по програми на специализираните обслужващи звена, на висши училища и на научни организации в не по-малко от 48 часа за всеки период на атестиране, като условието по чл. 223, ал. 2 е те да бъдат не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени. Не се присъждат кредити за обучения по-малко от 16 академични часа. В проекта на наредба за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и в регистъра на организациите, имащи право да извършват тези обучения, който регистър предстои да бъде утвърден от министъра на образованието и науката ще бъдат посочени изискванията, на които да отговарят тези програми.
Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист трябва да отразява в професионалното си портфолио. В него ще се отразява ли работата на учителя с учениците?
Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист с цел да подпомогне атестирането и самооценяването на съответния педагогически специалист. Материалите, които съдържа портфолиото, доказват неговото активно участие в реализирането на политиките на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. За период от 4 години назад има вероятност да бъдат пропуснати или забравени изявите на педагогическия специалист или на децата и учениците, с които е работил, ако не са документирани и това би ощетило съответния педагогически специалист при атестирането.
От кога ще е възможно присъждането на задължителните за всеки педагогически специалист квалификационни кредити по програми за продължаваща квалификация на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации и по одобрени програми от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията?
Как ще се удостоверява задължителните 16 академични часа вътрешноинституционална квалификация на педагогическите кадри?
Повишаването на квалификацията е процес на непрекъсната подготовка за усъвършенстване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил, който подпомага пълноценната им професионална реализация и кариерно развитие.
Повишаването на квалификация се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист с цел:
1. актуализиране и/или придобиване на нови допълнителни компетентности, което осигурява съответствие между потребностите на системата на предучилищното и училищно образование, образователната практика и равнището на професионална компетентност на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на възложената работа;
2. реализирането на политиката на институцията за осигуряване на напредък и подобряване на образователните резултати на децата и на учениците, за тяхната подкрепа и консултиране;
3. изпълнение на дадените в резултат на атестирането препоръки и насоки за професионално усъвършенстване;
4. удовлетворяване на професионалните интереси на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на заеманата длъжност и осигуряване на възможност за планиране на личностното и професионалното му израстване и кариерното му развитие;
5. мотивиране и задържане на квалифицираните специалисти в системата на предучилищното и училищно образование;
6. създаване на условия за превръщане на институцията в среда за изява, чрез разгръщане на творчеството и иновациите и за обмяната на добри практики;
7. повишаване привлекателността на учителската професия и социалния статус на педагогическия специалист.
Дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и институционално ниво.
На национално ниво квалификацията се осъществява от висшите училища, специализираните обслужващи звена, научни организации, както и на обучителни организации, чиито програми за обучение, след одобряването им, са включени в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
На регионално ниво квалификацията се организира от регионалните управления по образованието, които разработват годишни планове за квалификация на педагогическите специалисти като част от годишния им план в съответствие с националната и регионалната политика, координират и контролират изпълнението им.
На общинско ниво квалификацията се организира от общинската администрация в съответствие с общинската образователна политика и стратегията за развитие на образователната система на съответната община.
На институционално ниво квалификация се осъществява от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по план за квалификационната дейност като част от годишния план на институцията и в съответствие с политики и приоритети, определени в стратегията за развитието й, с установените потребности за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, включително като резултат от процеса на атестиране, при отчитане и на годишните средства за квалификация и възможностите за участие в международни и национални програми и проекти. Планът за квалификация на институцията се разработва с участието на социалните партньори, приема се от педагогическия съвет на училището и се утвърждава от директора.
Квалификацията на педагогическите специалисти, в зависимост от потребностите, целите и съдържанието на обученията, е:
1. въвеждаща – насочена към усвояване на знания и формиране на умения, въвеждащи в професията, ориентирани към адаптиране в образователна среда и за методическо и организационно подпомагане. Въвеждаща квалификация е задължителна подкрепа за педагогически специалисти:
а) постъпили за първи път на работа в системата на предучилищното и училищно образование;
б) назначени за първи път на нова, включително и на ръководна длъжност;
в) заемащи длъжност, която е нова за системата на предучилищното и училищно образование;
г) заемащи длъжност след прекъсване на учителския си стаж по специалността за повече от две учебни години;
д) при промяна на учебните планове и учебните програми в училищата и на програмни системи в предучилищното образование.
2. продължаваща - насочена към непрекъснато професионално и личностното усъвършенстване в рамките на учене през целия живот, ориентирана към кариерното развитие на педагогическите специалисти и успешната им реализация чрез:
а) краткосрочни обучения за периодично актуализиране на знанията по съответния учебен предмет и за развитие на професионалните компетентности за прилагане на иновативни подходи в образователния процес, за кариерно консултиране и ориентиране на учениците, за управление на образованието и др.;
б) участие в проучвания, изследователска и творческа дейност.
в) придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен;
г) придобиване на нова или допълнителна професионална квалификация или специализация.
Въвеждащата квалификация се организира в рамките на вътрешноинституционалната квалификация като работодателят определя в срок до два месеца от встъпването в длъжност и наставник.
Повишаването на квалификацията по се осъществява по програми за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти.
Учителите, директорите и другите педагогически специалисти са длъжни да повишават квалификацията си:
1. по програми за обучение на висши училища, на научни организации, на специализирани обслужващи звена, както и на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти в не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране за всеки педагогически специалист;
2. в рамките на вътрешноинституционалната квалификация в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист;
Организационни форми за повишаване на квалификацията са:
1. курсове – въвеждащи, тематични, комплексни и други;
2. семинари, професионални педагогически и психологически тренинги, школи, практикуми, лектории и др.;
3. специализации, свързани с методическата, педагогическата, психологическата подготовка на педагогическите специалисти, с конкретна научна област или с управление на образованието;
4. професионално-педагогическа специализация;
5. майсторски клас като интерактивна форма на обучение на учители-новатори чрез представяне на педагогическите им постижения, споделяне на положителен професионален опит, обсъждане на актуални тенденции и прилагане на иновативни технологии и практики;
6. форуми (конференции, конкурси, пленери и др.) за представяне на резултати от проучвания, изследователска и творческа дейност, за професионална изява и представяне на добри, иновативни практики или постижения.
След участие и успешно завършване на обучение за повишаване на квалификацията по програми на специализирани обслужващи звена, на висши училища и научни организации, на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията, лицата получават:
1. удостоверение за допълнително обучение или специализация в конкретна научна област;
2. свидетелство за специализация и за професионално-педагогическа специализация; Участието на педагогическите специалисти във формите за повишаване на квалификацията не е пряко основание за придобиване на професионално-квалификационна степен, с изключение на професионално-педагогическата специализация, на завършилите едногодишна професионално-педагогическа специализация със среден успех най-малко много добър 4,50 и дипломна работа с представена добра педагогическа практика;
За успешното участие на педагогическите специалисти в обучения за повишаване на квалификацията чрез едногодишно обучение по програми за обучение на висши училища, на научни организации, на специализирани обслужващи звена, както и на обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се присъждат квалификационни кредити.
Квалификационният кредит е измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по ал. 1. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени.
Един квалификационен кредит се присъжда за:
1. участие в обучение с продължителност 16 академични часа, 8 от които са присъствени;
2. подготовка и представяне на доклад или научно съобщение, след неговото публикуване;
3. научна или научна-методическа публикация в специализирано издание;
Кредитите се присъждат от обучаващата институция или организация и се удостоверяват с документ за допълнително обучение.
За всеки период на атестиране всеки учител, директор или друг педагогически специалист е длъжен да придобие не по-малко от 3 (три) квалификационни кредита от участие в обучения за повишаване на квалификацията.
Когато обучението за повишаване на квалификацията се извършва по програма, в която организацията предвижда не само присъствени часове, а предлага и дистанционно обучение и консултиране, броят на присъдените квалификационни кредити се определя от общия брой академични часове, предвидени за обучение, ако е изпълнено изискването на ал. 2 за броя присъствени академични часове.
Системата от квалификационни кредити осигурява възможност за:
1. натрупване на квалификационни кредити за всеки период на атестиране с цел кариерно развитие;
2. пренасяне и признаване на квалификационни кредити за следващ период на атестиране при:
а) промяна на месторабота;
б) връщане след отпуск за повече от две години;
в) след прекъсване на учителския стаж по специалността за повече от две години.
3. признаване на преминато обучение за повишаване на квалификацията при кандидатстване в процедура за придобиване на професионално-квалификационна степен;
4. улесняване на професионалната мобилност.
Повишаването на квалификацията както в страната, така и в чужбина, организирано и проведено от организации и институции извън посочените по-горе, се признава от началника на съответното регионално управление по образованието, като на лицето се издава служебна бележка за признаване на участие във форма за повишаване на квалификацията. Педагогически специалист, който желае да бъде признато участието му във форма за повишаване на квалификацията, подава заявление по образец до началника на съответното регионално управление по образованието.
Във връзка с чл. 231 от ЗПУО, моля да ми отговорите от кога ще започне подаването на заявления и трябва ли да се изкача ДОС?
Повишаването на квалификацията на учителите, директорите или другите педагогически специалисти се осъществява от лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите или учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка, въз основа на одобрени от министъра на образованието и науката програми за обучение, за които се създава и поддържа информационен регистър.
Регистърът се създава и поддържа от определени със заповед на министъра на образованието и науката длъжностни лица от Министерството на образованието и науката. Държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите едагогически специалисти е качен на сайта на МОН за обществено обсъждане. Предвид факта, че информационният регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти предстои да се създаде и поддържа със заповед на министъра, съгласно проекта на същата наредба Ви информирам, че нe e започнало подаването на заявления за вписване в регистъра.
Старши учител съм в подготвителна група в детска градина. Има обявено място за учител в друга детска градина. В новата детска градина отново ли ще бъда старши учител?
Длъжността „старши учител“ не се прехвърля и не се заема автоматично.
Съгласно чл. 216, ал. 1 от ЗПУО трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа на личностното развитие.
Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности. Учителските и възпитателските длъжности съгласно чл. 227, ал. 2 от ЗПУО са: учител, възпитател; старши учител, старши възпитател; главен учител, главен възпитател. Директорът като орган на управление на училището изготвя длъжностно разписание на персонала и утвърждава поименно разписание на длъжностите и длъжностни характеристики, с вписаните трудови задължения, които се изпълняват след подписването на трудовия договор. Заемането на съответните длъжности в системата на предучилищното и училищното образование зависи от договорените във вътрешните правила на съответното училище, детска градина или център за подкрепа за личностно развитие механизми за кариерното развитие на педагогическите специалисти, които механизми са тясно свързани и със стратегията за развитие на образователната институция. Основа за кариерното развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
Във връзка с чл.231, ал.3, т.3 от ЗПУО какъв документ се прилага към заявлението и коя организация трябва да го издаде. Валиден ли е лицензът от НАПОО ?
Производството за одобряване на програмите за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти започва по писмено заявление на лицата:
1. регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите;
2. учредени в съответствие със законодателството на друга държава членка.
По силата на чл. 231, ал. 3, т. 3 към заявлението се прилага и документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството, а не е лиценз за разрешаване на дейност.
В Министерството на образованието и науката не се води регистър на сертифицираните системи за управление на качеството.
Според новия закон (чл. 230) Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят: 1. лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите. Има ли допълнителни изисквания към фирмата в случай, че е вписана в Търговския регистър?
По смисъла на чл. 230, т. 1 от ЗПУО „Програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти за одобрение и вписване в регистъра може да представят лица, регистрирани по реда на Търговския закон, на Закона за юридическите лица с нестопанска цел или на Закона за кооперациите.
В чл. 231, ал. 1 от ЗПУО е посочено, че заявлението, което лицето подава, съдържа:
1. данни за юридическото лице – наименование (фирма), седалище и адрес на управление, единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ;
2. наименование на програмата за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
3. описание на материално-техническите и информационните ресурси, с които се гарантира качествено провеждане на обучението.
В чл. 231, ал. 3 от ЗПУО законодателят е посочил какви документи се прилагат към заявлението:
1. програма за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти;
2. списък на обучителите с приложени професионални автобиографии и документи за образование и квалификация, декларации, удостоверяващи съгласието на лицата да провеждат обучението, както и най-малко три референции за всеки от обучителите;
3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството.
В Чл. 231 ал. 3 (3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи: ... 3. документ, удостоверяващ прилагането на сертифицирана система за управление на качеството. Какъв трябва да е обхватът на системата за управление на качеството? Допустимо ли е ISO 9001:2015 с обхват “Организиране и провеждане на обучения и програми за повишаване на квалификацията”, трябва ли да се конкретизира, че става дума за педагогически специалисти?
Към обхвата на системата за управление на качеството следва да се конкретизира, че програми за повишаване на квалификацията са за педагогически специалисти (най-общо), както е посочено в чл. 231, ал. 3, т. 1 от ЗПУО.
Как се финансират програмите, включени в регистъра?
Финансирането е чрез такси, които следва да бъдат заплатени от заявителя: институция (детска градина или училище), физическо лице, които правят своя информиран избор по отношение на възможности за повишаване на квалификацията от одобрените програми, вписването в информационния регистър.
Чл. 232 (5) Обучението трябва да завършва с издаване на документ, който удостоверява броя квалификационни кредити. Кой издава документа? Има ли определен формат? В случай, че фирмата е по чл. 230 ал. 1, признава ли се нейният сертификат? Ако има модел или допълнителни изисквания към сертификата – моля да ни бъдат посочени.
Вписването на одобрените в информационния регистър по чл. 229, ал. 1 от ЗПУО е основанието за издаването на удостоверение за проведено обучение за повишаване на квалификацията, в което се вписва обучителната организация по чл. 230, ал.1 от ЗПУО, темата на обучение, време на провеждане, продължителност, форма на обучение, квалификационните кредити, които се присъждат в съответствие с разпоредбата на чл. 222, ал. 2 от ЗПУО.
Предвижда ли се рамка или стандарт за изготвяне ПЛАН ЗА РАБОТА НА ГЛАВНИЯ УЧИТЕЛ?
Не. Планът за квалификация е част от годишния план за дейностите на институцията.
Какво ще бъде работното време на специалистите след като помощните училища се преобразуват в ЦСОП?
С влизането в сила на държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда, предстои да бъдат разписани нормите за преподавателска работа на всички педагогически специалисти, работещи в центровете за специална образователна подкрепа.
Съгласно Кодекса на труда педагогическите специалисти в ЦСОП имат 8-часов работен ден.
Ще продължат ли специалните педагози от Центровете за специална образователна подкрепа да бъдат учители или ще се назначат като възпитатели?
Съгласно параграф 13, ал. 3 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗПУО трудовите правоотношения на работниците и служителите от ЦСОП се уреждат по чл. 123 от Кодекса на труда, т.е. запазват се правоотношенията на педагогическите специалисти.
В Програмната система на детската градина физическата активност и спорта при децата са заложени като приоритет, извън минималните педагогически ситуации по Наредба №5. Допустимо ли е разкриването в ДГ на длъжност "учител по физическо възпитание". Допустимо ли е той да бъде с квалификация "учител по физическо възпитание" или "треньор по видове спорт" или трябва да бъде със специалност предучилищна педагогика?
Учителят следва да има професионална квалификация „детски учител“ по специалност „предучилищна педагогика“ или „предучилищна и начална училищна педагогика“ със специализация по физическо възпитание и спорт.
Приравнява ли се образователната степен професионален бакалавър с бакалавър?
Считано от 01.07.2016 г. отпадна възможността на лицата с ОКС „професионален бакалавър“ да се определя по-ниска основна работна заплата от минималната основна заплата за бакалавър и магистър, определена в Приложение № 1 към чл.4, ал. 1 от Наредба № 1 за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета. Изключения от минималните размери на основните месечни работни заплати на педагогическия персонал се допускат, когато:
1. лицето не отговаря на изискванията за заемане на длъжността;
2. индивидуалната норма преподавателска работа на лицето е под установената минимална норма задължителна преподавателска работа.
С влизането в сила на новия ЗПУО редица длъжности се променят. Защо някои от възпитателските длъжности стават учителски, а другите остават възпитателски? При какви условия възпитателят ще стане учител в ПИГ?
Съгласно разпоредбата на чл. 227, ал. 2 от ЗПУО „учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
С разпоредбата на § 27, ал. 2 от ПЗР на ЗПУО е регламентирано, че „лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатната група, се преназначава на длъжността „учител“, а с разпоредбата на ал. 3 се урежда въпросът на лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „младши учител“ или „младши възпитател“, се преназначава съответно на длъжността „учител“ или „възпитател“.
Лице, което заема длъжност „младши възпитател“ в ПИГ по силата на закона се преназначава на длъжност „учител“.
Лице, което заема длъжност „възпитател“ в ПИГ по силата на закона се преназначава на длъжност „учител“.
Лице, което заема длъжност „старши възпитател“ в ПИГ по силата на закона се преназначава на длъжност „старши учител“.
Лицата, които заемат възпитателски длъжности в ПИГ се преназначават на учителски длъжности.
Лицата, които заемат възпитателски длъжности в общежитие запазват длъжностите си, като само лице, което заема длъжност „младши възпитател“ се преназначава на длъжност „възпитател“.
Длъжността "ръководител на компютърен кабинет" ще се преобразува в ръководител на направление "Информационни и комуникационни технологии". На какво основание от КТ, освен чл. 119, ще се сключи допълнителното споразумение за тази длъжност?
Основанието за преназначаване на лице, което заема длъжност „ръководител на компютърен кабинет“ на длъжност „ръководител на направление „ИКТ“ е чл. 119 от КТ във връзка с чл. 211, ал. 2 от ЗПУО.
Трябва ли ученикът, който през 2016/2017 учебна година ще завърши 7 клас, задължително да "кандидатства" или да участва в някакъв вид класиране за постъпване в 8 клас или може да остане в 8 клас в паралелката, в която е, съгласно стария закон? Как е уреден този преход в новите разпоредби?
Класирането ще се осъществи въз основа на резултатите от НВО (в точки) и резултатите от определени оценки от свидетелството му за основно образование (отново в точки). В случай, че по някаква причина (напр. поради заболяване или защото е завършил VII клас в чужбина) ученик не е участвал в НВО, ще се класира въз основа само на точките, които ще получи при приравняване на оценки от свидетелството си за основно образование.
В този смисъл няма как да "остане" в същата паралелка. Дори да се класира за паралелка в същото училище, тя ще е различна паралелка.
До кога педагозите в Детски ясли ще бъдат без статут на педагогически специалисти?
Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование детските ясли не са институции в системата на предучилищното и училищното образование.
По смисъла на чл. 118, ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ) „за подпомагане на семейството при отглеждане на деца до тригодишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие се създават детски ясли и детски кухни“.
В съответствие с чл. 118, ал. 2 от ЗЗ „детските ясли са организационно обособени структури, в които медицински и други специалисти осъществяват отглеждане, възпитание и обучение на деца от тримесечна до тригодишна възраст“, като изискванията към устройството и дейността на детските ясли се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
Може ли начален учител без специализация по физическо възпитание и спорт да провежда учебния час за спортни дейности.
По смисъла на чл. 92, ал. 3 от ЗПУО „организирането и провеждането на спортни дейности се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт“.
Какво е основанието за промяна на длъжностите на възпитателите и пом-директорите от 01.08.2016 г. по КТ? Под какъв код се регистрират допълнителните споразумения на заместник-директорите?
Основание за промяна в длъжността е чл. 119 от КТ във връзка с § 27, ал. 2 от ЗПУО.
Със заповед № РД 01-489/28.07.2016 г. на министър Зорница Русинова е направена промяна в НКПД и има кодове за длъжностите на заместник-директор. Заповедта е на официалния електронен адрес на МТСП.
Мога ли да назнача от 01.09.2016 г. млад учител с висше образование – Национална спортна академия, като детски учител с наставник учител?
По смисъла на чл. 212, ал. 5 от ЗПУО „учителска или възпитателска длъжност се заема от лица с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация „учител“.
Съгласно разпоредбата на § 30 от ПЗР на ЗПУО „до влизането в сила на подзаконовите актове, предвидени в този закон, се прилагат действащите в системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат“.
В тази връзка, съгласно чл. 3, ал. 1 от Инструкция № 2 от 29.07.1994 г. за изискванията за заемане на длъжността "учител" или "възпитател" съобразно придобитото образование, професионална квалификация и правоспособност, „длъжността "учител" в детска градина се заема от лица, които са придобили висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър", "бакалавър" или "специалист" по:
1. специалност от професионално направление "педагогика" с присъдена професионална квалификация "педагог" и/или "детски учител", "детски и начален учител";
2. специалност от друго професионално направление с присъдена квалификация "учител" и допълнителна професионална квалификация "детски учител".
Има ли право учител с висше образование, специалност „Начална училищна педагогика“ и квалификация „Начален учител“ със специализация "Физическо възпитание" да провежда спортни дейности в начален етап по чл. 92 ал. 1 от ЗПУО?
По смисъла на чл. 92, ал. 3 от ЗПУО „организирането и провеждането на спортни дейности се осъществява от педагогически специалисти в областта на физическото възпитание и спорта с професионална квалификация „учител“ или „треньор“ по даден вид спорт“.
При условие, че имате специализация „физическо възпитание“ може да провеждате спортни дейности.
Във какъв вид трябва да бъде портфолиото на учителя?
Съгласно чл. 226, ал. 1 от ЗПУО „професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците“.
Целите, функциите и съдържанието на професионалното портфолио ще бъдат определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Ще съществува ли и след влизането в сила на ЗПУО длъжност директор с група в детска градина, какъв ще бъде статутът на такъв директор и нормативна база, която да определя правата и задълженията?
По смисъла на чл. 257, ал. 1 от ЗПУО „орган за управление и контрол на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование е директорът“. Съгласно чл. 2, ал. 3 от Закона „институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена“. Длъжността е „директор“, в конкретния случай, на детска градина.
В чл. 258, ал. 1 от ЗПУО е посочено, че „директорът на държавна и общинска детска градина, на държавно и общинско училище и на център за подкрепа за личностно развитие организира и контролира цялостната дейност на институцията в съответствие с правомощията, определени с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“. В ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ще бъдат разписани правомощията на директор на детска градина.
Възпитател съм в училище. Какво ще се случи с мен след влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование?
Всички лица, заварени към 01.08.2016 г. на длъжността „възпитател“ в полуинтернатна група, се преназначават на длъжността учител.
Лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатна група, се преназначава на длъжността „учител“, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група. Ще има ли нов код в Националния класификатор на професиите и длъжностите /НКПД/ за тази длъжност или ще се ползва този за длъжността учител.
Например - до 01.08.2016 г. старши учител, начален етап на основно образование (І-ІVклас), е с НКПД 2341 5003, а старши възпитател начален етап на основно образование (І-ІVклас), е с номер 2359 6009 в НКПД. Това е нужно за регистрация на сключваните допълнителни споразумения в Националната агенция за приходите.
Лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатна група в начален етап, се преназначава на длъжността „учител“ в начален етап, като се записват допълнителни условия – в полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „учител“ в начален етап.
Същото се отнася за лице, заварено на длъжността „възпитател“ в прогимназиален етап - преназначава се на длъжността „учител“ в прогимназиален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „учител“ в прогимназиален етап.
Лице, заварено на длъжността „старши възпитател“ в полуинтернатна група в начален етап, се преназначава на длъжността „старши учител“ в начален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „старши учител“ в начален етап.
Същото се отнася за лице, заварено на длъжността „старши възпитател“ в полуинтернатна група в прогимназиален етап - преназначава се на длъжността „старши учител“ в прогимназиален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „старши учител“ в прогимназиален етап.
Интересувам се от това кой ще има правото да води часовете по новия учебен предмет „Компютърно моделиране“, който се въвежда от 3 клас. Дали това ще са начални учители или учители по информационни технологии, които са специалисти в тази област?
Обучението по учебния предмет „компютърно моделиране“ в III клас от учебната 2018/2019 г. и IV клас от учебната 2019/2020 г. ще се преподава от начални учители.
„Лице, заварено на длъжността „възпитател“ в ПИГ се преназначава на длъжността „учител", като се записват допълнителни условия – ПИГ.
Лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „младши учител“ или „младши възпитател“ се преназначава съответно на длъжността "учител" или "възпитател". Не мога да разбера ще има ли длъжност "възпитател" или не. Веднъж лице, заварено на длъжността „възпитател“ в ПИГ, се преназначава на длъжността „учител“, а след това лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „младши учител“ или „младши възпитател“, се преназначава съответно на длъжността „учител" или "възпитател". В ЗПУО са определени учителските и възпитателските длъжности, както следва: Чл. 227.
(1) Кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието.
(2) Учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
Следва ли възпитател да бъде преназначаван на длъжност „учител" при условие, че съгласно чл.227, ал.2, т. 1 от ЗПУО има длъжност „възпитател"?
Лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатна група в начален етап се преназначава на длъжността „учител“ в начален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва кодът за длъжността „учител“ на начален етап. Същото се отнася за лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатна група в прогимназиален етап - преназначава се на длъжността „учител“ в прогимназиален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „учител“ на прогимназиален етап.
Лице, заварено на длъжността „старши възпитател“ в полуинтернатна група в начален етап, се преназначава на длъжността „старши учител“ в начален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „старши учител“ в начален етап. Същото се отнася за лице, заварено на длъжността „старши възпитател“ в полуинтернатна група в прогимназиален етап - преназначава се на длъжността „старши учител“ в прогимназиален етап, като се записват допълнителни условия – полуинтернатна група, и се ползва код за длъжността „старши учител“ в прогимназиален етап.
По смисъла на чл. 227, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование в кариерното развитие на учителите и възпитателите няма длъжност „младши учител“ или „младши възпитател“.
Лице, заварено към влизането в сила на закона на длъжността „младши учител“ или „младши възпитател“, се преназначава съответно на длъжността „учител“.
Лицата, които заемат длъжност „младши възпитател“ или „възпитател“ в полуинтернатна група се преназначават на длъжност „учител“.
Лицата, които заемат длъжност „младши възпитател“ в общежитие, се преназначават на длъжност „възпитател“.
Към училището има несамостоятелно общежитие. Учениците са разпределени в групи в общежитието. Не намирам отговор на въпроса възпитателите в общежитието остават ли възпитатели и какви дейности ще изпълняват. Какво се случва от 1 август с възпитателите в несамостоятелните общежития към училищата?
Лицата, които заемат длъжността „възпитател“ в общежитие - самостоятелно или несамостоятелно, запазват длъжността си.
По смисъла на § 27, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование само „лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатната група, се преназначава на длъжността „учител“.
Какъв документ /сертификат/ е нужен на учителите, за да преподават „Човекът и природата“ в 5 и 6 клас? Само едногодишен курс ли ще се признава?
Учител по учебния предмет „Човекът и природата“ може да бъде лице с висше образование по специалност от професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионални направления „педагогика на обучението по …“, „физически науки“, „биологически науки“, „химически науки“, с професионална квалификация „учител“ по съответния предмет и допълнителна професионална квалификация „учител по учебен предмет „Човекът и природата“, придобита във висше училище с продължителност не по-малко от 12 месеца.
Завършила съм Нов Български Университет през 2007 г., специалност „Музикална педагогика“. През четирите години на обучение за всеки положен от мен изпит освен оценка аз получавах и определен брой кредити! Така за тези години и за всички изпити имам около 300 кредита, които се пазят в база данни при университета в обща справка за студента! В момента съм действащ учител - възпитател в начален етап, след завършено още едно висше образование: Начална и предучилищна педагогика.
С влизането в сила на новия закон и с квалификационните кредити, които трябва да има всеки един от нас учител, въпросът ми е следният: ще се признаят ли кредитите от първото ми висше образование и ако е така - какъв документ трябва да представя пред работодателя?
Кредитите, които сте получили по време на обучението за придобиване на образователно-квалификационна степен, не се пренасят като квалификационни кредити.
Съгласно §1, т. 11 от Допълнителните разпоредби „квалификационен кредит“ e измерител на времето, в което педагогическият специалист се е обучавал за повишаване на квалификацията си по програми на организациите по чл. 222, ал. 1. Един квалификационен кредит се присъжда за 16 академични часа, от които не по-малко от 8 академични часа са присъствени“.
От цитирания текст е видно, че квалификационните кредите са свързани с повишаването на квалификацията, а не с придобиването на квалификация.
По смисъла на чл. 3 от Наредба № 21 от 30.09.2004 г. за прилагане на система за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища „кредитът е цифрово изражение на студентската заетост, необходима за усвояване на определени знания и умения в процеса на обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен на висшето образование. Кредитите се разпределят по учебни години, семестри и дисциплини.“
Да се регламентира или по-точно да се определи правилно и честно заплащане на учител, младши учител, старши учител. Това, че имаш 10 години трудов стаж не те прави по-добър учител от този с 3 години. Младите учители са по-иновативни и по-нахъсани за работа от „по-старите”. За по-голям стаж се взема % прослужено времe.
Законът за предучилищното и училищното образование определя, че учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
Тези длъжности се прилагат и при кариерното развитие на ресурсните и болничните учители. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. Условията и редът за заемане на учителските длъжности, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти ще се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Какво се прави по въпроса с липсата на учителски кадри, които да заменят пенсионираните или предстоящи за пенсия учители?
По данни на НСИ само през учебната 2015/2016 г. във висшите училища в професионалните направления, свързани с подготовка на учители и науки за образованието се обучават студенти, както следва:
1. професионален бакалавър – 398 студенти;
2. бакалавър – 13 634 студенти;
3. магистър – 5 534 студенти.
През учебната 2014/2015 г. професионални направления, свързани с подготовка на учители и науки за образованието, са завършили:
1. професионални бакалаври – 107;
2. бакалаври – 2 634;
3. магистри – 2 241.
Министерството на образованието и науката предприе поредица от стъпки:
По силата на Закона за висшето образование определени професионални направления от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления се определят за приоритетни и сред тях са „педагогика“ и „педагогика на обучението по …“. С оглед мотивирането на млади хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана и с цел възвръщане авторитета на българския учител, се приема Постановление № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за бучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от който се вижда, че педагогиката е сред тях. Усилията са насочен в подкрепа на мотивиране на зрелостници за избор на учителска професия. Проект „Система на кариерно ориентиране“ по ОП НОИР. Подкрепа на младите учители, ускорено кариерно развитие, мерки за подобряване на социалния статус и за издигане авторитета на професията.
Как ще се избегне субективният фактор при атестирането на учителите? Предвиждат ли се критерии за оценка извън получените кредити при квалификацията?
В ЗПУО са предвидени механизми, чрез които да бъде избегнат субективния фактор при атестирането на педагогическите специалисти: самооценката в хода на атестирането, участието на педагогически специалисти, определени от педагогическия съвет, професионалното портфолио на атестираното лице като основа за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти, професионалния профил.
При все по-чувствителната липса на педагогически кадри за ДГ, смятате ли, че е удачно допълнително психическо натоварване при атестиране на учителите ?
ЗПУО въвежда атестирането на педагогическите специалисти на период от 4 години. В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти критериите и скалата за оценяване са насочени към мотивиране и подкрепа на атестираните лица.
Какви мерки ще вземе МОН във връзка с крещящата липса на кадри в образователната система?
По данни на НСИ само през учебната 2015/2016 г. във висшите училища в професионалните направления, свързани с подготовка на учители и науки за образованието се обучават студенти, както следва:
1.професионален бакалавър – 398 студенти;
2.бакалавър – 13 634 студенти;
3.магистър – 5 534 студенти.
През учебната 2014/2015 г. професионални направления, свързани с подготовка на учители и науки за образованието, са завършили:
1.професионални бакалаври – 107;
2.бакалаври – 2 634;
3.магистри – 2 241.
Министерството на образованието и науката предприе поредица от стъпки:
По силата на Закона за висшето образование определени професионални направления от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления се определят за приоритетни и сред тях са „педагогика“ и „педагогика на обучението по …“. С оглед мотивирането на млади хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана и с цел възвръщане авторитета на българския учител, се приема Постановление № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за бучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от който се вижда, че педагогиката е сред тях. Усилията са насочен в подкрепа на мотивиране на зрелостници за избор на учителска професия. Проект „Система на кариерно ориентиране“ по ОП НОИР. Подкрепа на младите учители, ускорено кариерно развитие, мерки за подобряване на социалния статус и за издигане авторитета на професията.
Защо в раздел ІV-Кариерно развитие на педагогическите специалисти-от глава единадесета на Закона за предучилищното и училищното образование са посочени само мерките при най-ниските оценки на атестационната комисия, а липсва информация за педагогическите специалисти, които са получили по-високи оценки за работата си?
В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е посочено, че крайните оценки да служат за:
1. кариерно развитие;
2. поощрение;
3. насочване за повишаване на квалификацията и професионално усъвършенстване;
4. разработване на план за методическо и организационно подпомагане и определяне на наставник или наставници, които да осъществят методическа и организационна подкрепа.
Предвид нарастващата агресия в училище ще залегне ли в нормативните документи увеличаване броя на специалистите / психолози / спрямо броя на обучаваните ученици?
ДОС за нормирането и заплащането на труда и ДОС за приобщаващо образование.
Ще се влияе ли възнаграждението на учителя от оценката на атестациите?
Законът за предучилищното и училищното образование посочва, че кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. Минималната основна работна заплата се определя за длъжностите /степените в кариерното развитие на педагогическите специалисти. Индивидуалните основни месечни работни заплати на педагогическите специалисти при нормална продължителност на работното време се договарят по длъжностни нива в размери не по-ниски от определените в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.
Кои от педагогическите специалисти заемат учителска длъжност и кои са възпитатели? Не се коментира в Глава 11 на Закона, а има противоречие с параграф 27.
С разпоредбата на § 27 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е определено, че лице, заварено на длъжността „възпитател“ в полуинтернатна група, се преназначава на длъжност „учител“. „Възпитатели“ са лицата, които заемат длъжността в самостоятелните ученически общежития, в общежития към училища за подкрепа на ученици със сензорни увреждания, училища от интернатен тип (ВУИ и СПИ) и в центрове за специална образователна подкрепа, при наличие на материална база в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
По какъв начин министерството ще мотивира младите учители да останат в сферата на образованието?
1. Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили учителски стаж, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от наставник, който ги мотивира за професионалното усъвършенстване и кариерното развитие като оказва методическа подкрепа за:
1.1. ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности;
1.2. изпълнение на функции на класен ръководител или на ръководител на група;
1.3. изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на допълнителни форми на педагогически взаимодействие или дейности, свързани със занимания по интереси;
1.4. работа с родители, с други участници в образователния процес и с представители на заинтересовани страни;
1.5. адаптирането към образователната среда и други.
2. Законът за предучилищното и училищното образование посочва, че по-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. В тази връзка за младите учители е осигурена възможност за ускорено кариерно развитие.
Кои учители ще водят часовете по компютърно моделиране в III и IV клас?
Учителска длъжност в начален етап на основното образование се заема от лица, придобили висше образование по:
1. специалност от професионално направление „Педагогика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и с професионална квалификация „педагог“ и/или „начален учител”, „детски и начален учител” или „начален учител по чужд език“;
2. специалност от професионално направление „Педагогика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и допълнителна професионална квалификация „начален учител”, „детски и начален учител” или „начален учител по чужд език“;
3. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с присъдена професионална квалификация „учител” и с допълнителна професионална квалификация „начален учител” „детски и начален учител” или „начален учител по чужд език“.
Какви ще бъдат критериите за атестиране на учителите?
Редът за назначаване на атестационната комисия, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране ще се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с разпоредбите на ЗПУО. Професионалният профил, който определя необходимите компетентности като съвкупност от знания, умения и отношения по нива на кариерното развитие за всеки вид педагогически специалист, както и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
Критериите са съобразени с необходимите знания, умения и отношения на учителя.
Ще се дадат ли кредити за преминатите преди 01.08.2016 г. квалификации?
В съответствие с разпоредбата на чл. 222, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование „системата от квалификационни кредити се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“. ЗПУО влиза в сила от 01.08.2016 г., а по силата на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби „в срок от един месец от влизането в сила на закона съответните органи издават или приемат подзаконовите актове, предвидени в този закон, с изключение на актовете за приемане на държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13“.
В тази връзка квалификационни кредити не могат да се присъждат преди влизането в сила на ЗПУО и на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Какви са правата и задълженията на учителя в светлината на новия закон?
В раздел II, глава единадесета „Учители, директори и други педагогически специалисти“ от Закона за предучилищното и училищното образование в най-общ вид са посочени правата и задълженията на педагогическите специалисти. Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специ­алисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия, ще се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с разпоредбата на ЗПУО.
Как ще бъдат уредени трудовите правоотношения с работещите при преобразуването на ОДК в Център за подкрепа за личностно развитие?
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е посочено, че трудовите правоотношения на работниците и служителите от преобразуваните институции се уреждат по чл. 123 от КТ.
В закона са предвидени редица органи, осъществяващи контрол при функционирането на образователната система. В каква степен ще се гарантира основния принцип за автономия на училището при атестирането на учителите и учениците? Кои ще бъдат критериите и показателите при извършване на проверката?
Законът за предучилищното и училищното образование дефинира атестирането като „процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие“. ЗПУО посочва, че „редът за назначаване на атестационната комисия, скалата за оценяване критериите и процедурата за атестиране ще се определят в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“.
За мотивиране на млади хора да влязат в училище, квалификацията на учителите ще бъде ли обвързана с допълнително заплащане?
Законът за предучилищното и училищното образование определя, че учителските и възпитателските длъжности са:
1. учител, възпитател;
2. старши учител, старши възпитател;
3. главен учител, главен възпитател.
Тези длъжности се прилагат и при кариерното развитие на ресурсните и болничните учители. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. Условията и редът за заемане на учителските длъжности, както и за по-бързото кариерно развитие на педагогическите специалисти ще се определят с държавния образователен стандарт за статута и развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с разпоредбата на ЗПУО.
По Колективния трудов договор педагогическите специалисти разполагат с 56 работни дни, при ползването на които възникват проблеми. Когато колега излезе в отпуска, се налага директори и учители да работят над норматива като това не се заплаща. Според закона за не е уреден въпроса за заплащане на извънреден труд и осигуряването на външен заместващ учител в детските градини.
Въпроси, свързани с трудови, осигурителни, социални отношения и жизнено равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на КТ, на закони и подзаконови нормативни актове, се предмет на колективното трудово договаряне. Тези въпроси не са предмет на ЗПУО.
Кога получените кредити при краткосрочни и дългосрочни квалификационни форми ще започнат да оказват влияние върху финансовото възнаграждение на учителите, за да ги мотивират да повишават и подържат своята професионална квалификация?
В съответствие с разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование системата от квалификационни кредити ще се определя с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. ЗПУО влиза в сила от 01.08.2016 г., а по силата на § 31 от Преходните и заключителни разпоредби „в срок от един месец от влизането в сила на закона съответните органи издават или приемат подзаконовите актове, предвидени в този закон, с изключение на актовете за приемане на държавните образователни стандарти по чл. 22, ал. 2, т. 3, 4 и 13“.
В тази връзка квалификационни кредити може да се присъждат след влизането в сила на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, резултатите от атестирането им както и учителският стаж са основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. Кариерното развитие е свързано с промяна на работната заплата.
До кога ще се мисли само за започващите работа млади специалисти, а учителите с над 20 години преподавателска работа ще се игнорират и унижават?
Законът за предучилищното и училищното образование определя грижата на държавата, която „създава условия за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти“. Законът регламентира и правото на кариерно развитие на педагогическите специалисти, като посочва в учителските и възпитателските длъжности, и придобиването на втора и първа степен от другите педагогически специалисти с изключение на учителите и възпитателите. ЗПУО утвърждава и политиката на наставничеството, което е признание на опита и квалификацията на педагогическите специалисти.
Кога ще се помисли за професионалното изгаряне при заетите в тази толкова износваща професия и ще се осигури система от мероприятия за по-адекватни възможности за съхраняване и възстановяване на преподавателите с дългосрочен стаж в училище, както е във всички европейски страни?
Законът за предучилищното и училищното образование урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата за предучилищното и училищното образовани Системата за предучилищното и училищното образование включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието.
Защо учителите не са държавни служители, след като изпълняват държавна политика?
Държавен служител е лице, което по силата на административен акт за назначаване заема щатна длъжност в държавната администрация и подпомага орган на държавната власт при осъществяване на неговите правомощия. Държавни служители са и лицата, на които специален закон предоставя статут на държавен служител при спазване изискванията на този закон. Законът за предучилищното и училищното образование не е определил учителите като държавни служители. Длъжностите, които се заемат от държавни служители, се определят по силата на административен акт и се определят в Единен класификатор на длъжностите в администрацията, който се приема от Министерския съвет и се обнародва в „Държавен вестник“.
В хартата на Българския учител ще бъде ли уточнен статутът на българския учител – да се назначават с постоянен трудов договор, а не с договор до завършване на определена работа?
Възникването и изменението на трудовите правоотношения с педагогическите специалисти, в т.ч. и с учителите се осъществява по силата на Кодекса на труда. Трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие.
Еднакви ли ще бъдат критериите за атестиране на учители и директори в елитните училища и в училища с преобладаващи деца-билингви?
В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е предвидено атестирането на педагогическите специалисти да се осъществява на два етапа – самооценка на атестираното лице и оценка от атестационната комисия в атестационна карта по образец според длъжността, която заема. Атестационната карта включва 50 критерия от областите на професионална компетентност, от които 20 са утвърдени от работодателя след решение на педагогическия съвет в зависимост от вида на образователната институция и стратегията за развитието на институцията.
Атестацията на учителите да се провежда от квалифицирани за целта кадри, а не от некомпетентни родители на ученици.
Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност. Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
Да се предвидят допълнителни средства за квалификация на учителите и тяхното техническо оборудване /лаптоп, таблет .../
Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
На национално ниво се организират и провеждат обучение по ОП НОИР и ежегодно по Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ като част от Национална програма за развитие на средното образование.
На регионално и училищно ниво годишно се планират дейностите за квалификация на педагогическите специалисти. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Колективният трудов договор за системата на народната просвета определя, че годишните средства за квалификация са в размер не по-малък от 0,8% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.
Квалификация на всички преподаватели, работещи с ученици със СОП и допълнителни средства ма МТБ за работата с тях.
Организацията на дейностите за квалификация на педагогическите специалисти е съобразена от една страна с националните програми и графици за изпълнение на дейности, насочени към квалификация и кариерно развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, и от друга – с годишния календар на училищните дейности.
В отговор на създадената организационна среда са планирани обучения за повишаване на квалификацията по Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти”, проекти по ОП НОИР, планове за квалификационни дейности на регионалните инспекторати по образованието, годишните училищни квалификационни планове. Всеки от посочените аспекта цели да обхване различен спектър теми, групи педагогически специалисти в съответствие с идентифицираните потребности и възможностите на средата. Акцент през последните години са обучения, свързани с работата на педагогическите специалисти с деца със СОП.
Кога учителите ще могат да имат ясно дефинирана крайна цел (визия) за уменията, знанията и отношенията, които един ученик трябва да има на изхода на съответния образователен етап и да има ефективни инструменти за измерване на нивото на постигане на тази цел?
Държавните образователни стандарти са съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане. Знанията, уменията и отношенията като очаквани резултати от обучението по всеки учебен предмет са разписани в съответната учебна програма.
Кога учителите ще имат достъп до качествени и адекватни възможности за професионално развитие и подкрепа, които ги насочват към начини, по които да задават цели за успеха на учениците си, да оценяват ефективно прогреса им, да осмислят връзката между своята подготовка и своите действия в час и поведението и усвояването на учебни цели от учениците, да виждат собственото си подобрение и лично удовлетворение, да се мотивират и обогатяват от съществуващи добри практики?
Системата за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти е един от инструментите за успешно реализиране на основната стратегическа цел – осигуряване на по-високо качество на образованието. Продължаващата квалификация на педагогическите кадри е насочена към повишаване на компетентностите на учителите и директорите за преодоляване на дефицита в професионални, педагогически и специални умения и към създаване на условия за мотивиране на директорите към разширяване и усъвършенстване компетентностите и уменията им в търсене на иновативни възможности за кариерно развитие на педагогическите специалисти.
Кое обстоятелство/а ви насочи да включите в Закона атестиране на учители, директори и другите педагогически специалисти на всеки 4 години и какво очаквате да се подобри в работата им в следствие от тези атестации?
Очакваните резултати от провеждането на атестирането са насочени към:
1. Формиране на мотивационни нагласи у педагогическите специалисти и директорите за по-качествено изпълнение на дейностите, тъй като оценката служи за определяне на възможностите за кариерно развитие, за поощрение, за насочване към допълнителна квалификация.
2. Създаване на условия за вътрешен анализ на постигнатите резултати - членовете на педагогическия екип участват в оценката чрез самооценка и обсъждане на приноса за развитие на образователната институция.
3. Мнението на родителите, представено чрез обществения съвет участва като елемент от оценката на работата на директорите.
4. Атестирането е процес, който отчита не само напредъка спрямо планираните цели, но и подпомага дейността по вземането на управленски решения, предизвиква професионална и обществена дискусия по същностни въпроси на образованието и градивна конкуренция между образователните институции.
Необходимо ли е качването на учителските портфолия в сайтовете на училищата - противоречи на ЗЗЛД?! Нека се съхраняват от учителите- на хартиен носител - за сведение при атестиране!
Постигнатите професионални компетентности всеки педагогически специалист отразява в професионалното си портфолио.
Създаването на професионално портфолио на педагогическите специалисти е процес на събиране, съставяне, съхраняване и представяне на постигнати резултати. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активно участие в реализиране на политиката на образователната институция, постигнатите резултати с децата и учениците в образователния процес, динамиката на професионалните изяви – лични и на децата и учениците, с които работи, професионалното усъвършенстване и кариерното израстване. Професионалното портфолио подпомага самооценяването на педагогическия специалист и позволява в процеса на атестиране по-обективно да бъде оценено съответствието на дейността му с професионалния профил, с резултатите, постигнати от него и от децата и учениците, с които работи, както и със стратегията за развитие на детската градина или на училището. Професионалното портфолио осигурява изпълнението на изискването на ЗПУО за прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование.
Атестирането на учителите да се извършва с участие на експерт от РУО!
ЗПУО определя, че атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
Мотивация на учителите още от студентската скамейка, а това изисква популяризиране на учителската професия като една престижна професия, със достойно заплащане и адекватно заплащане, както е било в миналия 20 век.
Подкрепата за младите учители е приоритет и в образователната политика на България. В отговор на тези потребности Министерският съвет прие Национална стратегия за развитие на педагогическите кадри и двугодишен план, 2014 -2016 г. които включват комплекс от мерки и политики за младите педагогически специалисти – за тяхното мотивиране, привличане и задържането им в професията, както и за осигуряване на възможности за професионално развитие. Дейностите, предвидени в националния план се осъществяват чрез Национална програма „Квалификация на педагогическите специалисти“. През 2015 г. са обучени 200 директори за работа с млади учители, през 2016 г. предстои да се обучат други 200 директори на детски градини и училища. Вече трета поредна година се провеждат обучения на екипи за наставници и млади учители. По Програма Еразъм+ е разработен и одобрен проект „Нов път за нови таланти в преподаването“, който включва разработване на едногодишна магистърска програма, базирана на новите изисквания за придобиване квалификация „учител”. ЗПУО предвижда поемане на битови и транспортни разходи за населени места с недостиг на педагогически специалисти и др. или възстановяване на част от извършените от тях разходи за наем по месторабота, когато тя е в малко и отдалечено населено място. Осигуряват се целеви стипендии за обучението им във висшите училища по приоритетни специалности. С оглед мотивирането на млади хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана и с цел възвръщане авторитета на българския учител, се приема Постановление № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за бучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от който се вижда, че педагогиката е сред тях. Създават се условия за ускорено кариерно развитие.
Грижата на МОН за здравето на учителя. Учителски бази.
ЗПУО предвижда в държавният образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие да се предвидят необходимите изисквания за сигурна, безопасна и здравословна среда в институциите. Въпроси, свързани с трудови, социални отношения и жизнено равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на КТ, на закони и подзаконови нормативни актове, се предмет на колективното трудово договаряне.
Как ще се променят нагласите в обществото спрямо учителите и какво ще направи МОН относно признанието на учителския труд. Засега образа на учителя е този: „учителят е груб, не се справя и има фалове“. Това зависи от бомбастичните заглавия по вестниците. Няма го образа на учителя, който си върши работата. Оттам и безразличието и нежеланието да се прави каквото и да е. Липсва признание.
ЗПУО, Националната стратегия за развитие на педагогическите кадри, отговарят на необходимостта от непрекъснато обучение и квалификация на педагогическите специалисти във връзка с постоянните промени в училището и в традиционните извънучилищни институции с решаващо значение за възпитанието и образованието, каквито са семейството, обществената среда, неформалните групи, медиите и др. Промените в обществените отношения, появата на имуществени различия, етническото разнообразие в българското училище, различните езикови, поведенчески и битови практики изискват промени на ролята и компетентностите на учителя. Нарастват неговите задължения и отговорности и това поражда необходимостта от непрекъснато повишаване на квалификацията в педагогическата и конкретната предметна област, както и в областта на новите информационни и комуникационни технологии с оглед динамиката на научната и информационната среда и задълбочаването на интердисциплинарните връзки.
Реализацията на основните приоритети в националната политика по отношение на подготовката и квалификацията на учителите е гаранция за повишаване на техния авторитет и социален статус. Реалната ситуация, в която се намира българският учител, свидетелства за сериозни проблеми от политически, икономически и социално-културен характер, които мерките, предвидени в политиката на МОН имат за цел до голяма степен да решат. Ефектът би бил положителен върху образователната система като цяло, от една страна, и общественото положение и авторитета на учителя, от друга, за да получи той заслужения си обществен престиж.
Съгласно чл. 76, ал. 5 от ЗПУО „В процеса на училищното образование може да се изучават и учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането, защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети“. Въпрос: Учители с каква специалност ще могат да преподават по съответните учебни предмети и ще има ли възможност за квалификационни курсове и специализация по горепосочените учебни предмети?
В съответствие с разпоредбите на ЗПУО държавният образователен стандарт за статута и професионалното развитието на учителите, директорите и другите педагогически специалисти следва да определи функциите и длъжностите в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и необходимата за заемането им професионална квалификация.
Ще се промени ли законово положението на българския учител в училището и обществото?
ЗПУО въвежда нови политики и инструменти за утвърждаване статута на педагогическите специалисти, организирането и практическата подготовка в рамките на обучението за придобиване на професионална квалификация „учител“ чрез самостоятелно участие на стажант-учителите в образователния процес под ръководството на учител-наставник и продължаваща квалификация са определящи за прилагането на държавната политика за повишаване на качеството на образованието, за гарантиране на достъпа до образование, за създаването на необходимите условия за подкрепа и личностно развитие на всяко дете и ученик.
Не е ясно има ли финансова обвързаност на квалификационните кредити с работната заплата. Повече от минималния брой кредити ще водят ли до увеличение на работната заплата?
ЗПУО посочва, че повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти се измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с документ. Основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им. По-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. Оценката от атестирането освен за кариерното развитие може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. Кариерното развитие е обвързано с промяна на работната заплата.
Каква според Вас е причината българският учител да губи уважение и позиции пред учениците?
Законът за предучилищното и училищното образование регламентира, че на педагогическите специалисти се дължи почит и уважение от учениците, родителите и обществеността! За да получава уважение всеки в т.ч. и учителят е необходимо да дава много от себе си – грижа, внимание, заинтересованост, подкрепа, себеотдаване, морални и ценностни устои, усъвършенстване, обич, топлота, мъдрост! Наложително е да се положат повече усилия относно модернизиране на методите на преподаване, така че да носят по-висока полезност и удовлетвореност на учениците!
МОН ще подкрепи ли национална стачка за достойно възнаграждение на учителите?
Министерството на образованието и науката определя политиката в областта на образованието. Реализират я държавни, общински и частни институции. Наредба № 1/04.01.2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета в чл. 6, ал. 1 регламентира, че механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал с изключение на директорите се договорят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата. Към настоящия момент се провеждат преговори по проект на Колективен трудов договор.
Защо учителите не преминаха към втора категория труд, като професия с огромен риск и висок процент изхабяване?
В правомощията на Главна инспекция по труда е да дава становища по запитвания от граждани по повод промени в Кодекса за социално осигуряване. Министерството на труда и социалната политика организира и координира разработването и провеждането на държавната политика в сферата на пенсионната реформа.
Ще бъде ли съобразена атестацията на учителя с контингента ученици, с които работи в съответното училище?
В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е предвидено атестирането на педагогическите специалисти да се осъществява на два етапа – самооценка на атестираното лице и оценка от атестационната комисия в атестационна карта по образец според длъжността, която заема. Атестационната карта включва 50 критерия от областите на професионална компетентност, от които 20 са утвърдени от работодателя след решение на педагогическия съвет в зависимост от вида на образователната институция и стратегията за развитието й – за атестирането на учителите и другите педагогически специалисти.
Не смятате ли, че трябва да има специални критерии при атестацията на учители, работещи с билингви?
В проекта на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти е предвидено атестирането на педагогическите специалисти да се осъществява на два етапа – самооценка на атестираното лице и оценка от атестационната комисия в атестационна карта по образец според длъжността, която заема. Атестационната карта включва 50 критерия от областите на професионална компетентност, от които 20 са утвърдени от работодателя след решение на педагогическия съвет в зависимост от вида на образователната институция и стратегията за развитието на институцията.
Учители, работещи с деца билингви, възможно ли е да получават допълнително материално стимулиране?
Въпросът е уреден в Наредба № 1/04.01.2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета – раздел VI „Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал“. Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал, в т.ч. и на учители в детските градини, училищата и обслужващите звена, с изключение на директорите, въз основа на оценяване, извършено по определени показатели и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет. Един от показателите за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти е „работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от отпадане; в риск; в мултикултурна среда; със специални образователни потребности и/или хронични заболявания и др.“
При атестиране на педагогическите специалисти основна тежест ще има ли оценката и мнението на специалист по съответния предмет?
Редът и условията за провеждане на атестирането, скалата за оценяване, критериите и проектите на атестационните карти ще се определят в ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти в съответствие с разпоредбите на ЗПУО. Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
При атестиране на педагогическите специалисти основна тежест ще има ли оценката и мнението на специалист по съответния предмет?
Съгласно разпоредбите на ЗПУО редът и условията за провеждане на атестирането, скалата за оценяване, критериите и проектите на атестационните карти следва да се определят в ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва на всеки 4 години от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет, като в нейния състав задължително се включват представители на работодателя, на регионалното управление на образованието и на педагогическия съвет – при атестиране на учителите и другите педагогически специалисти.
Какъв набор от документи ще удостовери вътрешната квалификация?
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и от детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми. Вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити. Детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват условия за повишаване на квалификацията в не по-малко от 16 академични часа годишно за всеки педагогически специалист.
Как ще се преодолее натоварването на учителите с административна дейност и увеличаването на всякаква документация?
Държавният образователен стандарт за информацията и документите определя видовете документи в системата на предучилищното и училищното образование, изискванията към формата и съдържанието на всеки от тях, сроковете за съхранение.
В какво ще се изразява конкретната методическа подкрепа на експертите по образование в работата на учителите през годината?
Регионалните управления на образованието осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област. Методическата подкрепа се осъществява и чрез участие на експерти в провеждането на учебни часове и при осъществяване на дейностите за приобщаващо образование при условия и по ред, определени с правилника на регионалните управления на образованието. Устройството и функциите на регионалните управления на образованието, както и областите, на чиято територия те осъществяват дейността си, се определят с правилник на министъра на образованието и науката.
Как ще се промени мястото на учителя в обществото, без да се промени материалното стимулиране?
Наредба № 1/04.01.2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета в чл. 6, ал. 1 регламентира, че механизмите за определяне на основните работни заплати на педагогическия и непедагогическия персонал с изключение на директорите се договорят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата. Към настоящия момент се провеждат преговори по проект на Колективен трудов договор.
Нормативите на учителите ще се променят ли след като часовете по повечето предмети се намаляват?
Този въпрос е предмет на държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.
Кога ще се обърне реално внимание на правата на учителите и коя институция би ги отстоявала до край?
В раздел II, глава единадесета „Учители, директори и други педагогически специалисти“ от Закона за предучилищното и училищното образование в най-общ вид са посочени правата и задълженията на педагогическите специалисти. Функциите, професионалните профили, длъжностите и необходимата за заемането им професионална квалификация, както и условията и редът за повишаване на квалификацията, за кариерното им развитие и за атестирането на педагогическите специалисти, включително критериите за атестиране и съставът на атестационната комисия ще се определят с държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Съгласно ЗПУО орган на управление и контролна институциите в системата на предучилищното и училищното образование е директорът.
Министърът на образованието и науката ръководи и координира провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. Министърът на образованието и науката е специализиран орган за управление на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област.
Какви критерии ще съдържат атестационните карти за инспектиране на учителите?
Атестационната карта?
Атестационната карта съдържа критерии от областите на професионална компетентност и други определени от работодателя в зависимост от вида на образователната институция и стратегията за развитието ?. Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на педагогическите специалисти с професионалния им профил, с изискванията за заемане на длъжността и със стратегията на училището.
В раздел IV „Кариерно развитие на педагогическите специалисти“ в чл. 228 регламентира в детайли процеса на атестиране на педагогическите специалисти.
Атестационните карти ще бъдат част от приложенията на проекта на Наредбата за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Ще има ли щатни ресурсни учители, психолог, логопед?
ЗПУО посочва, че педагогически специалисти са лица, които изпълняват функции свързани с обучението, възпитанието и със социализацията, както и с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците в детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. Педагогически специалисти са учителите, възпитателите, психолозите, логопедите, рехабилитаторите на слуха и говора и други.
Длъжностите психолог и логопед спадат към другите педагогически специалисти, които подпомагат процеса на педагогическо взаимодействие.
Допълнителна подкрепа за личностно развитие се предоставя на децата и учениците в зависимост от нуждата им за ресурсно подпомагане.
Длъжностите психолог и логопед са част от екипите за личностно развитие и за допълнителна подкрепа, които се създават от директора и звключват психолог и логопед.Редът и условията за осигуряването на допълнителна подкрепа се определят с ДОС за приобщаващо образование. Работни места за длъжностите се определят и утвърждават от директора на институцията в рамките на числеността на педагогическия персонал и на средствата от делегирания бюджет при условия и по ред определени и в ДОС за нормирането и заплащането на труда.
Кога и как ще се регламентира в детайли и критерии как точно ще става атестирането на учителите?
Редът за назначаване на атестационна комисия, скалата на оценяване, критериите и процедурата за атестиране ще се определят в проекта на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, в съответствие с изискването на ЗПУО.
Какви мерки предвижда МОН за привличане на млади кадри в системата на средното образование?
1. Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили учителски стаж, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от наставник, който ги мотивира за професионалното усъвършенстване и кариерното развитие като оказва методическа подкрепа за:
1.1. ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности;
1.2. изпълнение на функции на класен ръководител или на ръководител на група;
1.3. изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на допълнителни форми на педагогически взаимодействие или дейности, свързани със занимания по интереси;
1.4. работа с родители, с други участници в образователния процес и с представители на заинтересовани страни;
1.5. адаптирането към образователната среда и други.
2. Законът за предучилищното и училищното образование посочва, че по-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. В тази връзка за младите учители е осигурена възможност за ускорено кариерно развитие.
Придобиването на ПКС ще носи ли квалификационни кредити на учителя?
Професионално-квалификационната степен доказва професионалното усъвършенстване на педагогическите специалисти като условие за кариерно израстване. Въз основа на достигнатото равнище на квалификация педагогическите специалисти може да придобиват професионално-квалификационни степени. По-високото равнище на квалификация е основа за придобиване на по-висока професионално-квалификационна степен.
Във връзка с атестирането на педагогическите специалисти и събирането на кредити ще бъдат ли отпуснати допълнителни средства за квалификации?
Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
На национално ниво се организират и провеждат обучение по ОП НОИР и ежегодно по Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ като част от Национална програма за развитие на средното образование.
На регионално и училищно ниво годишно се планират дейностите за квалификация на педагогическите специалисти. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Колективният трудов договор за системата на народната просвета определя, че годишните средства за квалификация са в размер не по-малък от 0,8% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал.
Ще бъде ли предоставена повече свобода на учителите при прилагане на ДОС според възможностите на учениците?
В Закона за предучилищното и училищното образование образованието е определено като национален приоритет и един от основните му принципи в съответствие, с които се реализира е автономията за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация. Законът определя, че автономията на училищата включва и правото да определят профилите и професиите, както и самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми в случаите, предвидени в този закон. Педагогическите специалисти имат право да определят методите и средствата за провеждане на образователния процес съобразно принципите и целите, определени в Закона.
Какви промени на условията на учителския труд и неговата категоризация се предвиждат?
Учителската професия е трета категория труд.
Ще осигури ли безплатен домашен интернет за учителите с цел повишаване на качеството на учебния процес?
Възможности за решаването на този въпрос следва да се търсят в проектното финансиране. Въпросът не е обект на ЗПУО и на ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Как смятате да мотивирате младите хора да започнат да упражняват професията учител?
1.Лицата, които постъпват за първи път на учителска длъжност и не са придобили учителски стаж, при изпълнение на задълженията си се подпомагат от наставник, който ги мотивира за професионалното усъвършенстване и кариерното развитие като оказва методическа подкрепа за:
1.1. ефективно включване в образователния процес, като под негово ръководство усъвършенстват практическите си компетентности;
1.2. изпълнение на функции на класен ръководител или на ръководител на група;
1.3. изпълнение на задължения, свързани с организацията и с провеждането на допълнителни форми на педагогически взаимодействие или дейности, свързани със занимания по интереси;
1.4. работа с родители, с други участници в образователния процес и с представители на заинтересовани страни;
1.5. адаптирането към образователната среда и други.
2. Законът за предучилищното и училищното образование посочва, че по-големият брой квалификационни кредити и по-високата професионално-квалификационна степен са основание за по-бързо кариерно развитие на педагогическите специалисти, независимо от учителския стаж. В тази връзка за младите учители е осигурена възможност за ускорено кариерно развитие.
Как законът ще контролира обективно финансовата дейности кадровите назначения на директора? След като не приеха мандатност при назначенията на директорите, ще се извършват ли финансови одити поне на четири години , които да влияят на атестацията им?
Атестирането на директорите освен професионалната им компетентност проверява и доколко са изпълнени и управленските функции, заложени в профила на длъжността директор.
С цел създаване на условия за активни и демократично функциониращи общности към всяка детска градина и всяко училище се създава обществен съвет. Общественият съвет е орган за подпомагане на развитието на детската градина и училището и за граждански контрол на управлението им. Съгласно разпоредбите на ЗПУО общественият съвет в детската градина и училището има конкретно разписани отговорности, част от които са да:
1. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес въз основа на резултатите от самооценката на институцията, външното оценяване – за училищата, и инспектирането на детската градина или училището;
2. дава становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи, както и за отчета за изпълнението му – за институциите на делегиран бюджет и за частните детски градини и частните училища, които получават средства от държавния бюджет;
3. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
4. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите при условията и по реда на държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
5. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си констатира нарушения на нормативните актове.
При атестирането на учителите, директорът ще има ли глас или само обществения съвет ще оценява?
Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност. Законът е определил, че атестирането на учителите, директорите и другите педагогически специалисти се извършва от атестационна комисия, определена от работодателя, съгласувано с педагогическия съвет. Комисията включва представители на работодателя, на финансиращия орган в случаите, когато той е различен от работодателя, на педагогическия съвет, на регионалното управление на образованието. Родител от обществения съвет се включва в комисията при атестиране на директорите. В състава на комисията може да се включват и други членове, които следва да бъдат определени в държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти по силата на ЗПУО.
Ако член на педагогическата колегия получи ниска оценка, тя ще даде ли отражение на цялостната оценка детската градина?
Съгласно ЗПУО оценката получена в резултат на атестирането служи за кариерното развитие на педагогическия специалист. Тя може да служи и за насочване за повишаване на квалификацията и поощряване на атестирания педагогически специалист. Оценката от атестирането не влияе на цялостната оценка на детската градина. Цялостната оценка на детската градина се прави съгласно разпоредбите на държавен образователен стандарт за инспектиране.
Нормално ли е учителите да се пенсионират на 65/62 години? Голямата възрастова разлика между ученик / учител в последните години на професионалния път се оказва проблем.
Според чл. 69в от Кодекса за социално осигуряване учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете и учителски осигурителен стаж 25 години и 8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете, с което се дава възможност на учителите за ранно пенсиониране. Проблем не е възрастовата разлика, а необходимостта от промяна на нагласата, която да съчетава професионализма на учителите с новите реалности на глобалния свят. Този въпрос не се решава чрез ЗПУО.
Как конкретните постижения на учителя, отличил се с добри педагогически практики ще се отрази на заплащането му в условията на делегираните бюджети? Докога ще се заплаща за количество, а не за качество на свършената работа?
Въпросът е уреден в Наредба № 1/04.01.2010 г за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета – раздел VI „Условия и ред за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал“. Допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година се изплаща на педагогическия персонал, в т.ч. и на учители в детските градини, училищата и обслужващите звена, с изключение на директорите, въз основа на оценяване, извършено по определени показатели и критерии към тях, приети с решение на педагогическия съвет. Един от показателите за оценяване на резултатите от труда на педагогическите специалисти е „работа с деца и ученици, в т. ч. застрашени от отпадане; в риск; в мултикултурна среда; със специални образователни потребности и/или хронични заболявания и др.“
ЗПУО посочва, че педагогическите специалисти съставят свое професионалното портфолио, в което включват разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. Педагогическите специалисти се поощряват с морални и материални награди за високи постижения в предучилищното и училищното образование от министъра на образованието и науката или от началника на регионалното управление, също така може да бъдат награждавани с отличия и награди, които се определят с правилника за дейността на институцията, а за директорите на институциите – с правилника на регионалните управления на образованието за образцово изпълнение на задълженията си, след издаване на заповед на работодателя.
Кой е най-ефективния модел за обвързване на кариерното и професионалното израстване на учителя?
Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти е предпоставка за кариерно и професионално развитие. Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Съгласно ЗПУО кариерното развитие е процес на усъвършенстване на компетентности при последователно заемане на учителски или възпитателски длъжности или при придобиване на степени с цел повишаване качеството и ефективността на образованието, а основа за кариерно развитие на педагогическите специалисти са учителският стаж, получените квалификационни кредити, придобитата професионално-квалификационна степен, както и резултатите от атестирането им.
Кои са новите очаквания към учителя и кои са съвременните предизвикателства пред учителската професия?
Съвременните предизвикателства пред учителската професия са предизвикателствата на съвременното общество. Постигането на целите заложени в ЗПУО са свързани е с реализирането на очакванията към учителя.
Как трябва да процедира учителят, ако ученикът не успее да покрие необходимите минимални знания за преминаване в следващ клас в начален етап?
Оценяването на резултатите от обучението на учениците е предмет на държавния образователен стандарт за оценяването на резултатите от обучението на учениците като съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията и процесите за тяхното постигане.
Законът посочва конкретни мерки за ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения и за обща подкрепа за личностно развитие, която включва екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, допълнително обучение по учебни предмети, допълнителни модули за деца, които не владеят български език, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове и други.
В какво ще се изразява взаимната работа на учителите с Центъра за подпомагане на личностното развитие?
Институциите в системата на предучилищното и училищното образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците на социални услуги. Изграждането на позитивен организационен климат изисква създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на образование. Учителите имат задължението да осъществяват обучение и възпитание на децата и учениците в съответствие с държавните образователни стандарти; да опазват живота и здравето на децата и учениците по време на образователния процес и на други дейности, организирани от институцията; да сътрудничат и партнират със заинтересованите страни.
Ще има ли промяна в задължителната норма преподавателска работа?
Задължителната норма преподавателска работа се регламентира в текстовете на държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.
Как ще бъде регламентиран процесът на установяване психичното здраве на педагогическите кадри?
В ЗПУО е посочено, че не може да заема длъжност на педагогически специалист лице, което страда от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на децата и учениците, определени с наредба, издадена от министъра на здравеопазването съгласувано с министъра на образованието и науката.
Какви нови дейности ще осъществяват учителските синдикати за повишаване на общественото признание на учителската професия?
В ЗПУО е дадена възможност в заседанията на обществения съвет могат да бъдат канени и експерти на синдикатите, освен служители на институцията, на регионалното управление на образованието, експерти, на работодателите, на юридическите лица с нестопанска цел и други заинтересовани лица, където могат да допринасят за обществено признание на учителската професия.
Как нормативните документи защитават учителя от родителска агресия?
Наказателният кодекс в глава „Престъпления срещу личността“ посочва видове наказания, вкл. за посегателство срещу учител (възпитател).
Съгласно ЗПУО педагогическите специалисти имат правото да бъдат зачитани правата и достойнството им и им се дължи почит и уважение от учениците, родителите, административните органи и обществеността. Законът задължава всяко училище да има етичен кодекс на училищната общност, който се приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на училището.Родителите като участници в образователния процес имат задължението да спазват правилника за дейността на детската градина, училището и центъра за подкрепа за личностно развитие и да съдействат за спазването му от страна на детето и ученика.
Изследвани ли са и какво показват/ако са изследвани/ нагласите на учителите спрямо промените в Закона и Държавните образователни стандарти?
По проектите на държавните образователни стандарти се провежда широко обществено обсъждане, което показва нагласи и тенденции в отношението на учителите, които се вземат предвид и се дискутират в работните групи при изработването на текстовете. Участието на педагогическите специалисти в дискусиите по проектите на стандарти е изключително ценно, защото очертава проблемите и задава насоката за решение. Дискусии в тази посока са наложителни и мнението на участниците в тях ще бъде взето под внимание.
Как синдикатите ще участват в планирането квалификацията на педагогическите кадри?
Съгласно Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти може да се организира и в детските градини, училищата и от центровете за подкрепа за личностно развитие като вътрешноинституционална чрез обмяна на добри практики в различни форми, както и по международни и национални програми.
Кой институционално защитава правата на учителите?
Съгласно ЗПУО орган на управление и контролна институциите в системата ан предучилищното и училищното образование е директорът.
Министърът на образованието и науката ръководи и координира провеждането на държавната политика в областта на предучилищното и училищното образование. Министърът на образованието и науката е специализиран орган за управление на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието са териториални администрации към министъра на образованието и науката за управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Регионалните управления на образованието осъществяват и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област.
Предвидено е в новия закон за предучилищно и училищно образование, работата на учителите да бъде оценявана в зависимост от показаните от учениците резултати на НВО. Това ще е компонент при формирането на работната заплата. Резултатите на учениците билингви не са съизмерими с останалите, поради редица причини. В същото време имаме изход, но никъде няма вход, за да се отчетат по обективни показатели знанията, с които децата постъпват в училище. По този начин не се измерва реалния напредък на учениците. Как при това положение учителите работещи в такива училища, ще бъдат мотивирани да работят и да дават най-доброто от себе си? При сегашната ситуация в такива училища трудно попадат млади и качествени кадри?
Атестирането е процес на оценяване на съответствието на дейността на учителите, директорите и другите педагогически специалисти с професионалния им профил, с изискванията за изпълнение на длъжността, както и със стратегията за развитие на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие, а за директорите – и на управленската им компетентност. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти.
На децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование се предоставя подкрепа за личностно развитие. Подкрепата за личностно развитие се прилага в съответствие с индивидуалните образователни потребности на всяко дете и на всеки ученик. Подкрепата за личностно развитие е обща и допълнителна. Общата подкрепа за личностно развитие включва екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти и осигуряване на допълнително обучение по учебни предмети, допълнителни модули за деца, които не владеят български език, допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.
Учителската професия освен че е ниско платена, защо не е 2-ра категория труд?
Законът за предучилищното и училищното образование урежда обществените отношения, свързани с осигуряване на правото на предучилищно и училищно образование, както и с устройството, функциите, организацията, управлението и финансирането на системата на предучилищното и училищното образование.
В правомощията на Главна инспекция по труда е да дава становища по запитвания от граждани по повод промени в Кодекса за социално осигуряване. Министерството на труда и социалната политика организира и координира разработването и провеждането на държавната политика в сферата на пенсионната реформа.
Законодателят е този, който определя съответните категориите лица в коя категория труд да бъдат включени. (вж. Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране, приета с ПМС № 235 от 20.10.1998 г.)
Защо вътрешноинституционалната квалификация не се измерва с кредити?
В ЗПУО е регламентирано, че вътрешноинституционалната квалификация се измерва в академични часове и за нея не се присъждат квалификационни кредити.
Каква роля ще играе професионалното портфолио при атестирането на учителя?
ЗПУО определя, че постигнатите компетентности се отразяват в професионално портфолио на педагогическия специалист. Професионалното портфолио се съставя от педагогическия специалист и включва разработени материали, които доказват активното му участие в реализирането на политиката на детската градина или училището, професионалните му изяви, професионалното му усъвършенстване и кариерното му израстване, както и постигнатите резултати с децата и учениците. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист.
Учителите, които заемат учителска длъжност без професионална квалификация „учител“, съгласно чл. 213, ал. 10, равнопоставени ли ще са на тези, които имат такава квалификация?
Законът посочва, че длъжностите на педагогическите специалисти се заемат лица, придобили висше образование в съответното на длъжността професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и професионална квалификация, необходима за изпълнението на съответната длъжност. Законът допуска изключение, за заемането на определени учителски длъжности, но задължава училището изготвя и реализира план за придобиване на педагогически компетентности от съответното лице, когато учителската длъжност се заема от лица без професионална квалификация „учител“.
Има ли МОН готовност да подготви кадри, които да попълнят недостига от квалифицирани учители специалисти по чужди езици и информационни технологии?
Министерството на образованието и науката предприе поредица от стъпки:
Съгласно Закона за висшето образование определени професионални направления от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления се определят за приоритетни и сред тях са „педагогика“ и „педагогика на обучението по …“. С оглед мотивирането на млади хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана и с цел възвръщане авторитета на българския учител, се приема Постановление № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за бучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от който се вижда, че педагогиката е сред приоритетното професионално направление.С оглед мотивирането на млади хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана и с цел възвръщане авторитета на българския учител, се приема Постановление № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за бучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от който се вижда, че педагогиката е сред тях.
На принципа на проектното финансиране се осигуряват стипендии за студенти, които се обучават в професионални направления, които подготвят търсените на пазара на труда кадри. По този ред се осигуряват условия за провеждане на студентските практики, вкл. и в образователните институции, когато в процеса на обучение се придобива и професионална квалификация „учител“.
По данни на НСИ само през учебната 2015/2016 г. във висшите училища в професионалните направления, свързани с подготовка на учители и науки за образованието се обучават студенти, както следва:
1.професионален бакалавър – 398 студенти;
2.бакалавър – 13 634 студенти;
3.магистър – 5 534 студенти.
През учебната 2014/2015 г. професионални направления, свързани с подготовка на учители и науки за образованието, са завършили:
1.професионални бакалаври – 107;
2.бакалаври – 2 634;
3.магистри – 2 241.
Смятам, че средствата за квалификация трябва да се увеличат. Всеки учител ще трябва ежегодно да повишава квалификацията си определен брой часове, а това с наличните 0,8% от бюджета е трудно. Ще имаме ли информация за лицензирани обучителни организации?
Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
На национално ниво се организират и провеждат обучение по ОП НОИР и ежегодно по Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ като част от Национална програма за развитие на средното образование.
На регионално и училищно ниво годишно се планират дейностите за квалификация на педагогическите специалисти. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Колективният трудов договор за системата на народната просвета определя, че годишните средства за квалификация са в размер не по-малък от 0,8% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. Към настоящия момент се предоговарят условията по него.
Повишаването на квалификацията се осъществява по програми за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на този регистър. Той ще е публикуван на официалната интернет страница на МОН.
Относно атестирането на преподавателите на всеки 4 години, относно повишаването и обновяването на квалификацията им. Кой ще определя от какви нови умения и интереси се нуждае всеки учител и как в рамките на 48 академични часа, той ще се квалифицира и до колко това би било ефективно? Не е ли логично, когато се говори за атестация-един учител да бъде атестиран и в зависимост от представянето си да преминава такъв курс на обучение?
Повишаването на квалификацията е непрекъснат процес на усъвършенстване и обогатяване компетентностите на педагогическите специалисти за ефективно изпълнение на изискванията на изпълняваната работа и за кариерно развитие. Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво. Педагогическите специалисти са длъжни ежегодно да повишават квалификацията си с цел подобряване качеството на работата им и повишаване резултатите и качеството на подготовка на децата и учениците. Повишаването на квалификацията се осъществява по програми и във форми по избор на педагогическия специалист в съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, с професионалното развитие на педагогическия специалист, с резултата и препоръките от атестацията му, както и с националната, регионалната, общинската и училищната политика. Професионалният профил и постигнатите резултати в обучението на учениците им са основа за определяне на приоритети за професионално усъвършенстване, както и за подпомагане на самооценката и за атестирането на педагогическите специалисти. Професионалното портфолио подпомага атестирането и самооценяването на педагогическия специалист. В процеса на самооценяването си учителят сам ще определи от каква допълнителна квалификация има потребност.
С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование предвиждат ли се средства от държавния бюджет за повишаване на професионалната квалификация на учителите от детските градини, тъй като се въвежда нов държавен образователен стандарт за организацията и съдържанието на предучилищното образование?
Планирането, координирането, управлението и контролът на дейностите за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти се осъществяват на национално, регионално, общинско и училищно ниво.
На национално ниво се организират и провеждат обучение по ОП НОИР и ежегодно по Национална програма „Развитие на педагогическите специалисти“ като част от Национална програма за развитие на средното образование.
На регионално и училищно ниво годишно се планират дейностите за квалификация на педагогическите специалисти. Директорите на детски градини, училища и центрове за подкрепа за личностно развитие са длъжни да осигуряват необходимите условия за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти.
Колективният трудов договор за системата на народната просвета определя, че годишните средства за квалификация са в размер не по-малък от 0,8% от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал. Към настоящия момент се предоговарят условията по него.
Повишаването на квалификацията се осъществява по програми за обучение от специализирани обслужващи звена, от висши училища и научни организации, както и от обучителни организации от Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. Министърът на образованието и науката организира създаването и поддържането на този регистър. Той ще е публикуван на официалната интернет страница на МОН.
Предвиждат ли се програми за квалификация на детски учители с фокус върху работата с деца със специални образователни потребности в детските градини, за да могат да реагират по-адекватно на специфичната нужда на тези ученици?
Системата за продължаваща квалификация на педагогическите специалисти е един от инструментите за успешно реализиране на основната стратегическа цел – осигуряване на по-високо качество на образованието. Продължаващата квалификация на педагогическите кадри е насочена към повишаване на компетентностите на учителите и директорите за преодоляване на дефицита в професионални, педагогически и специални умения и към създаване на условия за мотивиране на директорите към разширяване и усъвършенстване компетентностите и уменията им в търсене на иновативни възможности за кариерно развитие на педагогическите специалисти. Обучения на педагогически специалисти за работа с деца и ученици със специални образователни потребности се провеждат ежегодно по Национална програма“Развитие на педагогическите кадри“. Подобни обучения са планирани по проект „Включващо образование“ по ОП НОИР.
Каква е политиката на Министерството на образованието и науката във връзка с мотивирането на младите хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана? Как ще се възвърне авторитетът на българския учител сред ученици, родители и общественост?
С оглед мотивирането на млади хора да приемат учителската професия като привлекателна и желана и с цел възвръщане авторитета на българския учител, се приема Постановление № 64 от 25.03.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за бучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления от който се вижда, че педагогиката е сред тях.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с предучилищното образование


Как се процедира, ако в група в ДГ има 5 деца със СОП, две от които трябва да бъдат преместени във филиал към ДГ, тъй като общината няма пари за помощни- възпитател? Какво се прави при заварено положение, когато децата са посещавали групата вече две години и тази година ще бъдат в трета подготвителна група? По какви критерии трябва да се определи кои деца трябва да бъдат преместени и как да обясним на родителите, че точно техните деца не могат да посещават вече групата? Не би ли трябвало общината да осигури помощник-възпитател дори и за три деца със СОП, тъй като според Наредба №5 чл.144/1/Помощник се осигурява при три или повече деца със СОП и/ или децата са с тежки емоционално поведенчески проблеми.
Винаги преценката е на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата. В конкретния случай може да бъде определен помощник на учителя или на помощник-възпитателя да се възложат допълнителни функции на помощник на учителя за подкрепа на децата.
Как се изготвя тематично разпределение за подготвителна група, в която 28 от децата са 5-годишни, т.е. са в III група, и 5 от децата са 6-годишни, т.е. - IV група?
Съгласно чл. 29, ал. 4, т. 3 от Наредба № 5 от 30.06.2016 г. за предучилищното образование, тематично разпределение се изработва за всяка възрастова група.
Ако в първа група на ДГ бъде записано дете, което няма навършени 3 години (по желание на родителя и при свободно място в групата - чл.4, ал.2 от Наредба 5/ 03.06.2016 г. за предучилищното образование) означава ли това, че детето трябва да тръгне на училище на 6-годишна възраст - според същата наредба - чл.8, ал.2 - Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група по ал. 1 е една учебна година. / Родителят не може да знае дали детето ще има училищна готовност на 6-годишна възраст. Възможно ли е това дете да бъде преместено за следващата учебна година в групата, съответстваща на неговата възраст, въпреки,че така то ще посещава първа група 2 поредни години?
Във връзка Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2, предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: първа възрастова група : 3-4-годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 2 : 2 - 4 години и втора възрастова група : 4 - 5-годишни.
В чл. 15 от Наредба №5 за предучилищното образование е записано, че целодневната организация е в рамките на 12 астрономически часа. Въпросът ми е как се тълкува "в рамките на"? Задължително ли се работи 12 часа? Може ли детското заведение да работи 11 часа и 30 минути, ако не е отчетена необходимост за увеличаване на работното време?
Съгласно чл. 15, ал. 1 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година. Това означава, че детската градина/училището трябва да осигури възможността на децата, включени в този вид организация, възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 12 часа.
При изготвяне на тематичното разпределение на 1 и 2 възрастови групи в детската градина трябва да се вземе в предвид броят на учебните седмици. При отброяването обаче възниква казус: трябва ли да се брои като цяла седмица тази на 15.09. /който е четвъртък/ или всяка група съгласно тематичното разпределение да изброи за всички седмици от 15.09 до 31.05. броя на темите съгласно седмичната програма. Получава се разминаване при броенето от 36 до 38 седмици по различните направления. Колко учебни седмици са за тази учебна година за първа и втора група?
Тематичното разпределение не се изработва по учебни седмици.
В момента изработваме тематичното разпределение на учебния материал по образователни направления. В детското заведение има 3 подготвителни групи от 6-годишни деца. Две от тях ще работят с учебните помагала на едно издателство, а една група - с учебните помагала на друго издателство. Според новата наредба тематичното разпределение е част от Програмната система на ДГ. Трябва ли то да е еднакво за трите групи или всяка група да си изработи свое разпределение, съобразявайки се учебното съдържание в книжките на избраното издателство и разбира се с ДОС?
Тематичното разпределение се изработва за възрастова група, а не за всяка група в детската градина. Всичките групи (трета възрастова), имат едно тематично разпределение.
В Подготвителна група в училище искаме да включим в Програмната система изучаване на английски език за придобиване на допълнителна компетентност. Учителят на групата няма квалификация за преподаването му. Възможно ли е учител от Начален етап с квалификация да преподава английски език в ПГ и как да се отрази това в Списък-образец 1?
Учителска длъжност в детска градина се заема от лица, придобили висше образование по:
1. специалност от професионално направление „Педагогика” съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления и с професионална квалификация „педагог” и/или „детски учител”, „детски и начален учител”, „детски учител по чужд език“;
2. специалност от друго професионално направление съгласно Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления с професионална квалификация „учител” или „педагог“ и допълнителна професионална квалификация „детски учител”, „детски и начален учител” или „детски учител по чужд език“;
Лице, което не притежава професионална квалификация „детски учител по чужд език“, не отговаря на изискванията за заемането на длъжност учител по английски език в детска градина.
Определените в детските градини до 5 ситуации над минималните могат ли да бъдат заложени в следобеден режим? Къде се предвижда планирането им - в дневника или в тематичното разпределение?
Определените до 5 педагогически ситуации, както и останалите - минималният брой, може да планирате по Ваша преценка.
Няма изрично изискване кога да бъдат планирани педагогическите ситуации - преди или след обяд. Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. От значение при изработването на седмичното разпределение е да се има предвид включването на деца на почасова организация в групата, като за тях е необходимо да се гарантира присъствието в определения в Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование минимален брой педагогически ситуации по образователните направления.
В седмичната програма в детска градина какво да се отрази в следобеден момент - основна или допълнителна ситуация?
В седмичното разпределение отбелязвате това, което планирате в съответното време. В него се включва конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления.
Въпросът ми е за двегодишните деца, които през настоящата учебна година имат право да бъдат записани в първа група. През следващата учебна година тези деца ще преминат ли във втора група или отново ще бъдат първа група, тъй като ще са тригодишни?
Във връзка с Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, чл. 8, ал. 1, т. 1 и т. 2, предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: първа възрастова група - 3- 4-годишни, а в случаите на чл. 4, ал. 2 - 2 - 4 годишни и втора възрастова група - 4- 5-годишни.
В Програмната система на детската градина физическата активност и спорта при децата са заложени като приоритет, извън минималните педагогически ситуации по Наредба №5. Допустимо ли е разкриването в ДГ на длъжност "учител по физическо възпитание". Допустимо ли е той да бъде с квалификация "учител по физическо възпитание" или "треньор по видове спорт" или трябва да бъде със специалност предучилищна педагогика?
Учителят следва да има професионална квалификация „детски учител“ по специалност „предучилищна педагогика“ или „предучилищна и начална училищна педагогика“ със специализация по физическо възпитание и спорт.
След като тематичното разпределени по групи се приеме на педагогически съвет, означава ли, че влиза в сила или директорът го защитава на по-горна инстанция?
Тематичното разпределение е част от програмната система и съответно от стратегията за развитие на детската градина. Съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, стратегията се приема от педагогическия съвет и се одобрява от Обществения съвет в съответствие с чл. 269, ал. 1, т. 1.
Подходите на педагогическо взаимодействие се изработват за цялата детска градина или за всяка възрастова група по отделно?
Подходите на педагогическо взаимодействие се определят за детската градина.
Съгласно Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование минималният седмичен брой на ситуациите за III възрастова група е 15. Това е броят само на основните ситуации или на основни и допълнителни?
В наредбата е посочен минималният и възможният максимален брой на педагогическите ситуации в съответствие с организацията на предучилищното образование. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие не са включени в броя на педагогическите ситуации.
Допълнителните ситуации планират ли се в годишното тематично разпределение?
Няма допълнителни ситуации, а има допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които не са част от тематичното разпределение.
Може ли в детска градина, в която няма яслена група /до 31 юли ЦДГ/ и има свободни места, по желание на родителите да се приемат деца на възраст 2 години, при положение, че в населеното място има детска градина с яслена група /до 31 юли ОДЗ/?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование от 1 август 2016 г. може да се приемат за отглеждане, възпитание, социализация и обучение и деца на двегодишна възраст.
Кои са допълнителните форми на педагогическо взаимодействие в ДГ, които задължително трябва да се планират в годишния план?
Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата. При разработването на програмната система всяка детска градина може да опише някои от допълнителните форми на педагогическо взаимодействие, които се реализират във всички групи на детската градина и са част от системните дейности за постигане на поставената цел, но тяхното провеждане не се включва в седмичното планиране и в тематичното разпределение. Също в програмната система може да се определи съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.
Има ли други основни форми на педагогическо взаимодействие, освен педагогическата ситуация? Педагогическите ситуации имат ли класификация по видове?
Не, в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и в ДОС за предучилищно образование няма определени други основни форми на педагогическо взаимодействие, както и класификация на видовете ситуации.
Допълнителните педагогически ситуации над минималния брой по ДОС предварително ли се залагат в седмичното разпределение по образователни направления?
Да. Те се предвиждат в програмната система.
Ако детска градина прилага иновативна програмна система в съответствие с ДОС за Предучилищното образовани, достатъчно ли е тя да бъде включена в стратегията или е необходимо одобрение от МОН?

В ЗПУО не е предвиден механизъм за утвърждаване на иновативните програмни системи. Не е необходимо одобрение от МОН.
Къде може да се планират допълнителните форми за педагогическо взаимодействие през учебната година?
Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации. При разработването на програмната система може да бъдат описани някои допълнителни форми на педагогическо взаимодействие, които се реализират във всички групи на детската градина и са част от системните дейности за постигане на поставената цел, но тяхното провеждане не се включва в седмичното планиране. Също в програмната система може да се определи съотношението между основната и допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.
Какво включва месечното и седмичното планиране в дневника на група в детската градина?
Няма промяна в съдържанието на седмичното планиране в дневника на групата. Дневникът вече не съдържа месечно планиране.
Къде може да се открие информация за хорариума на заниманията в детските градини по групи?
Информацията за броя на педагогическите ситуации в детските градини е в чл. 24 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование, както и в приложенията към наредбата и по-конкретно - в раздел III „Насоки за учителя” на всяко от приложенията.
Ще има ли специални изисквания относно съдържанието, структурата и въобще специфични изисквания за създаване на детското портфолио и особено за децата от по-малките възрастови групи?
Не, няма специални изисквания. Съдържанието на детското портфолио ще се определя с Правилника за дейността на детската градина или на училището.
Във връзка с чл. 68 от ЗПУО - каква ще бъде същността и организацията на сезонните дейности, предлагани като допълнителна услуга при отглеждането на децата в детското заведение?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с Наредба на Общинския съвет.
Ще бъде ли регламентирано почасовото посещение в детската градина и документиране на присъствието с ясни и точни правила?
Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация.
Документирането на присъствието на децата, включени в почасова организация на предучилищно образование, не се различава от документирането на присъствието на останалите деца в групата.
Как ще се осъществява планирането в смесена група в детската градина при условие, че темите по образователни направления не съвпадат до момента? Колко ситуации на ден ще се провеждат?
Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището, която се приема с решение на педагогическия съвет. В програмната система се включва разпределението на формите на педагогическо взаимодействие и тематично разпределение за всяка възрастова група.
Неизяснен остава въпросът дали полудневната организация ще може да се реализира в рамките на група деца, обучаващи се целодневно, или ще бъде задължително сформирането на самостоятелна полудневна група? Ще бъде ли приложима полудневната форма на организация за всички възрастови групи?
Целодневната и полудневната организация се осъществяват в отделни групи. Полудневната организация се отнася до всички възрастови групи.
Каква ще е ролята на почасовите, съботно-неделни и сезонни дейности? Как ще се обезпечи с персонал такава дейност?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с Наредба на Общинския съвет.
Ще има ли структура за написване на програмна система?
До директорите на детските градини и училищата с подготвителни групи чрез Регионалните инспекторати по образованието са изпратени насоки и примерна рамка на програмна система. Съгласно разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина или училището, което извършва задължително предучилищно образование и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Повече яснота по отношение на програмната система като част от стратегията за развитие на детската градина – съдържание на програмната система - чл. 28 от Наредбата за предучилищно образование.
В програмната система се включват подходи и форми на педагогическо взаимодействие, разпределение на формите на педагогическо взаимодействие, тематично разпределение за всяка възрастова група, механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.
Нужно ли е да има полудневна организация в детските градини, след като съществува такава в училищата?
Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
Ще се даде ли възможност на учителя да редуцира ситуациите в ежедневието в зависимост от потребностите и интересите на децата за деня?
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Педагогическото взаимодействие се организира в съответствие с прилаганата в детската градина или училището програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата.
Ще се промени ли хорариумът на педагогическите ситуации за подготвителните групи?
Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за трета възрастова група е 15, а за четвърта възрастова група – 17. Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за тези групи не може да надвишава минималния общ брой с повече от пет педагогически ситуации – за целодневна организация, и с повече от две педагогически ситуации – за полудневна и почасова организация.
Поради това, че Законът за предучилищното и училищното образование дава право на детските учители за творчество при изработване на годишното разпределение, не се ли оказва ненужно използването на учебните помагала на различните издателства?
В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни помагала. Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
В коя възрастова група ще бъдат записани 2-годишните деца? Ще има ли осигурен стандарт за тях?
За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градини, може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването. Тези деца постъпват в първа група в детската градина. Стандартът ще бъде определен с Държавния образователен стандарт за финансирането на институциите.
Как ще се осъществи приемът на деца навършили 2 годишна възраст, където няма ясла?
Записването, отписването и преместването в общинските детски градини се извършват съгласно Наредба на Общинския съвет, а за държавните детски градини – с акт на съответния финансиращ орган.
Заплащане на почасовото посещение на деца в детската градина – как ще се осъществява?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с Наредба на Общинския съвет.
Освен в Наредбата на Общинския съвет, в кой друг нормативен акт ще бъде регламентирано почасовата организация за деца през работната седмица? Ще се има ли предвид това, че педагогическите ситуации се осъществяват само в сутрешен момент?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Какво трябва да съдържа детското портфолио и не е ли редно да бъде изготвено от специалист-психолог?
Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската градина или на училището. В края на предучилищното образование, с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции, портфолиото се предава на родителите. Портфолиото се изготвя от учителите на групата, в която е записано детето.
Да се обособи категорично образователно направление „игрова култура”.
В хода на обсъждането на проекта на държавния образователен стандарт за предучилищно образование Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките проведе анкетно проучване сред детски учители относно предвижданите промени в съдържанието на предучилищното образование. Анкетата беше проведена сред 1405 учители от цялата страна.
По отношение на промяната на образователните направления резултатите от анкетата показаха, че според 78% от учителите предложените направления не се нуждаят от промяна или се правят различни предложения за промяна, но малка част от тях предлагат преструктурирането им. В тази връзка не се предвижда промяна на образователните направления. Освен това играта намира място във всички образователни направления и е изрично обособена като водеща дейност в текста на наредбата.
Ще се изискват ли резултати от учебно-възпитателната работа с деца, които се отглеждат почасово или в съботно-неделна форма за достигане на държавните стандарти?
Не се изисква постигането на заложените очаквани резултати от услугите, които ще бъдат предоставяни само за отглеждане на деца. Тези услуги са различни от почасовата организация на предучилищното образование, която осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден.
Какво ще бъде в действителност работното време на пед. персонал, имайки предвид, от една страна разпоредбите на Закона за предучилищното и училищно възпитание /10-часов престой на децата в детското заведение/ и от друга страна коментираното в медийното пространство предложение за работно време на детските градини до 12 часа в големите градове?
Нормите на преподавателска заетост на учителите в детските градини ще бъдат определени с държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.
Ще има ли специални изисквания относно съдържанието, структурата и въобще специфични изисквания за създаване на детското портфолио и особено за децата от по-малките възрастови групи? /3-4 год/.
Не, няма специални изисквания. Съдържанието на детското портфолио ще се определя с Правилника за дейността на детската градина или на училището.
Във връзка с чл. 68 от ЗПУО - Каква ще бъде същността и организацията на сезонните дейности предлагани като допълнителна услуга при отглеждането на децата в детското заведение?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.
Как точно екипите за допълнителната подкрепа за личностното развитие в детската градина или училище ще си взаимодействат с психолог, логопед и пед. съветник като в структурите на повечето училища и детски заведения те липсват?
Условията и редът за осигуряване на общата и на допълнителната подкрепа се определят с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Обмислят ли се варианти за стимулиране на директорите с група в едногрупните детски заведения?
Въпросът не се отнася до държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
Как ще се осигури медицинско обслужване на детските градини в малките населени места?
Въпросът не се отнася до държавния образователен стандарт за предучилищно образование.
Защо по чл. 68, ал. 1 от Раздел III ще се организират съботно-неделни форми? Смятаме, че се губи ролята на родителите и семейството като институция и фактор за възпитание на децата. Какъв ще бъде критерият за подбор на деца за тези форми и подборът на педагогически и помощен персонал за тези форми?
Почасовите, съботно-неделните и сезонните дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата може да се организират по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба на общинския съвет.
Смятаме, че ще има голяма намеса на външни фактори в пряката дейност на ДГ, които ще нарушават работата с децата.
Не е поставен конкретен въпрос.
След като обучението е под формата на игра, а направление игрова култура отпада, в кой режимен момент ще се създават игрови умения и навици на децата?
Играта намира място във всички образователни направления и е изрично обособена като водеща дейност в текста на Наредбата за предучилищното образование.
Ще бъде ли регламентирано почасовото посещение в детската градина и документиране на присъствието с ясни и точни правила?
Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация.
Документирането на присъствието на децата, включени в почасова организация на предучилищно образование не се различава документирането на присъствието на останалите деца в групата.
Как ще се осъществява планирането в смесена група в детската градина при условие, че темите по образователни направления не съвпадат до момента? Колко ситуации на ден ще се провеждат?
Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището, която се приема с решение на педагогическия съвет. В програмната система се включва разпределението на формите на педагогическо взаимодействие и тематично разпределение за всяка възрастова група.
Ще има ли от м. 09 2016 г. нови познавателни книжки за предучилищно възпитание и подготовка по всички направления, залегнали в Закона за предучилищното и училищното образование? Кое налага учителите в детските градини да работят 2 часа заедно в рамките на дневния режим?
Учебните помагала, одобрени при условията и по реда на Наредба № 4 от 1995 г. за оценяване, издаване и разпространение на учебници за системата на средното образование, Наредба № 5 от 2000 г. за учебниците и учебните помагала, Наредба № 3 от 2002 г. за оценяване, одобряване и разпространение на учебници и учебни помагала и Наредба № 5 от 2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала, продължават да се използват в системата на предучилищното образование до одобряване на нови познавателни книжки по съответното образователно направление.
При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначават най-малко двама учители, които работят съвместно в групата поне един час дневно.
Какви нови форми на сътрудничество и взаимодействие между родителите и детската градина са препоръчителни, освен изброените в чл. 38?
Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина, съответно училището, се осъществяват при условия и ред, определени с Правилника за дейността на детската градина или училището.
Информация относно защитени и средищни детски градини.
Информация за защитените и средищните детски градини може да намерите в Закона за предучилищното и училищното образование. Критериите за включване в списъка на средищните детски градини и критериите за определяне на защитени детски градини се приемат с актове на Министерския съвет.
Неизяснен остава въпросът дали полудневната организация ще може да се реализира в рамките на група деца, обучаващи се целодневно, или ще бъде задължително сформирането на самостоятелна полудневна група. Минимум брой деца, обучаващи се в полудневна форма на организация. Ще бъде ли приложима полудневната форма на организация за всички възрастови групи?
Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи. Полудневната организация се отнася до всички възрастови групи.
Каква ще е ролята на почасовите, съботно-неделни и сезонни дейности? Как ще се обезпечи с персонал такава дейност?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.
Ще има ли структура за написване на Програмна система?
Предвижда се разработването на на рамка за изготвяне на програмна система, която да бъде предоставена на детските градини и училищата.
Кога ще бъдат готови всички стандарти, касаещи работата на детската градина?
Всички стандарти ще бъдат утвърдени в определения от Закона за предучилищното и училищното образование срок.
Кой ще изработва програмата за развитие на детето в домашни условия?
Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. В тази връзка държавният образователен стандарт за предучилищно образование предвижда родителите да представят към заявлението за включване на детето в самостоятелна организация програма за развитие на детето.
При дете, което не посещава детската градина, а трябва да се диагностицира неговата готовност за училище, но то изпитва срам, а дори и страх, тъй като не познава учителя, как адекватно ще се извърши диагностиката?
Важно е на детето да се осигурят условия, в които то да се чувства спокойно и уверено, като родителите окажат необходимото съдействие за това.
Къде ще се извърши диагностиката, тъй като тя отнема до няколко дни и в кой момент от работното време на учителя?
Родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина или училището ден и час за определяне на постиженията на детето. Учителят и времето, в което той ще извърши проследяването на постиженията на детето, се определят от директора.
Как ще бъде организиран и обезпечен престоя на децата в детската градина, извън регламентираните 10 часа в Закона за предучилищно и училищно образование?
Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
Кога ще бъде готов стандарта за приобщаващо образование?
Всички стандарти ще бъдат утвърдени в определения от Закона за предучилищното и училищното образование срок.
Повече яснота по отношение на програмната система, като част от стратегията за развитие на детската градина – съдържание на програмната система - чл. 28 от Наредбата за предучилищно образование.
В програмната система се включват подходи и форми на педагогическо взаимодействие, разпределение на формите на педагогическо взаимодействие, тематично разпределение за всяка възрастова група, механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование.
Детските градини работят целогодишно, посещаемостта на децата е висока и през летните месеци.
Не е поставен конкретен въпрос.
Във връзка с Чл. 70. ал.3 „(3) Държавните, общинските и частните детски градини могат да работят по авторски и иновативни програмни системи в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.“ Кой и как ще определя критериите за това дали една програмна система е иновативна?
Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации се придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън определените в наредбата образователни направления.
Как трябва да се направи седмичното планиране – само по направления, по теми или с цели и очаквани резултати?
Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. То се разработва по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и се утвърждава от директора на детската градина. Седмичното планиране в дневника включва образователното направление и образователното съдържание.
Нова е разпоредбата на Закона, позволяваща организирането на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждането на децата по желание на родителите.
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.
Въпросът ни е как ще се заплаща и има ли изискване за минималния брой деца при който може да се прилага допълнителната услуга.
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.
Възможно ли е да съществува една почасова организация в Целодневната детска градина и няма ли тя да нарушава организацията на режима? Ефективна ли ще бъде почасовата организация на режима и какви ще са резултатите в края на учебната година?
Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. Почасовата организация се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова организация.
Нужно ли е да има полудневна организация в Целодневните градини, като съществуват такива в училищата?
Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
При така предложената организация ще се наруши образователно - възпитателната работа в целодневната група.
Не е поставен конкретен въпрос.
Защо според Проекта на Наредба за предучилищното образование по ОН “БЕЛ“ са заложени само шест образователни ядра: “Свързана реч“, „Речник“, „Граматична правилна реч“, „Звукова култура“, „Възприемане на литературно произведение“ и /„Пресъздаване на литературно произведение“, а не „Художествена литература“ / както е в Държавните образователни изисквания, където са осем: липсват „Подготовка за четене и писане“ и „Интерпретация на литературно произведение“ ?
Премахването на образователните ядра „Подготовка за четене и писане” и „Интерпретация на литературно произведение“ е свързано с преструктуриране на съдържанието в образователните ядра и в образователните направления. Така не се дублират очаквани резулатати в образователните ядра на направлението, както и в учебно съдържание, предвидено за 1. клас.
Защо в образователното съдържание за II-ра възрастова група са заложени цели по образователно ядро: “Подготовка за четене и писане“, съответстващи на Подготвителна група като: определяне броя на звуковете в думи и позицията на звук в дума; определяне броя на думите в изречение и други?
В образователно направление „Български език и литература“ очакваните резултати за определяне броя на звуковете в думата и за определяне звука в началото и в края на думата са предвидени в трета и четвърта възрастова група.
Каква трябва да бъде организацията на почасовата и самостоятелна форма на взаимодействие в III-та и IV-та ПГ, при условие, че децата от тази възраст подлежат на задължително обучение?
Почасовата и самостоятелната организация на предучилищното образование са описани в Наредбата за предучилищното образование. Тези разпоредби се отнасят за всички възрастови групи.
Ще се даде ли възможност на учителя да редуцира ситуациите в ежедневието, в зависимост от потребностите и интересите на децата за деня?
Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Педагогическото взаимодействие се организира в съответствие с прилаганата в детската градина или училището програмна система при зачитане на потребностите и интересите на децата.
Ще има ли обединения на образователни направления и ядра?
Очаквани резултати от възпитанието, обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група са определени по образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии, физическа култура.
Ще се промени ли хорариумът на педагогическите ситуации за подготвителните групи?
Минималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за трета възрастова група е 15, а за четвърта възрастова група – 17. Максималният общ седмичен брой на педагогическите ситуации за тези групи не може да надвишава минималния общ брой с повече от пет педагогически ситуации – за целодневна организация и с повече от две педагогически ситуации – за полудневна и почасова организация.
Учителите изцяло ли ще изготвят програмните системи за съответната възрастова група?
Програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището, се приема с решение на педагогическия съвет. За нейното изработване може да се използват източници по преценка на учителите.
Защо трябва да се планира обучението по БДП отделно, след като има теми в ОН „Социален свят”?
Обучението по БДП присъства в съдържателен план в образователно направление „Околен свят”. Целите на възпитанието и обучението по БДП в предучилищното образование е да започне формиране на начални представи и умения на децата за ориентиране в пътната среда. В учебната програма за възпитание и обучение по БДП тези цели са конкретизирани за всяка възрастова група.
Поради това, че Законът за предучилищно и училищно образование дава право на детските учители за творчество при изработване на годишното разпределение, не се ли оказва ненужно използването на учебните помагала на различните издателства?
В предучилищното образование се ползват познавателни книжки и учебни помагала. Познавателната книжка е дидактическо средство, което подпомага цялостното обучение на детето по едно или няколко образователни направления за определена възрастова група на предучилищното образование за овладяване на компетентностите, посочени в държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
При изготвянето на собствена програмна система ще можем ли да заимстваме от досегашните такива.
Програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището, се приема с решение на педагогическия съвет. За нейното изработване може да се използват източници по преценка на учителите.
Как да разбираме, че детските градини могат да работят по авторски и иновативни програмни системи? Иновативните изработени от учителите в детските заведения? Всеки учител ли трябва да изработи такава програма?
Процесът на предучилищното образование е подчинен на прилагането на програмна система, която част от стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището и се приема с решение на педагогическия съвет.
Ще има ли рамка на програмна система, въз основа на която всеки екип ще разработи собствена за детското заведение, в което работи? Ще бъдат ли обучени директорите?
Предвижда се разработването на на рамка за изготвяне на програмна система, която да бъде предоставена на детските градини и училищата.
По какъв начин ще бъдат обхванати деца от етническите малцинства в случай на заявена самостоятелна форма за подготовка, при условие, че родителите нямат необходимия ресурс в домашни условия да осъществят подготовката.
Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето. В тази връзка държавния образователен стандарт за предучилищно образование предвижда родителите да представят към заявлението за включване на детето в самостоятелна организация декларация за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето, както и за опазване на физическото и психическото му здраве и благополучие и програма за развитие на детето.
Каква методика ще се прилага при установяване на готовността на децата за училище – стандартизирана и обща за всички деца или измислена, съобразно компетентностите и предпочитанията на всеки учител?
Методиката за установяване на готовността за училище на децата ще се избира от учителите.
Счита ли се времето до началото на учебната 2016/2017 година достатъчно за разработване на програмна система, отговаряща на изискванията на чл. 28 от Наредбата за предучилищно образование и в компетентностите на всеки педагогически екип ли е тази дейност? Възможен ли е избор на една от съществуващите и одобрени от МОН програмни системи към конкретна Програма?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование не се предвижда изработването и прилагането на програми за предучилищно образование. Държавният образователен стандарт за предучилищното образование влиза в сила от 01 август 2016 г., а в срок до 15 септември 2016 година детската градина или училището актуализира и приема своята стратегия, част от която е програмната система.
Как е предвидена /в какви варианти/ съвместната работа на двамата учители в групата в рамките на 2 часа дневно?
При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначават най-малко двама учители, които работят съвместно в групата поне един час дневно.
Защо решихте, че Игровата култура като образователно направление трябва да отпадне от държавните образователни стандарти?
Играта намира място във всички образователни направления и е изрично обособена като водеща дейност в текста на наредбата. В хода на обсъждането проекта на държавния образователен стандарт за предучилищно образование Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките проведе анкетно проучване сред детски учители относно предвижданите промени в съдържанието на предучилищното образование. Анкетата беше проведена сред 1405 учители от цялата страна.
По отношение на промяната на образователните направления резултатите от анкетата показаха, че според 78% от учителите предложените направления не се нуждаят от промяна или се правят различни предложения за промяна, но малка част от тях предлагат преструктурирането им.
Ще бъде ли записана ясна дефиниция, относно прилагането на играта като форма, като метод или като средство на педагогическото взаимодействие?
При провеждането на педагогическото взаимодействие учителите използват игровата дейност за постигането на компетентностите, определени в държавния образователен стандарт за предучилищно образование. Детската градина и училището осигуряват игрова дейност във всички видове организация на предучилищното образование през учебното и неучебното време.
В коя възрастова група ще бъдат записани 2 год. Деца /2-3-4 или 2-3 г./? Ще има ли осигурен стандарт за тях?
За предучилищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съответното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градини може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на постъпването. Тези деца постъпват в първа група в детската градина. Група от деца на възраст от 2 до 3 години е яслена група.
Относно по-голяма яснота за самостоятелната организация при предучилищното образование: По-колко деца в група могат да се водят на самостоятелна форма на обучение? Как и къде ще се извършва от учителя диагностицирането? Предвиждат ли се лекторски часове за тези педагози? Да се конкретизират параметрите на средата и самият процес на самостоятелната организация. Какъв ще е стандартът за издръжка на такива деца? Масово се счита сред педагозите за неуместна и неприложима, като форма /самостоятелната/ в Общинска детска градина - няма гаранция за компетенция на родителите.
Родителите осигуряват присъствието на детето в определен от детската градина или училището ден и час за определяне на постиженията на детето. Учителят и времето, в което той ще извърши проследяването на постиженията на детето се определят от директора. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за отделно дете в случаите на почасова и самостоятелна организация се определя от директора на детската градина в съответствие с желанието на родителите след съгласуване с финансиращия орган.
Родителите, чиито деца се обучават в самостоятелна организация, са длъжни да осигурят необходимите условия за обучение, познавателни книжки и учебни помагала, както и да прилагат по свой избор методики и подходи, съобразени с възрастта, индивидуалните потребности и интересите на детето.
Кое налага почасовата организация?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя.
Да бъдат одобрени не повече от две програмни системи.
Не е предвидено одобряването на програмни системи. Програмна система като част от стратегията за развитието на детската градина, съответно на училището, се приема с решение на педагогическия съвет.
Как ще се осъществяват самостоятелната и почасова форма на обучение в детските градини? Кога ще излезе съответния нормативен акт?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Държавният образователен стандарт за предучилищното образование влиза в сила от 01 август 2016 г.
Какво означава 10 ч. престой на децата и как това ще се отрази на раб. време на учителя, все пак ние сме в услуга на родителите?
Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
Никъде не се коментира броя на децата в групите и как това ще бъде регламентирано?
Броят на групите и броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Броят на групите и броят на децата в група в частните детски градини се определят в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Как да разбираме съботно-неделното отглеждане на децата в детската градина като допълнителна услуга, съгласувано с финансиращия орган?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.
Как ще се оформят технически като документация новопредложените форми на организация – почасова, полудневна, самостоятелна, целодневна?
Не се предвижда различна документация за различните видове организация на предучилищното образование.
Как ще се организира приема и изпращането на деца в различни форми от една група?
Целодневната и полудневната организация се осъществява в отделни групи, а почасовата организация се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна организация, а самостоятелната – за отделно дете извън групите. Приемът и изпращането на децата ще се определи с Правилника за дейността на детската градина или училището.
Как ще се осъществи приемът на деца навършили 2 год. възраст, където няма ясла, във всяка група ли със свободни места ще се приемат или в група, най-близка до възраст?
Записването, отписването и преместването в общинските детски градини се извършват съгласно наредба на общинския съвет, а за държавните детски градини – с акт на съответния финансиращ орган.
Необходимо е прецизиране на текста в стандартите за предучилищно възпитание по образователно направление Околен свят?
Не е поставен конкретен въпрос.
Защо в стандартите за предучилищно образование липса ядро Подготовка за четене и писане? Защо се обединяват образователно направление природен свят и социален свят?
Премахването на образователните ядра „Подготовка за четене и писане” е свързано с преструктуриране на съдържанието в образователните ядра и в образователните направления. Така не се дублират очаквани резулатати в образователните ядра на направлението, както и в учебно съдържание, предвидено за 1. клас.
Обединяването на образователните направления „Социален свят” и „Природен свят” е свързано от една страна с осигуряването на приемственост между детската градина и началното училище, а от друга с очевидната линия на последователност в образователното съдържание – от цялото към конкретното.
Защо в стандартите за предучилищно възпитание са премахнати основни неща по образователно направление Български език и литература, като определяне на звуковете в думата /останало е само определяне на звуковете в първи и последен звук/.
Така не се дублират очаквани резулатати с учебно съдържание, предвидено за 1. клас.
Заплащане на почасовото посещение на деца в детската градина – как ще се осъществява?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.
В глава 5, Раздел 3, чл.68 - Дейности за допълнителна услуга почасово съботно-неделно и сезонно отглеждане от щатния персонал на ДГ ще се извършва? Тази дейност не е ли в разрез с член 220 от глава 11 на Закона ?
Не е в разрез. Организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини е допълнителна услуга по отглеждане на децата, а услугите по чл. 220 се отнасят до осигуряване на обучение и подкрепа.
Глава 2, Раздел 3, чл.25. Определят се 17 уч. ситуации в предучилищна група-регламентирани и нерегламентирани. В тази цифра включват ли се "допълнителни ситуации?"
Държавният образователен стандарт за предучилищно образование не дефинира реграментирани и нерагламентирани педагогически ситуации. Педагогическото взаимодействие в предучилищното образование се организира в основна форма и в допълнителни форми. Определените 17 педагогически ситуации не включват допълнителните форми на педагогическо взаимодействие.
Какви промени ще настъпят в стандартите на ДОИ, след като децата ще постъпват в ДГ на 2 г.?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование - Децата, постъпили в яслени групи в детските градини, се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.
Програмите в университетите, по които учат студентите, включват чужд западен език (английски, немски, руски и др). Образува се пропаст между реалните нужди и знанията и възможностите на бъдещите педагогически кадри. От тук следват два въпроса: Две години* посещаване на учебно заведение водят ли до достатъчно ниво на владеене на официалния език, за да се гарантира училищна готовност, равен старт и мотивация за по-нататъшно учене? Какви политики и програми се очаква да функционират по въпроса? Как ще се включат родителите в процеса на социализация?
Мерките за овладяване на български език от децата и учениците, за които не е майчин, ще бъдат предвидени в държавните образователни стандарти за усвояване на книжавния български език и за приобщаващото образование. Част от предвижданите мерки са свързани с осигуряване на интензивно обучение по български език за подкрепа на приобщаването им в задължителното предучилищно и училищното образование, обща подкрепа за усвояване на българския книжовен език (държавния образователен стандарт за приобщаващото образование), комплекс от други мерки от общата и/или допълнителната подкрепа в зависимост от потребностите на конкретното дете или ученик.
Къде прилагат педагозите своите познания по преподаване на чужд език? Нормативно в целите на предучилищното образование не е зададено обучение по чужд език. Софийски университет, Пловдивски университет и Великотърновски университет предлагат специалности, подобни на "Предучилищна педагогика и чужд език" и рядко "Образование в мултикултурна среда". На практика чуждия език остава извън задължителното учебно съдържание. Очаква ли се да се включи такова в рамките на стратегията "Европа 2020"?
Държавният образователен стандарт за предучилищно образование не включва обучение по чужд език. Чрез иновативните и авторските програмни системи в педагогически ситуации ще могат да се придобиват и допълнителни компетентности, включително и извън образователните направления, предвидени в стандарта.
Как на практика ще се отчита времето на максимален престой от 10 ч. за всяко дете? Как ще се случи това в София? Всяка детска градина сама ли ще определя работното си време?
Целодневната организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на децата в рамките на 12 астрономически часа на ден през учебната година.
Защо е необходимо екипите на всяка детска градина да изработват отделна Програмна система, не е ли това извън компетентностите на учителите? Още повече, че вече има доказали ефективността си в практиката разработени програмни системи.
Всяка детска градина или училище осъществява предучилищното образование като прилага програмна система. Съгласно държавния образователен стандарт за предучилищно образование в програмната система се включват подходи и форми на педагогическо взаимодействие, разпределение на формите на педагогическо взаимодействие, тематично разпределение за всяка възрастова група и механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование, които не са извън компетнтностите на учителите.
Иновации и приложение на практики като Монтесори в училище.
Не е поставен конкретен въпрос.
Как ще бъде регулирано въведените нови форми на обучение, а именно-целодневно, полудневно, и т .н.?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование. Държавният образователен стандарт за предучилищното образование влиза в сила от 01 август 2016 г.
Стандартите по математика за трета група са силно занижени - приравнени са към нивото на знания на втора група. Докога знаещите и можещите ще бъдат принуждавани да се снишават?
Очакваните резултати по образователно направление „Математика” са редактирани в съответствие с постъпилите в хода на общественото обсъждане предложения и становища.
Какви са аргументите на законодателя за двучасова съвместна работа на двете учителки в групата?
При целодневна организация за една група в детската градина задължително се назначават най-малко двама учители, които работят съвместно в групата поне един час дневно.
По какъв начин е организиран преходът между 6-7 годишните деца и начална училищна възраст? Ясно и точно ли е формулирано съдържанието по всички ОН и достатъчно ли е при усвояване знанията и уменията в първи клас?
Съдържанието по всички образователни направления е формулирано по възрастови групи.
Въпрос от музикален педагог: По какъв начин може да се компенсира намаляването на ситуациите в първа и втора група, за да се допълни нужния хорариум?
Постигането на очакваните резултати по образователно направление „Музика” се реализира в минимум две педагогически ситуации седмично за всички възрастови групи.
Ако детето посещава почасово подготвителна група на детска градина /напр.от 11.00до 16.00 часа/ издава ли се удостоверение за завършена ПГ?
Почасовата организация осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане в рамките на 3 последователни астрономически часа на ден. Детската градина, съответно училището, издава удостоверение за задължително предучилищно образование за децата от подготвителните възрастови групи в края на предучилищното образование.
Защо в образователно направление "Математика" за трета група е предвидено да се изучават само числата до 5 и по-малко геометрични фигури, след като това не затруднява съвременните деца?
Очакваните резултати по образователно направление „Математика” са редактирани в съответствие с постъпилите в хода на общественото обсъждане предложения и становища.
Освен в Наредбата на ОС, в кой друг нормативен акт ще бъде регламентирано почасово обучение на деца през работната седмица? Ще се има ли предвид това, че обучаващите ситуации се осъществяват само в сутрешен режимен момент ?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование основните форми на педагогическо взаимодействие се осъществяват при целодневна, полудневна, почасова или в самостоятелна организация по избор на родителя при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Според чл. 34, ал. 1 от проекта за Наредба за предучилищно образование се интересуваме, какво трябва да съдържа детското портфолио и не е ли редно да бъде изготвено от специалист- психолог?
Съдържанието на портфолиото се определя с Правилника за дейността на детската градина или на училището. В края на предучилищното образование с цел осигуряване на продължаващо взаимодействие между родителите и образователните институции портфолиото им се предава.
Училищна готовност на децата при изпълнение на държавните образователни стандарти.
Не е поставен конкретен въпрос.
Деца, посещавали 3-та ПГ могат да получат сертификат с училищна готовност и да бъдат приети в 1-ви клас, съгласно чл.7, ал.2 от настоящия ЗНП и чл.8, ал.3 от Закона за ПУО в сила от 01.08 2016 г.
Не е поставен конкретен въпрос.
Според нас за да имат необходимата училищна готовност трябва учебното съдържание да е сходно по обем и сложност с това за 4-та ПГ?
Не е поставен конкретен въпрос.
Защо подготвителните групи в детските градини са с различен статут от подготвителните класове в училищата? Учебната година в детската градина е с продължителност до 15 септември, а в училищата е до 31 май! Как учителите, които водят подготвителни групи в детските градини биха могли да си изразходват годишния платен отпуск и в същото време да работят през летния период /особено в малките детски градини, в които персоналът е малък/?
Разпоредбите на Наредбата за предучилищното образование се прилагат съответно и от училищата, които осъществяват задължително предучилищно образование. Учебната година и за училищното образование е с продължителност 12 месеца и започва на 15 септември.
Какви подзаконови актове са необходими, за да позволят организирането и провеждането на съботно-неделни дейности в ДГ и това възможно ли е да се случи в училището?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет. Законът за предучилищното и училищното образование не предвижда училищата да предоставя такива услуги.
Допълнителните форми на педагогически взаимодействия ще бъдат ли планирани в Дневник на група/подготвителна група?
Не. В дневника на групата ще се вписват само планираните педагогически ситуации.
В 4.1. 68. (1) на ЗПУО е записано: «В общинските детски градини може да се организират почасови съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата по желание на родителите и при условия и по ред, определени с наредба т общинския съвет.» Ще бъдат ли горепосочените почасови съботно-неделни дейности съобразени с желанието и възможността на учителите от съответната детска градина ди работят в почивните дни? Може ли финансиращият орган да гарантира заплащането?
Условията и редът за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности в общинските детски градини като допълнителна услуга по отглеждане на децата ще бъдат определени с наредба на общинския съвет.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с приобщаващо образование


Задължително ли е да се представят протоколи в РЦППО за одобрение от извършената оценка от училищния екип за подкрепа на личностното развитие (включващ училищен психолог, логопед, ресурсен учител и педагози)?
Да – това е ориентир за регионалния екип какви спрециалисти да определи и да изпрати в детската градина или училището за потвърждаване на допълнителната подкрепа за личностно развитие, определена на конкретно дете въз основа на извършената оценка на индивидуалните му потребности от екипа му за подкрепа за личностно развитие.
Как се процедира, ако в група в ДГ има 5 деца със СОП, две от които трябва да бъдат преместени във филиал към ДГ, тъй като общината няма пари за помощни- възпитател? Какво се прави при заварено положение, когато децата са посещавали групата вече две години и тази година ще бъдат в трета подготвителна група? По какви критерии трябва да се определи кои деца трябва да бъдат преместени и как да обясним на родителите, че точно техните деца не могат да посещават вече групата? Не би ли трябвало общината да осигури помощник-възпитател дори и за три деца със СОП, тъй като според Наредба №5 чл.144/1/Помощник се осигурява при три или повече деца със СОП и/ или децата са с тежки емоционално поведенчески проблеми.
Винаги преценката е на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата. В конкретния случай може да бъде определен помощник на учителя или на помощник-възпитателя да се възложат допълнителни функции на помощник на учителя за подкрепа на децата.
За учениците със СОП, които са преминали през изминалите години през ЕКПО - прави им се повторна оценка в училище от училищния екип и се изпраща за одобряване в РЦППО или това още не се прилага?
В този случай не се прави повторна оценка. Може при необходимост да се направи потвърждение на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, на които вече е била извършена оценка от ЕКПО към РИО в предишни години. Това потвърждение се извършва от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Такова потвърждение обаче е задължително да се направи при нови деца и ученици, на които е извършена оценка от екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини и училищата и е установено, че са със специални образователни потребности.
Във връзка с чл. 42 от Стандарта за приобщаващо образование - какво се има предвид под „насочващи и мотивиращи действия с ученика, проведени от класния ръководител?"
Кои са критериите, за да определим, че ученикът има обучителни трудности и какви са точно действията, които трябва да предприемат учителите, преди ученикът да бъде насочен към обща подкрепа?
Под „насочващи и мотивиращи действия с ученика, проведени от класния ръководител“ се имат предвид всички дейности, към които може да бъде насочен ученикът, така че да се мотивира за учебна дейност и за изява на способностите му в определена област. Например, в случай че ученикът има артистични или спортни заложби, може да се включи в подходящи занимания по интереси – ателиета, кръжоци, клубове и т.н., все възможности, които ще могат да се реализират чрез участието на училищата в проекта на МОН „Твоят час“ по Оперативната програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Кои са критериите, за да определим, че ученикът има обучителни трудности и какви са точно действията, които трябва да предприемат учителите, преди ученикът да бъде насочен към обща подкрепа?
Обучителните трудности се определят след извършване на оценка от специалистите – логопеди, психолози, ресурсни учители, въз основа на наблюденията на учителите, които преподават на конкретния ученик, и на резултатите от обучението му. Не случайно законът определя, че в училището трябва да работят психолог или педагогически съветник, както и логопед, и че за учениците със специални образователни потребности, част от които са обучителните трудности, трябва да има екип за подкрепа за личностно развитие.
Когато обаче се касае за превенция на обучителните трудности, т.е. преди оценката да установи, че ученикът вече има обучителни трудности, класният ръководител съвместно с психолога и логопеда определя дейности за обща подкрепа съобразно конкретните потребности на ученика, с които да се предотврати необходимостта впоследствие за този ученик да се налага определянето на допълнителна подкрепа. Дейности за обща подкрепа може да бъдат, например, допълнително обучение по български език или по други учебни предмети, работа с логопед, психологическа подкрепа и т.н.
Съгласно разпоредбата по чл.53, т.1 от Проекта на Наредба за приобщаващо образование ученикът може да отсъства от училище по медицински причини - при представяне на медицински документ и след писмено потвърждение от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за детето. С какъв документ ще се доказват уважителните причини за отсъствие на ученик с аутизъм, който нерегулярно поради увреждането си получава емоционален срив /мелтдаун/ и се налага да напусне класната стая?
В чл. 200, ал. 5 на Закона за предучилищното и училищното образование е посочено, че „Санкции не се налагат на ученици, когато поведението им е резултат от увреждане или нарушение на здравето, посочено в медицински документи“.
Съгласно чл. 187, ал 1,/3/ от ЗПУО допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализираните обслужващи звена и след изготвяне на план за подкрепа се определят допълнителни часове за индивидуална работа.
Въпросите ми са следните:
1. Дете с изявени дарби посещава училище и през свободното си време развива таланта си ЦПРЛ. Кой определя комисията, която ще определи допълнителни часове с това дете – директорът на училището или директорът на ЦПРЛ?
2. В началото на учебната година ли се изготвя планът за подкрепа или може да се изготви по всяко време на учебната година?
Допълнителната подкрепа за личностно развитие на дете с изявени дарби се определя по предложение на учителя в училището или на специалиста в ЦПЛР и се осъществява съгласно план за подкрепа, изготвен от екипа за подкрепа за личностно развитие, в който се определя и броят на часовете за допълнителна индивидуална работа. В случай че допълнителната подкрепа ще се предоставя в ЦПЛР, то тези дейности ще се планират от директора на центъра. Планът за подкрепа се разработва след оценка на индивидуалните потребности на детето, която се извършва не по-късно от 3 месеца от установяването на необходимостта от извършването на оценка.
Кой и как ще удостоверява дали дадено дете е талантливо и кой ще прави предложения за включването му в приобщаващо образование?
Допълнителната подкрепа на деца с изявени дарби се предоставя на деца и ученици с трайни постижения в съответната област, класирани на първите три места на общински, национални и международни изяви с конкурсен характер през предходната година, и в зависимост от възможностите на институцията. Учителят или специалистът, който работи с детето, наблюдава и проследява неговото развитие и неговите таланти в процеса на обучението му и в заниманията по интереси. Допълнителната подкрепа се определя по негово предложение и се осъществява съгласно план за подкрепа, изготвен от екипа за подкрепа за личностно развитие, в който се определя и броят на часовете за допълнителна индивидуална работа.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца с изявени дарби по чл. 187, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование се организира и провежда в центрове за подкрепа за личностно развитие, в Националния дворец на децата (НДД), в детски градини и в училища.
Допълнителната подкрепа може да включва:
1. идентифициране на индивидуалните потребности и разработване на план за подкрепа за всяко дете или ученик с изявена дарба;
2. осигуряване на възможности за допълнителна индивидуална работа за развитие и надграждане на изявените дарби;
3. осигуряване/предоставяне на възможности за ползване на подходяща физическа реда, обзавеждане, оборудване, материали и консумативи;
4. осигуряване на квалифицирани специалисти за допълнителна подкрепа в съответната област – науки, технологии, изкуства, спорт;
5. осигуряване/предоставяне на възможности за участие в международни и национални изяви – състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други.
6. осигуряване на възможности за включване в програми и проекти.
За ученик със СОП, който се обучава в дневна форма и е изработена индивидуална програма по всички предмети без техническите трябва ли да се изработва и индивидуален учебен план, т. е. за индивидуалната учебна програма задължително ли е и индивидуален учебен план или детето може да се обучава по училищния учебен план?
След извършването на оценката на необходимостта от допълнителна подкрепа екипът за подкрепа на личностното развитие разработва индивидуални учебни планове и индивидуални учебни програми по един или повече учебни предмети за ученици със специални образователни потребности само тогава, когато такива са необходими. Те се разработват с информираното писмено съгласие на родителя или лицето, което полага грижи за детето. Индивидуален учебен план се разработва само за учениците, които не постигат компетентностите, които съответстват на определените с учебната програма по съответния учебен предмет за съответния клас.
Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование въз основа на училищния учебен план се разработва индивидуален учебен план за учениците в индивидуална форма на обучение, както и при необходимост за:
1. Учениците със специални образователни потребности, които се обучават в дневна, вечерна, комбинирана, дистанционна форма или в дуална система на обучение;
2. Индивидуалният учебен план може да определя разпределение на учебното време по един или по повече учебни предмети, което е различно от рамковия, типовия и училищния учебен план, а така също може да съдържа само част от учебните предмети, определени в тях.
3. За обучението по всеки предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за личностно развитие разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.
Кои деца влизат в уязвимите групи? От малцинствата, със СОП, от институции...?
Законът за предучилищното и училищното образование, както и в проекта на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, се използва понятието „дете или ученик в риск“, а не „деца от уязвими групи“. Определение на понятието „дете или ученик в риск“ е дадено в Допълнителните разпоредби на Закона.
В кой нормативен документ ще бъдат регламентирани отсъствията на учениците?
Отсъствията ще бъдат регламентирани в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Много скоро той ще бъде публикуван на интернет страницата на МОН за обсъждане.
Кога ще можем да се запознаем с проект на ДОС за приобщаващо образование и ДОС за финансирането на институциите? В момента се организират срещи за представяне на ДОС за приобщаващото образование, а никъде няма информация за съдържанието на проекта.
Държавният образователен стандарт за приобщаващото образование много скоро ще бъде публикуван за обсъждане на интернет страницата на Министерството на образованието и науката. В момента се прави концептуалното му представяне с цел обратна връзка и съобразяване с мнението на колегите от системата на предучилищното и училищното образование, на експертите в регионалните управления на образованието и на специалистите от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и от специалните училища. Такъв беше подходът и при представянето на предишните държавни образователни стандарти.
В първи клас са записани 3 ученици със СОП. На всеки ученик от първи клас ли трябва да се прави учебен план?
Индивидуален учебен план може да се изготви на ученик със специални образователни потребности само при необходимост, а не задължително! Индивидуалният учебен план на ученик със специални образователни потребности може да съдържа само част от учебните предмети, определени в рамковия, типовия или в училищния учебен план. За обучението по всеки учебен предмет от индивидуалния учебен план екипът за подкрепа за личностно развитие на ученика разработва индивидуална учебна програма, която се утвърждава от директора на училището.
Предлагам да се въведе входяща диагностика от специалисти, констатираща нивото на развитие на децата при постъпването им в училище. Според резултатите от тази диагностика децата да могат до тръгват в първи клас между 6 и 9-годишна възраст по взаимна преценка на специалистите и родителите, тъй като има деца, които късно проговарят или прохождат и на 6 години не са дорасли, както други на тази възраст. За такива деца и родители тръгването в първи клас на 7 години е изключително трудно, с продължителни тежки последствия, особено ако нито учителите, нито директорите проявят разбиране.
В Закона за предучилищното и училищното образование е определена възможност за отлагане от постъпване в първи клас на ученици със специални образователни потребности за една учебна година. Отлагането се извършва по обективни причини от регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности към съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (чл. 190, ал. 3, т. 9). Целта е с детето да се работи за преодоляване на затрудненията и за постигане на училищна готовност като то остане да се обучава в задължителното предучилищно образование.
В т.10 от дневния ред на заседанието на педагогическия съвет, което трябва да се проведе в периода 5-10.09.2016 г., е отбелязано, че педагогическият съвет предлага на директора разкриване на занимания по интереси. Какво се има предвид?
Заниманията по интереси, които трябва да се предложат от педагогическия съвет на директора в периода от 5 до 10 септември 2016 г., са част от дейностите за обща подкрепа за личностно развитие по чл. 178 от Закона за предучилищното и училищното образование.
Какъв ще бъде механизмът за реализиране на дейностите по отношение на правата на децата, на общата и допълнителната подкрепа за личностното развитие в малките /селските/ детски градини , съгласно чл. 171, ал. 1, т.1 и т. 7; чл.174, чл.176, ал.3, чл.178, ал.1, т.9 и чл.183 от Закона да предучилищното и училищно образование?
Общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие в детските градини в малките населени места ще може да се осигурява от центровете за подкрепа за личностно развитие или от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, при липса на необходимите специалисти в детската градина.
В закона се изисква диагностика на емоционалното развитие на децата, но липсват критерии за това.
Има разработени стандартизирани инструменти за измерване на емоционалното развитие, както и обучени специалисти да ги прилагат при необходимост.
Поради увеличаващия се брой на деца със СОП предвижда ли се да се увеличи броят на специалистите /ресурсни учители/ в училищата?
Очаква се специалистите в училището да се назначават съгласно потребностите и броя на децата, които ще имат необходимост от допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Предвижда ли се пълняемостта на паралелките в специалните училища да бъде променена от 8 на 6 ученика.
Не се предвижда промяна. В паралелките за деца с множество увреждания броят на децата е от 4 до 6.
Ще бъдат ли увеличени часовете за практически умения в програмите за специалните училища?
В специалните училища се прилагат същите учебни програми като в останалите училища, а в тях са предвидени и повече часове за практически умения. Отделно в специалните училища се осъществява обучение по специални учебни предмети, с които се цели и изграждане на социални и практически умния.
Да бъде подсигурено материално и технически пребиваването на деца с увреждания и СОП (стаи за почивка, съвременни игрови интерактивни игри и технически средства за занимания.
Предвижда се в държавния образователен стандарт за физическата среда и библиотечното и информационното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование да се разпишат конкретни текстове, отнасящи се до осигуряването на подходяща материална-техническа и информационна среда.
Как да се реализира допълнителна подкрепа на дете, когато в детската градина няма назначени - педагогически съветник, психолог, логопед, социален работник и ресурсни учители?
Директорът ще може да се обърне към центровете за подкрепа за личностно развитие и към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Във връзка с чл. 192., ал. 3 и 4 „(3) В случаите, когато на територията на населеното място няма друга група или паралелка, която да осигурява същото по вид образование, броят на децата или учениците в конкретна група или паралелка може да бъде по-голям от посочения в ал. 2 след разрешение на началника на съответното регионално управление на образованието. Предложенията за увеличаване на броя на децата или учениците се правят от екипа по чл. 188, а когато не е формиран – по предложение на екипа по чл. 190.
При увеличаване на броя на децата и учениците в група или паралелка се назначава помощник-учител по предложение на екипите по ал. 3.“ Как се процедира при необходимост от назначаване помощник-учител за работа със деца със СОП , а детската градина няма финансови средства за това?
В държавния образователен стандарт за приобщаващото образование се предвижжда помощник на учителя да се осигурява когато броят на децата или учениците е три и повече в групата или в паралелката или когато децата и учениците са с тежки емоционално-поведенчески проблеми. Единните разходни стандарти за издръжка на дете или ученик със СОП следва да осигуряват възможност за такъв специалист при необходимост.
Във връзка с чл. 176, ал. 3 „За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини и училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.“ Как и от кого ще се извършва назначаването на специалисти за допълнителна подкрепа? Ще има ли предвидени за целта средства по Единния разходен стандарт?
Единните разходни стандарти за издръжка на дете или ученик със СОП следва да осигуряват възможност за назначаване на такива специалисти от директорите на детските градини и училищата. При невъзможност да бъдат назначени в детските градини и училищата, директорите ще могат да осигурят такива специалисти от центровете за подкрепа за личностно развитие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Как ще се осъществява съвместното оценяване на компетентностите на учениците със СОП от ресурсния учител и от учителите, чиито учебни предмети са включени в индивидуалната програма?
За всеки ученик със СОП ще има създаден екип за подкрепа за личностно развитие. Всеки такъв ученик ще има изготвен план за подкрепа, в който ще бъде определено как ще взаимодействат учителите и другите специалисти от екипа на ученика при обучението и оценяването му.
Ресурсните учители да си останат на подчинение на центровете!
В регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование ще останат ресурсни учители, които ще обезпечават подкрепата на децата и учениците със СОП в детски градини и училища, които сами няма да могат да си назначат такива специалисти.
Центровете за специална образователна подкрепа дублират ли дейността на досегашните ресурсни центрове и гарантирано ли е ресурсното подпомагане на всяко едно дете със СОП?
Центровете за специална образователна подкрепа не дублират дейността на досегашните ресурсни центрове. В центрове за специална образователна подкрепа ще се преобразуват досегашните помощни училища.
Как се постъпва при условие, че родителите на дете със СОП не са заинтересовани или не желаят да се извърши оценка на индивидуалните потребности на детето или ученика?
Екипният подход на работа включва и родителите. Така се постига общо решение за детето в неговия най-добър интерес.
За ученици със специални образователни потребности възможно ли е да се осигури ресурсен учител всеки ден, когато се провеждат учебни занятия?
Ресурсен учител се осигурява на всяко дете или ученик с потребност от допълнителна подкрепа. Броят на ресурсните учители в детската градина или училището се определя от броя на часовете за ресурсно подпомагане, определени в плана за подкрепа за личностно развитие, като разпределението на работата и различният брой ученици зависи от потребностите на децата и от степента на увреждането.
Ще се диференцират ли видовете СОП спрямо, което ще се определя броят на тези деца в една група?
В държавния образователен стандарт за приобщаващото образоване се предвижда и възможност ресурсният учител да може да работи и диференцирано според вида на специалните образователни потребности на децата.
Ще има ли разграничение на степента на увреждане на децата със СОП и ако да какъв е максимално допустимия брой при тежко увреждане и при леко увреждане/ кой решава каква е степента/.
Екипът за подкрепа за личностно развитие на детето или ученика извършва оценка на индивидуалните потребности и определя необходимата допълнителна подкрепа за всяко дете или ученик.
Ще се регламентира ли престоят на деца със СОП в ДГ- пр. до обяд, с оглед на това, че децата са по-сензитивни и имат повече нужда от грижа и внимание в семейството?
Държавният образователен стандарт за предучилищното образование предвижда и почасова организация на работа в детската градина, която някои родители може да изберат съобразно потребностите на детето си.
Стандарт за работа на деца със СОП.
В държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, който в момента се разработва, се регламентират принципите на приобщаващото образование и процеса на прилагането им. Регламентират се нови функции на специалните училища за децата със сензорни увреждания, определят се изисквания към задължителната документация във връзка с включващото обучение, определя се ролята на родителите и участието им в процеса на приобщаване. Предстои преобразуването на помощните училища в центрове за специална образователна подкрепа, като децата, които се подпомагат в тях, ще бъдат ученици на съответно общообразователно училище. В центровете ще се осъществява диагностична, рехабилитационна, корекционна и терапевтична работа с учениците с умствена изостаналост и с множество увреждания, чиито родители заявят желание за това и за които това е потвърдено от регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование. Предвижда се създаването на центрове за подкрепа на личностно развитие, част от които ще осигуряват ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, ще осъществяват педагогическа и психологическа подкрепа и ще прилагат програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания. Ресурсните центрове ще се преобразуват в регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Предстои изготвянето на правилник за дейността им, в който ще се определят новите им функции, както и правилник за дейността на центровете за специална образователна подкрепа.
Освен ресурсното подпомагане там, където училищата все още не успяват сами да го направят, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование основно ще имат и съвсем нови функции - чрез обособен в тях екип за подкрепа на личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности, чийто ръководител е представител на РУО, ще се одобрява или не допълнителната подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, ще се организира повторна оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа, както и индивидуална оценка на децата, чиито родители са дали заявление за насочване в специално училище или в център за специална образователна подкрепа, ще се отлага по обективни причини от задължително обучение от първи клас, ще насочват към професионално обучение учениците, завършили седми или десети клас с удостоверение за завършен клас. Центърът ще предоставя и организира и методическа подкрепа.
Стандарт за работа на деца с езиково-говорни нарушения.
Няма такъв отделен стандарт. Това е част от държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Това е част от държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
По какъв начин ще можем да привличаме специалисти от РЦПППО за подпомагане на обучението на ученици със СОП?

В детските градини и училищата, в които децата и учениците със специални образователни потребности са малко на брой и назначаването на екип в самото училище не е икономически изгодно, директорите на съответните детски градини или училища ще заявят осигуряването на специалисти от центровете за подкрепа на личностното развитие, които в дейността си включват ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности, или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Какво ще бъде взаимодействието между бъдещите центрове за личностно развитие и общообразователното училище, в което ще бъдат записани учениците със СОП ? Как ще бъдат разпределени отговорностите между тях?
Учениците ще се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, но ще са записани за ученици на едно или повече общообразователни училища. За тези ученици учителити от общообразователните училища съвместно с тези на центровете ще разработят индивидуални учебни програми. Между училището и центъра ще се реализират съвместни дейности във връзка с децата със СОП. Децата със СОП, които се обучават в центровете, ще се включват в дейности на училището съвместно с учениците в училището.
Ще бъде ли регламентиран броят на децата със СОП в групите в центровете за личностно развитие?"
В центровете за специална образователна подкрепа групите ще са формирани с 8 – 12 деца или с 4 – 6 деца, когато са с множество увреждания.
Какви са критериите за превръщане на помощното училище в център за личностно развитие?
Критериите са определени в Закона за предучилищното и училищното образование. Там се посочват дейностити, които трябва да осъществяват тези центрове, респективно които трябва да може да осъществява едно помощно училище, за да се преобразува в център.
Как в средно общинско училище ще обучаваме деца на пребиваващи в Р България бежанци, като те не говорят български език?
В Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено предоставянето на обща подкрепа за личностно развитие, която включва и допълнително обучение по български език за децата, за които не е майчин.
В раздел IV, чл.185 при наличие на деца със СОП, в риск, с хронични заболявания и деца с дарби се прави план, изработен от екип, определен със заповед на директора за всеки конкретен случай. В този екип задължително се включва психолог или педагогически съветник. Това какво означава: че детското заведение ще разполага с такива щатове или ще ползва външни услуги?
Единните разходни стандарти за издръжка на дете или ученик със СОП следва да осигуряват възможност за назначаване на такива специалисти на щат в детските градини и училищата. При невъзможност да бъдат назначени на щат, директорите на детските градини и училищата ще могат да осигуряват такива специалисти от центровете за подкрепа за личностно развитие и от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Къде и от кого ще се осъществява ресурсното подпомагане и приобщаващото образование за децата със СОП, чийто родители са избрали самостоятелната организация в предучилищна възраст?
При такъв избор на родителя означава, че и осигуряването на подкрепа на детето от специалисти ще е негова грижа и отговорност. Това не означава, че при преценката, която детската градина прави по отношение на подготовката, която детето получава при самостоятелната организация на работа, няма да може специалистите в детската градина да направят препоръка на родителя за осигуряване на детето на обща, а при необходимост и на допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Регламент за достъп до образование на лица, търсещи или получили международна закрила в средните училища в Република България.
Такъв регламент ще има в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. Предвижда се и отделна наредба, съгласувана с председателя на Държавната агенция за бежанците.
В чл. 174, ал. 3 а ЗПУО е записано; «За реализиране на общата и допълнителната подкрепа в детските градини и училищата работят психолог или педагогически съветник, логопед, социален работник и ресурсни учители.» Предвижда ли се. например в стандарта за приобщаващо образование, в детските градини да бъдат назначавани на щат горепосочените в закона специалисти, в случай, че в детската градина има деца със СОП с нужда от специфична подкрепа? Детските градини в област Сливен не прилагат системата на делегираните бюджети и директорите не управляват бюджет. Към този момент в детските градини за съжаление няма назначени на щат психолози или педагогически съветници.
За да бъде успешен процесът на приобщаващото образование се променя принципът на подкрепа в обучението, която се предоставя на всяко дете, което в определен момент от живота си може да има нужда от такава. Индивидуалната подкрепа вече трябва да е отговорност на детските градини и училищата и се осигурява не само за децата със специални образователни потребности. Предвижда се осигуряването на такива специалисти или чрез назначаването им в детската градина или училището, или чрез осигуряването им от центровете за подкрепа за личностно развитие и/или от регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с професионалното образование

Съгласно Чл. 132. от ЗПУО (1) Учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват право да се явят на държавни зрелостни изпити и на държавен изпит за придобиване на професионална квалификация?
Влиза в сила за учениците, които се обучават по новите учебни планове и новите учебни програми и ще се прилага за випуска, който завършва през 2022 г.
Държавен зрелостен изпит /ДЗИ/ по теория и практика на професията задължителен втори ДЗИ ли е за професионалните гимназии? Ако не, зрелостник, който не е положил успешно изпит по теория и практика на професията, получава ли диплома за средно образование?
От 2022 г. по Закона за предучилищното и училищното образование ще е задължителен втори държавен зрелостен изпит. Без него няма да получават диплома онези, които са обучавани за придобиване на професионална подготовка. Дотогава учениците може по избор да го записват като втори задължителен зрелостен изпит или да избират друг предмет, както е досега по Закона за народната просвета.
Как ще се осъществява дуалната система на обучение за ученици в дневна форма в области, в които няма развита промишленост?
Дуалната система на обучение е форма на обучение, която се реализира само при наличието на партньорство между работодател, училище и ученик. Организирането на обучение чрез работа е възможно при изпълнение едновременно на трите компонента – заявен интерес от бизнеса, желаещи ученици да се обучават в тази форма и осигурени условия за организиране в професионалната гимназия (чл. 5, ал. 4 във връзка с чл. 17а от Закона за професионалното образование и обучение, чл. 115 от Закона за предучилищното и училищното образование и Наредба № 1 от 08.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение).
Да се подпомогнат професионалните училища за осъвременяване на базата за професионалната подготовка.
Ежегодно от 2008 г. на интернет страницата на МОН се публикуват националните програми, по които училищата могат да кандидатстват за финансиране по определени дейности. Една от тези възможности е Националната програма за модернизиране на професионалното образование, която успешно се реализира чрез инвестиране на средства от държавния бюджет и съфинансиране от страна на бизнеса. Тя е насочена към обновяване на специализираното оборудване на учебни кабинети, лаборатории и работилници в професионалните гимназии, в съответствие с развиващите се съвременни нови производствени технологии и техника.
Предвиждат ли се възможности за гъвкава организация на производствената практика така, че времето и продължителността на практиката да отговарят на потребностите на бизнеса?
Организацията на производствената практика е по график, уточнен съвместно между ръководството на училището и фирмите-партньори. Възможности за гъвкава организация на производствената практика са предвидени в Закона за предучилищното и училищното образование, в проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение и в Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. Училищата ще имат възможност да определят разпределението на предвидените часовете по седмици и срокове, съгласно типовия учебен план за отрасловата и специфичната професионална подготовка.
Как кореспондират текстовете от закона с идеята за прилагане на дуалното обучение и ще се реализира ли на практика то?
Текстовете на закона осигуряват възможност за провеждане на дуално обучение. До момента по проекти и по инициатива на партньорство между бизнеса, образованието и местната власт на регионално ниво, обучение чрез работа (дуална система на обучение) се реализира в 5 професионални гимназии в страната. За следващата учебна година още 14 училища са заявили желание да организират професионално образование в тази форма на обучение. Предстои реализирането на проектни предложения по ДОМИНО 2 по Оперативна програма НОИР, които ще стимулират партньорствата между професионалното образование и бизнеса.
Кога ще бъдат готови държавните образователни стандарти за специалностите: „Строителство и архитектура“ и „Интериорен дизайн“?
По данни на НАПОО, която е отговорната институция за разработване на проекти на държавните образователни стандарти, ДОС, включващ специалност „Строителство и архитектура“ е заложен за разработване в плана за 2017 г., а във връзка със специалността „Интериорен дизайн“ - издадена е Наредба № 12 от 12 декември 2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Дизайнер", която е публикувана на сайта на МОН.
Да се предвидят данъчни облекчения или друга форма за мотивация на предприятия, които приемат деца и младежи на ученическа и производствена практика.
Основните финансови стимули за мотивиране на предприятията са предвидени при участие на фирми в партньорство с професионални гимназии в реализиране на проекти по ОП НОИР.
Относно стандарт номер 6 - придобиване на квалификация по професия: Въпросът ми е защо не се задължат учениците да се явяват на държавните изпити за придобиване на професионална квалификация чрез промени в закона за ПОО?
Съгласно чл. 132, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, учениците от професионалните гимназии придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература и на задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация – по теория и практика на професията.
Докога ще се говори само за основното образование, а до момента никой не си прави труда да надникне в програмите на професионалното образование – как да създаваш знаещи младежи без подходяща материална база и с остарели програми. /Пропастта между предлагането и търсенето е поне 20 години/.
Учебните програми за професионално образование и обучение са разработват и актуализират при възникнала необходимост и по предложение на учители, представители на бизнеса или други заинтересовани страни. Цялата учебна документация за професионално образование и обучение е общодостъпна и публикувана на интернет страницата на МОН. Преди утвърждаването й, проектите на учебни планове и учебни програми се предоставят за обществено обсъждане и постъпилите предложения се взимат предвид при оформянето на окончателната учебна документация.
Как ще се приложи дуалното обучение при условие, че няма достатъчно фирми които да приемат ученици по изучаваните специалности, особено в малките градове? Какви ще бъдат ангажиментите на фирмите при този вид обучение?
Дуалното обучение е една от формите за осъществяване на професионално образование и обучение. Тя ще се реализира само при наличието на условия за това, като най-важна е готовността и желанието на бизнеса да се включи в тази форма на обучение.
Кои професионални гимназии в гр. София ще бъдат определени за домакини на ДКИ по теория?
Няма нормативни изисквания за домакинство на ДКИ.
Има ли изготвено проучване за нагласата на работодатели на фирми да прилагат дуална система на обучение?
По проект „ДОМИНО – 2“ се предвижда извършване на анализ на потребностите и нагласите на бизнеса за включване в дуална система на обучение.
Каква ще е промяната в учебните програми и учебните планове за професионалните гимназии?
Училищните учебни планове и учебните програми за практическо обучение в реална работна среда ще се разработват с участието на представители на местния бизнес, съгласно изискванията на ЗПУО и предложениете изменения и допълнения в проекта на ЗПОО.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с партньорства с родители

1. Промяната в образованието няма как да бъде осъществена без мотивирани учители, които търсят новото. За да гради образованието на бъдещето, българският учител има силна потребност от подкрепата на родителите и обществото. Как родителите и обществото ще подкрепят българския учител, за да се реализират новите потребности на времето?
2. Как ще се създадат условия за партньорства и широка обществена подкрепа за модернизиране на детските градини в по-малките населени места?
3. Как и по какъв начин могат да бъдат включени ромските семейства в помощ на учителя и детето за по – ефективното овладяване на българския език?
4. Как да се изгради в училище позитивна дисциплина със съдействието на родителите?
5. Какви стратегии могат да се използват за включване на родителите в образователния процес?
6. Какви ще са конкретните мерки, които биха повлияли на родителите неконтролиращи посещаването и спирането от училище без уважителни причини на децата си?
7. Какви мерки ще предприеме МОН спрямо родителите, за да се промени тяхната нагласа към училището?
8. Защо няма глоби за неграмотни и безотговорни родители?
9. Как да накараме незаинтересованите родители да спазват задълженията си описани в закона, за да бъдат част от образователния процес на децата си?
10. Ще се преосмисли ли начина на участие на родителите в процеса на атестиране на директор?
11. В раздела с административно-наказателните разпоредби на ЗПУО са посочени санкциите за родителите. Как ще бъдат проверени - дали наистина са наложени санкции на родителите и са спазени условията на чл. 343 относно сумите?
12. Какво ще се предприеме в посока родителите да добият нужните компетенции, за да дават обективни оценки за цялостната работа на учителя. Във всяка детска градина има дни на отворените врати, родителите са винаги добре дошли, за да имат възможността да видят начините, методите, подходите за работа с децата. Поради тази причина изказваме неодобрението си спрямо този върховен орган.
13. Каква е очакваната ефективност на родителската общност?
14. Как се гарантират правата на учителите и тяхната защита от агресивни родители, как ще се реализира тази защита на практика? Какви санкции се предвиждат за родители, които системно нарушават правилата на детските градини и достойнството на учителите? Доколко програмите, които изготвя всяка детска градина, ще бъдат автономни относно тяхното съдържание?
15. Говорим за ценностна система, но в училище липсват механизми за ефективна работа с родители и младежи – няма законова уредба, която да регламентира тези отношения. /Голям е процента на децата в риск и много неефективен е механизма за работа с неправителствените организации/
16. Как ще бъдат регламентирани не само правата, но и задълженията на родителите в детските градини, тъй като отговорността е не само на градините?
17. Разширявайки пълномощията на родителите върху образователния процес, какви отговорности ще носят от взетите решения?
18. Как ще се осъществява сътрудничеството между държавните институции, учителите и родителите в процеса на реализиране на новите образователни стандарти и в светлината на българските традиции за народна просвета?
19. Как нормативните документи защитават учителя от родителска агресия?
20. За родители, които не осигуряват редовно присъствие на децата си в училище, самото училище ли подава сигнал към длъжностните лица, които съставят акт за нарушение?
21. При какъв процент отсъствия се счита, че родителите не са осигурили редовно присъствие на децата си в училище?
22. Освен парична глоба, ще има ли други последствия за родителите, които не осигуряват редовно присъствие на децата си в училище?Към началото на страницатаВъпроси, свързани с учебните програми


Необходимо ли е годишните тематични разпределения да се утвърждават със заповед на директора, съгласно чл. 14 от Наредба 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка или е достатъчно всяко разпределение да бъде утвърдено на титулната страница с подпис и печат на директора?
Чл. 14. от Наредба № 5 от 30.11.2016 г. за общообразователната подготовка гласи: „Годишното тематично разпределение на учителя за съответната учебна година и за съответния клас се утвърждава от директора на училището преди началото на учебната година.“
Този текст не изисква директорите да утвърждават годишното тематично разпределение със заповед.
Кой ще утвърждава учебните програми по факултативните учебни часове по Майчин език в пети клас?
Чл. 76, ал. 7 от ЗПУО определя, че учебните програми за изучаването на майчин език се утвърждават от министъра на образованието и науката.
До утвърждаването на нови учебни програми по майчин език се прилагат действащите до момента такива.
На сайта на МОН е публикувана новата учебна програма по английски език за втори клас, в която има доста нови моменти. Откога влиза в сила тя и с нея ли трябва да се съобразяваме при изработване на годишните разпределения пи ЗП, ЗИП и СИП? Ако е така, по какъв начин ще се осъществява оценяването, след като по медиите широко беше разпространено, че оценяването за втори и трети клас остава както досега?
Отговор на Вашия въпрос може да намерите в ЗПУО и във вече утвърдените подзаконови нормативни актове. Новият учебен план, новите учебни програми, а и с тях - оценяването, влизат в сила за втори клас от учебната 2017-2018 година!
За компенсирането на учебното съдържание по история, география и биология в 7 клас през учебната 2016/2017 г. означава ли че към вече съществуващата учебна програма трябва да добавим и теми от разделите, които са посочени? А през следващата 2017/2018 година отново ли ще изучават тези теми?
Учениците, които са в VII клас през 2016-2017 година, както и следващият випуск ще имат по няколко допълнителни теми по история и цивилизации, география и икономика и биология и здравно образование. Тези теми няма да се изучават втори път в процеса на тяхното образование. От следващата година - 2017-2018, те ще преминат към обучение по нов учебен план и по нови стандарти и програми.
От учебната 2016/2017 година, когато за учениците от I и V клас ще се прилагат изискванията на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, следва да се спазват нормативно определените изисквания към структурата и съдържанието на годишното тематично разпределение. В такъв случай съдържанието на разпределението за 1-ви клас по БЕЛ трябва да следва съдържанието на програмата или съдържанието на учебника? (Тоест редът на изучаване на буквите трябва да е както е в стария, текущ учебник или както е заложен в новата програма?)
Тематичното разпределение винаги следва учебната програма! Тя е Вашият документ, а не учебникът. Това се отнася до табличната част на програмата, а редът на буквите не е там. Тази година можете да следвате избран от Вас ред, т.е. и по действащия учебник.
В избираемите часове се използва същата структура на разпределение, както в задължителните.
Задължително ли е темите на урочните единици в годишното тематично разпределение по информационни технологии да съвпадат с темите от учебната програма?
Годишното тематично разпределение е дидактически план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели. Урочните единици се определят от учителя и могат да не съвпадат с наименованията на темите в учебните програми и в учебниците. Годишното тематично разпределени трябва да обхваща всички заложени в учебната програма очаквани резултати от обучението в съответния клас.
Новите учебници ще се използват чак през учебната 2017/2018 година. За предстоящата учебна година ще се ползват старите учебници, които учителят трябва да нагоди към новите учебни програми. В тази връзка срещам затруднения да си отговоря на въпроса "По какъв учебник ще се изучава предметът информационни технологии?"
Одобрени учебници за обучението по информационни технологии в V клас ще има за учебната 2017-2018 година. През учебната 2016-2017 година могат да се ползват одобрени учебни помагала. Годишното тематично разпределение на учителя трябва да е съобразено с новата учебна програма, като ролята на учителя е да насочва учениците как да ползват учебните помагала, така че да се постигат целите на програмата. Преобладаваща част от часовете по информационни технологии трябва да бъдат под формата на комбинирани уроци, включващи практическа работа с компютър.
Новата учебна програма по информационни технологии за V клас има малки разлики в съдържателен план спрямо досегашната.
До този момент няма нови учебници и учебни помагала за V клас по български език и литература, а в новата учебна програма са заложени теми, които се изучават в VI клас, което означава комбиниране на учебен материал от два учебника. Означава ли това, че учениците трябва да имат и учебници за VI клас?
Темите, които до този момент се изучават в 6. клас, не изискват задължително използване на учебници за 6. клас от учениците.
Учителят трябва да прецени как и с какви учебни ресурси да постигне очакваните резултати на ниво тема.
Учебната програма е водещият нормативен документ в работата на учителя, а не структурирането на темите, в който и да е учебник. Затова трябва да се следва последователността и логиката на учебната програма за 5. клас, за да не настъпи объркване у учениците.
Разпределенията за 2, 3 и 4 клас /през учебната 2016/2017 г. и следващите години / как трябва да бъдат направени - съобразно Наредба 5 или НЕ ?
Задължението на учителя да изготвя годишно разпределение на учебния материал произтича от длъжностната му характеристика, която е основа за регламентиране на трудовоправните му взаимоотношения с работодателя.
Директорът на училището утвърждава годишното разпределение на учебния материал и има правомощия да определя изискванията към него в случай, че това не е определено с друг законов или подзаконов акт.
От учебната 2016/2017 година, когато за учениците от I и V клас ще се прилагат изискванията на Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка, следва да се спазват нормативно определените изисквания към структурата и съдържанието на годишното тематично разпределение.
Определената в чл. 12 структура касае разпределянето на учебния материал по новите учебни програми за I и V клас, затова за останалите ученици от II-IV клас не е задължителна.
В програмите по Околен свят, Музика и Изобразително изкуство за първи клас са разписани извънучилищни форми на обучение, които са част от задължителната подготовка на учениците. Вярно е, че те имат препоръчителен характер, но ние сме убедени в тяхната ефективност и бихме искали те да са част от образователновъзпитателния процес в начален етап. Има ли предвиден целеви финансов ресурс за препоръчаните извънучилищни форми на обучение, за да бъдат равнопоставени учениците от големите и малките училища? Ако няма такъв финансов ресурс, как да се организират тези форми на извънучилищно обучение, след като учителят няма право да иска финансиране от родителите?
Въпросът ни се основава на посочените по долу съдържателни моменти от Учебните програми по Околен свят, Изобразително изкуство и Музика:
„Съдържанието на всяка тема акцентира върху онези страни на околния свят, които допускат наблюдение и събиране на информация.
... наблюдение в културни институции в родния край;
... За наблюдение в извънучилищна обучаваща среда - 10% от часовете годишно.
... Задължителната подготовка на учениците по изобразително изкуство в І клас може да се осъществява както в класната стая, така и извън училище в следните видове форми: посещения на музеи, галерии и сбирки; организиране на изложба.“
Учебните програми за общообразователната подготовка сe прилагат в часовете от раздел А на учебния план, затова препоръчаните за провеждане извън класната стая дейности, като например: посещениe на музей, организиране на изложба и пр., се организират в рамките на задължителните учебни часове, като се съобразяват с наличните условия – финасови, кадрови, организационни и пр.
Учебните програми за общообразователната подготовка са основа за надграждане на съответните компетентности в избираемите и факултативни учебни часове и няма пречка в рамките на финансираните часове от разделите Б и В на учебния план да бъдат реализирани дейности, допълващи урока.
Реализирането на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансира със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европеийски фондове и програми и други източници и разпределението им на училищно равнище зависи от инициативността на съответния училищен колектив.
Постигането на очакваните резултати от обучението, определени с учебните програми за I клас, е в правомощията на учителя, който избира дейностите, начините и средствата, а посочените примери за дейности и междупредметни връзки следва да са ориентир за планиране на цялостната му преподавателската му работа.
Предстои ли обсъждане на въпроса за включване на предмета Вероучение в задължителните предмети на учениците?
Не предстои обсъждане на въпроса за включване на предмета вероучение в задължителните предмети на учениците, тъй като Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) не допуска в системата на предучилищното и училищното образование да се налагат идеологически и/или религиозни доктрини. В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети (история и цивилизации, философия, български език и литература...). В училищното образование може да се изучава и учебен предмет религия, като това е предвидено да се случва в разширената и допълнителната подготовка. Изучаването на този учебен предмет ще се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
Да се изготви цялостната концепция за изучаване на чужд език в гимназиален етап, както и за първи и втори чужд език.
Цялостната концепция за изучаване на учебния предмет чужд език в гимназиален етап е определена в Закона за предучилищното и училищното образование, обн., ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г., и в Държавните образователни стандарти в системата на предучилищното и училищното образование за:
* учебния план /Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план/;
* общообразователната подготовка /Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка/;
* профилираната подготовка.
Уменията за общуване на чужди езици са една от основните компетентности, дефинирани в Европейската референтна рамка като ключови за лична реализация, активен граждански живот и за интегриране в съвременното общество.
В тази връзка обучението по чужд език във всички етапи и степени е свързано с обучението и по другите ключови компетентности и се провежда в общообразователната и профилираната подготовка.
Изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет чужд език в гимназиалната степен описват всяко ниво, което учениците трябва да достигнат при завършване на всеки етап от степента в резултат на обучението в общообразователна и профилирана подготовка, като нивата на владеене на чужд език са А1, А2, В1.1, В1, В2.1 и B2 според Общата европейска езикова рамка. Постигането на всяко ниво е в зависимост от вида обучение по учебен предмет чужд език, а именно – неинтензивно, интензивно и разширено.
Изискванията са разработени съобразно референтните документи на ЕС: Обща европейска езикова рамка; Европейска референтна рамка за ключови компетентности; Европейска квалификационна рамка за учене през целия живот.
Как ще се преборим с неграмотността, когато ученици от I-IV клас могат да преминават и в прогимназиален етап без да са овладели минимума от знания и умения според ДОИ?
Грамотността преди всичко е функция на съдържанието на обучението, а не на неговата организация. В този смисъл формирането на грамотната личност се осъществява чрез прилагането на учебните програми поетапно и съобразно с индивидуалния й темп на развитие, без оглед на формалните граници между класовете.
Новата роля на учителя акцентира върху прилагането на техники за диференциране на работа с учениците, които са с различни образователни възможности, а не на диференциране на учениците от различни възрастови групи. Такава диференциация предполага своевременна и целенасочена допълнителна работа в часа и извън него. Тя изисква откриване и преодоляване на трудностите в обучението чрез подкрепа на детето.
Законът за предучилищното и училищното образование предвижда допълнителното обучение да се осъществява чрез обучението по съответния учебен предмет и дори да продължи през следващата учебна година, като за целта се осигурява обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие.
Какво е направено по проблемите на приемствеността в програмите между подготвителната група в детската градина и първи клас?
Законът за предучилищното и училищното образование не предвижда разработване на учебни програми за предучилищно образование. При разработването на ДОС за предучилищното съдържание е взето предвид изучаваното в първи клас учебно съдържание и е гарантирана съдържателна и организационна приемственост между детската градина и началното училище.
Да се осъвременят учебните програми по учебни предмети от професионална подготовка и се издадат нови учебници.
След влизане в сила на ЗПУО  и в съответствие със стандарта за учебния план ще се разработват нови учебни планове и учебни програми по всички професии и специалности от Списъка на професиите за професионално образование и обучение. Това налага и издаване на нови учебници.  
Защо след като ИКТ технологиите са ключови в "Обучението на 21 век" в учебните програми са заложени по 1 час седмично?
В Закона за предучилищно и училищно образование е заложено, че една от ключовите компетентности, които се развиват чрез общообразователната подготовка е дигиталната компетентност. Тя се развива от една страна чрез обучение по учебните предмети компютърно моделиране, информационни технологии и информатика, а така също и по всички учебни предмети, в съответствие със заложените очаквани резултати в Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка.
Идеята за автономията дава право на училищата „самостоятелно да избират и съставят свои учебни планове за съответния клас, да разпределят учебната програма в зависимост от потребностите на учениците, да определят учебните предмети и да разработват учебните програми…..“ . Как това ще осигури единната подготовка и равнопоставеността на младите хора в българското училище?
Съгласно Наредба № 4 за учебния план, учебното време се разпределя между учебните предмети, или модули или дейности за придобиване на училищната подготовка и обхваща три групи учебни часове, разпределени в раздели, както следва:
1. Раздел А – задължителни учебни часове;
2. Раздел Б – избираеми учебни часове;
3. Раздел В – факултативни учебни часове.
Единната подготовка на младите хора се гарантира чрез задължителните учебни часове (раздел А), в които се осъществява обучение за придобиване на общообразователна подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в съответния клас, а в паралелките за професионална подготовка ? и обща професионална подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за придобиването на квалификация по професия.
Съгласно същата наредба в основната степен на образование учебните предмети, изучавани в задължителните учебни часове, както и разпределението на учебното време между тях по класове и етапи, са едни и същи за всички видове училища.
В средната степен на образование в зависимост от вида на училището, формата на обучение и от това дали чуждият език се изучава интензивно, разширено или не, разпределението на конкретните учебни предмети от раздел А по класове и етапи се определят с рамковите учебни планове т.е. училището избира съответен рамков учебен план и въз основа на определените в него изисквания и брой избираеми и факултативни часове, определя учебните предмети/модули/дейности и разработва учебни програми за обучение на учениците по тях.
Как ще се гарантира предотвратяването на подценяването на базовите учебни предмети – български език, математика, българска история, география и други?
Разпределението на учебното време по всеки един от посочените предмети е съобразено с необходимостта от разумно балансиране на учебното съдържание и с обхващането на ключовите компетентности, необходими за личностното развитие на индивида, за изграждането на активна гражданска позиция и за реализация на пазара на труда.
За да бъдат пълноценни граждани, учениците трябва да бъдат нравствено и духовно извисени личности. В тази връзка и на фона на ислямизацията в България, ще се изучава ли православната религия като предмет и важен фактор за духовното възпитание на подрастващите?
Първата основна цел на предучилищното и училищното образование, формулирана в ЗПУО е интелектуалното, емоционалното, духовно-нравственото и физическото развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик. Сред механизмите за постигането на тази цел е и повишаването на религиозната грамотност и култура. Затова, наред с интегрираното включване на знания за религиите, се дава възможност за изучаване на учебен предмет религия в разширената и допълнителната подготовка. За духовно-нравственото развитие на учениците ще спомогне и изучаването на предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, както и такива, които формират национално самочувствие и патриотизъм.
Относно новите учебни програми за първи клас и проектите за втори, трети и четвърти клас:
- Защо отново е нарушен балансът между учебни предмети и разумно съотношение между нови знания и практически занимания в интерес на ученика? Въпреки процентното разпределение в началото на всяка програма на часовете за нови знания, затвърдяването им, за обобщение и диагностика и обемът на посоченото учебно съдържание не дава възможност за подобно разпределение и по- голяма практическа насоченост и възможност за упражнение. Това е доста сериозен пропуск при учебните дисциплини, изучавани с 1 или 1,5 часа седмично, като Човекът и обществото и Човекът и природата.
- Защо е използван принципът за фрагментарност при представяне на учебното съдържание по Човекът и обществото в 3 и 4 клас и по- точно изучаване на първо и второ българско царство в 3 клас и България след освобождението от османско робство в четвърти клас, без да се припомнят изучените по- важни исторически събития от трети клас. Това е и учебен предмет, по който учениците в четвърти клас се явяват на НВО и без актуализацията на сложната историческа материя за възрастовата група- 9, 10 години е много труден процес?

За разлика от останалите класове, където провеждането на комбинирани уроци подпомага оптималния баланс между новите и стари знания, то в първия клас почти всяко знание е ново за детето и преобладават уроците за нови знания. Именно чрез новите знания става възможно началното ограмотяване и изграждането на надеждна основана за по–нататъшното училищно обучение.
Практиката е показала че не е удачно да се струпат в един учебен час голям обем нови знания, като например при изучаването на буквата А - за главната печатна буква, за малката печатна буква, за главната ръкописна буква и за малката ръкописна буква, само за да се осигурят повече уроци за упражнения. Очевидно балансирането на новите знания и на упражненията зависи от спецификата на образователния етап и най-вече от спецификата на учебния предмет.
Какви допълнителни условия могат да се предвидят за усвояване на българския книжовен език на децата, на които българския език не е майчин, освен предложените ЗИП и СИП по майчин език-чл.16 и чл.18.
Допълнителните условия за усвояване на българския книжовен език са обект на държавен образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език, чието обсъждане и приемане предстои.
Как ще се оптимизира ЧК - ДОИ, учебни програми?
В Закона за предучилищното и училищното образование е регламентирано, че в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна седмица и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на образованието и науката по предложение на министъра на младежта и спорта, както и по един учебен час на класа. За него не се разработват стандарти и учебни програми. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
Нормално ли е и възможно ли е още в І клас по математика учениците да изучават числата до 100 и събиране и изваждане с тях?
Разработването на учебните програми по математика за I клас отчита опита на повечето европейски страни и възрастовите възможности на първокласниците. Разширяването на учебната програма с темата за числата 10, 20....100 на практика покрива увеличаването на хорариума за учебния предмет с увеличения брой учебни седмици в 1 клас от 31 на 32.
Уточняваме, че изучаването на добавената тема не предполага запознаване с всички числа до 100, а само на десетиците 10, 20...100 и практическото им използване при боравене с пари.
Защо не се изучава религия като задължителен учебен предмет?
Предметът религия не е част от задължителните учебни предмети, тъй като Законът за предучилищното и училищното образование не допуска в системата на предучилищното и училищното образование да се налагат идеологически и/или религиозни доктрини. В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети (история и цивилизации, философия, български език и литература...). В училищното образование може да се изучава и учебен предмет религия, като това е предвидено да се случва в разширената и допълнителната подготовка. Изучаването на този учебен предмет ще се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
Внедряването на технологиите в образованието до сега е малко хаотично. Необходимо ли е да има ясен план и стратегия за тяхното приложение и допълване на образователните компетенции?
В Плана за реализация на Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) е заложено насърчаването на използването на информационните технологии чрез мерките във Фаза 1: е-обучение 2015-2017 година.
Съобразено ли е новото съдържание на учебните програми с възможностите на децата в 5 клас по География и икономика?
Заложеното учебно съдържание по география и икономика в 5. клас е подчинено на добри практики, дългогодишна традиция и методически опит в преподаването.
Защо на проведените работни срещи по отделните предмети не бяха представени проектите на учебните програми за всички класове?
Целта на проведените работни срещи с учителите и директорите е да се запознаят с настъпилите нормативни промени, които влизат в сила от 1 август 2016 г. за 1.клас и 5.клас. Предстои обсъждане чрез широк форум на проектите на учебните програми за останалите класове. Работни варианти на учебни програми са публикувани на електронната страница на министерството на образованието и науката.
Хорариумът по направление български език и литература да не се променя. В последните години зачестиха случаите на деца с говорни проблеми.
Седмичният и годишният брой часове по български език и литература не е променен в учебните планове за различните видове училища.
Възможно ли е хорариумът по музика да се увеличи.
С приемането на новия Закон за предучилищното и училищното образование се въвежда нова образователната структура (основно образование се завършва след VII клас, а гимназиалната степен се дели на два етапа).
Министерството на образованието и науката се е съобразило с рамката на Закона, като същевременно е положило максимални усилия за постигане балансирано изучаване на всички общообразователни предмети, за да могат учениците да получат необходимите знания. Според Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план часовете за учебния предмет музика в началния етап са общо 227 (I – 64 ч., II – 64 ч., III – 48ч., IV – 51 ч.), в прогимназиалния етап са общо 190 (V – 68 ч., VI – 68 ч. VII – 54 ч.), всичко 417 часа от I до VII клас. В първи гимназиален етап са предвидени 18 учебни часа годишно в VIII, в IX и в X клас – общо 54. Така предметът музика ще се изучава и в X клас (по сега действащия план изучаването му приключва в IX клас).
Възможно ли е да се запазят направленията социален свят и природен свят, като самостоятелни направления. Присъщо е за предучилищна възраст децата да бъдат по- любознателни и да се социализират по-лесно. Да се формира екологично отношение още в ранна детска възраст.
В хода на обсъждането проекта на ДОСПО Институтът за изследване на населението и човека към Българската академия на науките проведе анкетно проучване сред детски учители относно предвижданите промени в съдържанието на предучилищното образование. Анкетата беше проведена сред 1405 учители от цялата страна.
По отношение на промяната на образователните направления резултатите от анкетата показаха, че според 78% от учителите предложените направления не се нуждаят от промяна или се правят различни предложения за промяна, но малка част от тях предлагат преструктурирането им. В тази връзка не се предвижда промяна на образователните направления.
Как ще се вмести образователното съдържание в новия хорариум?
Tова се постига чрез годишното тематично разпределение, което представлява дидактически план за работа на учителя за практическото постигане на заложените в съответната учебна програма цели на обучението.
Относно ключови компетенции "Комуникация на чужд език" и "Комуникация на майчин език": В България, предвид социалния и демографски профил на децата, обхващането в предучилищната и началната степен е насочено предимно към деца от малцинствени групи и в неравностойно положение. Сериозен проблем сред тези групи е майчиният език на децата. Невъзможността да говорят официалния език води до затруднения в адаптацията и обучението. Как би се разрешил този проблем?
Мерките за овладяване на български език от децата и учениците, за които не е майчин, ще бъдат предвидени в държавните образователни стандарти за усвояване на книжовния български език и за приобщаващото образование. Част от предвижданите мерки са свързани с осигуряване на интензивно обучение по български език за подкрепа на приобщаването им в задължителното предучилищно и училищното образование, обща подкрепа за усвояване на българския книжовен език (държавния образователен стандарт за приобщаващото образование), комплекс от други мерки от общата и/или допълнителната подкрепа в зависимост от потребностите на конкретното дете или ученик.
Може ли да се повиши броят на часовете по химия и опазване на околната среда, за да има повече време за упражнения и лабораторна практика?
Съгласно НАРЕДБА № 4 от 30 ноември 2015 г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН и приложените към нея рамкови учебни планове учебният предмет химия и опазване на околната среда ще се изучава както следва:
В VII клас – 54 часа годишно във всички видове училища;
VIII клас – 36 часа годишно по ТУП за общо и професионално образование за всички видове училища, в които чуждият език не се изучава интензивно;
IX клас
> 90 часа годишно по ТУП за общо и професионално образование с интензивно изучаване на чужд език;
> 54 часа годишно по ТУП за общо и професионално образование за всички видове училища, в които чуждият език не се изучава интензивно;
X клас – 72 часа годишно по всички ТУП.
Във вече утвърдените учебни програми по учебния предмет човекът и природата за V и VI клас и по химия и опазване на околната среда за VIII клас, както и в публикуваните на официалната страница на МОН работни варианти към април 2016 г. на учебните програми за VII, IX и X клас, са разписани часовете за лабораторни упражнения и те са предвидени в утвърдения хорариум.
Предоставянето на допълнително време за експериментална и изследователска работа на учениците би увеличило възможностите за изучаването на химията въз основа на експерименти, формиране на основни ключови компетентности и избираемост на учебния предмет като профилиращ във втория гимназиален етап от повече ученици с интереси и желание за кариера в областта на природните науки.
Такива възможности може да предостави всяко училище чрез избираемите учебни часове (раздел Б) и чрез факултативните учебни часове (раздел В на учебния план).
След като е предвидено увеличение на обема материал, който трябва да бъде усвоен от учениците в 5 и 6 клас по география и икономика, защо не се предвижда увеличение и на броя учебни часове седмично от 1,5 на 2?
Цялостно нова е концепцията за подбора и структурирането на учебното съдържание по география и икономика предвид новата образователна структура. В сравнение с действащия към момента основен учебен план по Наредба № 6 общият брой часове за изучаване на предмета в целия курс на обучение в рамките на общообразователната подготовка се увеличава с 24 часа.
Какво планира МОН за подобряване и повишаване на емоционалната интелигентност и социалните умения на учениците? Кой ще ги дефинира и как ще бъдат интегрирани в учебната програма?
Предучилищното и училищното образование е ориентирано към постигане на ключовите компетентности. Това може добре да се проследи в изискванията за резултатите от обучението по различните учебни предмети, които са приложение към Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователна подготовка. Заложеният в ЗПУО държавен образователен стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование също ще подпомогне процеса за повишаването на емоционалната интелигентност и социалните умения на учениците. Този процес преминава и през повишаването на емоционалната интелигентност и на социалните умения на учителите.
Да се промени учебното съдържание по ЧО в 3 и 4 клас, за да стане по-интересно и по- лесно възприемащо се от децата.
Учебното съдържание, включено в учебните програми по човекът и обществото, задава изисквания за изучаването на факти и събития от българската история, за формиране на необходими и личностно значими социални и граждански умения и компетентности. Как те ще бъдат поднесени на учениците и дали ще ги заинтригуват зависи от учителя.
Защо информатиката е премахната изцяло от ЗП?
Държавните образователни стандарти за учебния план и за общообразователната подготовка въвеждат задължително изучаване на новия учебен предмет компютърно моделиране още в начален етап в трети и четвърти клас. Наред с това остава възможността за бъде изучаван в задължителната подготовка учебният предмет информатика в осми клас на училищата, които осъществяват профилирана подготовка в профили „софтуерни и хардуерни науки“, „математически“, „природни науки“ и „икономическо развитие“.
Смятате ли, че в достатъчна степен е застъпено обучението по роден език в училищната програма?
Учебният предмет български език и литература традиционно е с най-голям седмичен и годишен брой часове в учебните планове. Наред с това качеството на обучението изцяло зависи от методите и формите, които използва учителят за успешното прилагане на учебните програми. А новите учебни програми дават свобода за упражнения, за преговор, за обобщения в зависимост от потребностите на конкретните ученици.
В часовете по БЕЛ за развитие на речта ще бъдат ли застъпени теми по четене с разбиране в достатъчна степен, за да отговорим на належащите потребности от това?
В новите учебни програми по български език за всеки клас са предвидени теми за работа с различни видове текст, които акцентират на развиване на комуникативните умения на учениците, както и на уменията за извличане и за обработване на информация от текст и от други източници. Очаква се и в новите учебници тази част от новите учебни програми да е адекватно и в достатъчна степен застъпено, за да се улесни работата на учителя и да може и самостоятелно учениците да работят с информацията от текст в изпълнение на дидактическа задача.
Как учениците ще възприемат по-сложното учебно съдържание, след като не е подходящо за тяхната възрастова група?
Новите учебни програми за общообразователна подготовка по отделните предмети не включват по-сложно учебно съдържание. Във всички програми отчетливо е намалял броят на уроците за нови знания (максимум до 60%) от общия брой часове, за сметка на уроците за лабораторна работа, систематизиране и обобщаване на знанията, проекти.
Съответствие на учебното съдържание с потребностите на съвременния живот и подходящото му разпределение в етапите на обучение. Достатъчно ли е присъствието на технологиите при овладяването на знания, умения и отношения в обучението и възпитанието на съвременното дете?
Целите, които са поставени в Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) са насочени към разширяване на възможностите за използване на съвременните технологии в образователния процес. Конкретното използване в училище зависи от училищната политика и от дидактическите подходи, които използва всеки един учител.
Защо е такава подредбата на звуковете и буквите в новите учебни програми?
Редът на буквите се базира на новите научни тенденции в областта на ограмотяването и отчита необходимостта от оптимално съчетаване на честотния, лингвистичния и семантичния принцип за изучаването им.
Осигурена е приемственост със старата учебна програма чрез прилагането на лингвистичния принцип и в същото време е взета предвид честота на употреба на буквите в съвременната детска литература. Практическата работа за създаването на съвременен буквар е подпомогната чрез прилагането на семантичния принцип, който отчита ролята на буквата за осмисляне значението на думата.
Защо стартира тази учебна програма без да са готови новите учебници?
Законът за предучилищно и училищно образование определя сроковете за влизане в сила на новите учебни програми. За учениците, които през учебната 2016-2017 година постъпват в I и в V клас, обучението следва да се осъществява по училищни учебни планове и учебни програми, утвърдени по реда на новия закон.
Учебните програми са основа за разработване на учебниците и затова тяхното утвърждаване е необходимо условие за обявяване на процедура за одобряване на съответните учебници.
Поради каква причина толкова популярен спорт като волейбола е отпаднал от програмата за 5 клас?
В задължителните учебни часове по физическо възпитание и спорт в старите и в новите учебни програми волейбола се изучава от шести клас.
Как смятате да промените материала, че той да подържа интерес и мотивация за учене през целия период на обучение?
По предметите от общообразователната подготовка, където се изучават основите на отделните науки, не се предвиждат съществени съдържателни промени. Това се с обяснява обстоятелството, че по общообразователните предмети се залагат основите на разглеждане на базисни факти, събития и явления, които няма как да бъдат игнорирани или променяни. Основните промени са във формата им по отношение на структурата и на тяхната практико-приложна насоченост.
Новите учебни планове за кой клас влизат от учебната 2016/2017 г. Учениците, които са започнали по стария учебен план трябва ли техните планове да бъдат по изискванията на новия закон - учебен план за всяка година и за всяка паралелка?
Новите учебни планове влизат в сила от учебната 2016/2017 година само за учениците, които постъпват в първи и пети клас. За всички останали класове важат разпоредбите на Наредба № 6 за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
Защо не се увеличи броят на часовете по физическо възпитание и спорт? В тази възраст, когато детският организъм израства и претърпява най-много физически и физиологични промени, има нужда от ежедневни занимания с физически упражнения и спорт. Предвид статистиките за увеличената агресия между учениците, здравословното състояние на подрастващите у нас /наднормено тегло, гръбначни изкривявания и увеличен брой на различни заболявания в детска възраст/ смятам, че 2 или 2,5 часа седмично по физическо възпитание и спорт са крайно недостатъчни.
За всеки клас, за всяка учебна седмица се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности. В училищното образование предвидените задължителни часове за физическа активност са 3 и 3,5 учебни часа. 2 - 2,5 учебни часа седмично по физическо възпитание и спорт и един учебен час седмично за спортни дейности.
Възможно ли е да бъде регламентирано провеждането на 3-я час по физическо възпитание и спорт /модул/ в рамките на учебната програма?
В съответствие с утвърдените нови нормактивни актове в системата на предучилищното и училищно образование не е възможно регламентиране на провеждането на 3-я час по физическо възпитание и спорт /модул/ в рамките на учебната програма.
Възможно ли е в 8. клас в паралелките с профил изобразително изкуство да се предвиди изучаване на арт-мениджмънт и предприемачество?
В Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план е посочено, че в средната степен на образование в избираемите часове може да се осъществява  разширена подготовка по учебни предмети включени в раздел А на учебния план, както и по учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищното обучение,  в този смисъл може в 8 клас да се изучава технология и предприемачество, както и да се потърси възможност на допълнителна подготовка във факултативните учебни часове. Във втория гимназиален етап може да се изучава предприемачество като профилиращ учебен предмет избираем на училищно ниво.
Арт мениджмънт е учебен предмет, който не е от посочените общообразователни учебни предмети в Наредба 5 от 30 ноември 2015 г., но ще има възможност да присъства в училищния учебен план като избираем модул към профилиращия учебен предмет  в 11. и 12. клас.
Кой конкретно учебен предмет е интегративен според авторите на проекта на "Наредбата за общообразователна подготовка"?
В текста на Наредбата за общообразователната подготовка е записано, че „интегративен учебен предмет“ е учебен предмет, който обхваща темите, компетентностите и новите понятия, включени в учебната програма на два или повече общообразователни учебни предмета - например: биохимия.
Защо в проекта на закона за народната просвета не е предвиден предмет вероучение като задължителен или като задължително избираем? Аргументи: няколко години по този въпрос се води обществена дискусия, а той е оставен в "ничия земя" от МОН. Българското средно образование тъне в атеизъм и невежество и много от проблемите в нашето училище, отнасящи до дисциплината и всички форми на девиантно поведение се дължат именно на тази осезаема липса.
Предметът религия не е част от задължителните учебни предмети, тъй като Законът за предучилищното и училищното образование не допуска в системата на предучилищното и училищното образование да се налагат идеологически и/или религиозни доктрини. В процеса на училищното образование религиите се изучават в исторически, философски и културен план чрез учебното съдържание на различни учебни предмети (история и цивилизации, философия, български език и литература...). В училищното образование може да се изучава и учебен предмет религия, като това е предвидено да се случва в разширената и допълнителната подготовка. Изучаването на този учебен предмет ще се осъществява по учебни програми, утвърдени от министъра на образованието и науката.
Какво съдържание се предвижда за уроците упражнения изучено или ново?
Съдържанието на различните видове уроци по даден учебен предмет следва да бъде съобразено с компетентностите като очаквани резултати от обучението.
Как ще бъдат заложени в общообразователната подготовка компетентностите "инициатовност и предприемачество" и кой ще ги преподава?
Държавните образователни стандарти за учебния план и за общообразователната подготовка въвеждат задължително изучаване на учебния предмет технологии и предприемачество още от I клас. Наред със специализираната подготовка в рамките на този учебен предмет, в изискванията, които са част от Държавния образователен стандарт за общообразователна подготовка, за всички учебни предмети са посочени очакваните резултати от обучението, които са свързани с развиване на ключовата компетентност инициативност и предприемчивост.
В Държавния образователен стандарт за  статута и професионалното  развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти ще бъдат посочени конкретните изисквания за квалификацията на учителите по технологии и предприемачество.
Защо ще се учи математика в 12. клас в училищата по изкуствата?
Съгласно чл.12, ал. 2, т.9. от Наредба № 4 за учебния план за училищата по изкуства при изработване на училищните учебни планове следва да спазват Рамковия учебен план за общо и за професионално образование в училища по изкуствата (приложение № 9 към Наредба №4).
Ще залегне ли в закона промяна в учебните планове, така че в начален курс предметите "Физическо възпитание и спорт" и "Музика"да ги преподават не началните учители, а специалисти по съответната дисциплина? Изключително важно е за здравето на нацията ни!
Законът за предучилищното и училищното образование отчита необходимостта длъжностите на педагогическите специалисти да се заемат от лица с висше образование в съответното на длъжността професионално направление и с професионална квалификация.
Конкретните изисквания ще бъдат определени чрез ДОС за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.
Защо броят на часовете по роден език, математика и природни науки е по-малък от средния брой часове за Европейския съюз по тези учебни предмети?
Учебната година в България е най-кратка от всички страни в Европейския съюз, с най-малък брой задължителни часове годишно за изучаване на учебните предмети. Относителният дял на часовете отделени за изучаване на отделните учебни предмети е сходен с относителния дял в другите европейски страни.
Защо осми клас на профилираните гимназии е „олекотен” откъм общообразователни предмети/история и цивилизация/, а в девети клас хорариумът е 144 часа?
В рамковите учебни планове за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд една част от общообразователните учебни предмети, в това число и учебният предмет история и цивилизации, в девети клас се изучават с хорариум, който е сбор от хорариума за осми и девети клас (осми клас 72 часа; девети клас – 72 часа) – общо 144 часа.
Доколко новият закон, поставяйки нова крайна цел, дава възможност за промяна в педагогическия модел на преподаване – от запомняне на теорията към проектно-ориентирано обучение?
Промяната в педагогическия модел на преподаване е заложена в няколко аспекта:
- по отношение на препоръчителното разпределение на часовете- броят на уроците за нови знания е намален до 6о%, а останалите 40 % са превидени за преговор и обобщение, практически дейности (упражнения, лабораторни занятия, практикуми, учебни екскурзии и др., за дискусии, дебати, семинари, за контрол и оценка на знанията;
- при съотношението при формиране на срочна и годишна оценка - само 50% от текущите оценките ще бъдат от от устни и писмени изпитвания. Около 20 % от оценките ще е формират от други дейности (домашни работи, лабораторни упражнения, практически изпитвания, семинари, работа по проекти и др.). Оценките от контролни работи ще съставляват 30% от общия им брой;
- в учебните програми специално внимание е отделено на осигуряване на възможности на учениците да работят в екип и да изработват и защитават проекти.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с учебните планове


Задължително ли е изготвянето на индивидуален учебен план на ученици със СОП, които се обучават в комбинирана форма на обучение?
Да – виж разпоредбата на чл. 114, ал. 5, която препраща към разпоредбите на чл. 111, ал. 2 – 5 от ЗПУО.
Трябва да направим индивидуален учебен план на ученик със СОП в VIII клас. На основание член от ЗПУО ли трябва да бъде!
При изготвянето на индивидуален учебен план на ученик със специални образователни потребности трябва да се прилагат разпоредбите на чл. 95 от ЗПУО, както и разпоредбите за индивидуалния учебен план в Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план.
Може ли в І клас да се изучава информационни технологии в разширена подготовка, след като предметът не е включен в раздел А на учебния план?
Няма пречка да се изучава информационни технологии в І клас в разширена подготовка.
При избор на Вариант 3 за преструктуриране на учебните часове по история и цивилизация, география и икономика, биология и здравно образование в VІІ клас, трябва ли да се заложат в учебния план тези часове?
Вариант 3 визира преструктуриране на учебно съдържание в рамките на ЗП (не на учебни часове), което се осъществява в рамките на учебното време, заложено в учебния план.
При избор на Вариант 2 /часове в СИП/ възможно ли е да съществува група от пет ученика /VІІ клас/, тъй като паралелката е смесена VІ и VІІ клас, и как да се отразят в учебния план. Възможно ли е залагане на един час годишно СИП разделен на модули по изброените по-горе предмети с техния хорариум?
Сформирането на група за обучение в СИП от 5 ученици би било възможно при доказана необходимост и с разрешение на финансиращия орган до размера на одобрените по бюджета на училището средства.
Отразяването в училищния учебен план на часове в СИП следва да се осъществи след решение на ПС, доклад от директора на училището до началника на РУО и разрешение от страна на началника на РУО.
В рамките на СИП при 34 учебни часа годишен хорариум е възможно разпределение между учебните предмети, както следва: 12 часа по история и цивилизация, 11 часа по география и икономика и 11 часа по биология и здравно образование. (Това е предложено в първия вариант, а не във вариант 2, както цитирате.)
При разработване на училищните учебни планове за 2016/2017 г . за кои випуски се прилага § 24, (2) от Преходни и Заключителни разпоредби на ЗПУО -- второто изречение: "Училищните учебни планове на учениците, които се обучават за придобиване на професионално образование, се изменят, като учебното време за учебните предмети от професионална подготовка в ХІ и ХІІ клас се разпределя само в годишен брой часове".
Следва да се прилага за всички ученици извън посочените в ал. 1 на § 24, т. е. за учениците, постъпващи през учебната 2016/2017 година в VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас, като в училищните учебни планове учебното време за учебните предмети от професионална подготовка в ХІ и ХІІ клас се разпределя само в годишен брой часове.
Тематичните разпределения на класовете по старите учебни планове ли трябва ли да се изготвят или по новия образец, т.е. като за 1-ви клас?
Структурата на годишното тематично разпределение следва да се спазва задължително за I и за V клас.
Може ли в училищния учебен план, разработен на основание на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план и Наредба № 6 на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование ДА СЕ ПРАВЯТ ПРОМЕНИ В ЧАСТТА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА, т.е. да не се спази заложеното миналата година в тази част за съответен клас - в нашия случай за 6-и, 7-ми и 8-ми клас.
Обучението на учениците в VI, VII и VIII клас в задължителноизбираемата подготовка се осъществява по досега съществуващия ред.
Съгласно чл. 101, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета училищният учебен план разпределя учебните предмети и часовете от задължителноизбираемата и свободноизбираемата подготовка за целия етап на обучение съобразно интересите на учениците и възможностите на училището.
В наредба 4 за учебния план в рамковите/типовите учебни планове има предмети с 0,5 ч. седмично/18 годишно, а в проектът "за оценяване" в чл. 12 не е посочен за този случай колко текущи оценки трябва да има; оформя ли се срочна оценка?
В Наредба 4 e посочен само годишен брой часове, а седмичният ще посочи училищният учебен план.
В проекта на ДОС се говори "до два часа седмично", което включва 0,5, 1, 1,5 и 2 часа седмично. Обръщаме внимание, че за окончателните текстове следва да се провери в утвърдената наредба за оценяването.
Съгласно писмо № 9105-242/05.08.2016г. на МОН във връзка с осъществяване на плавен преход между различните етапи и степени на образование след влизане в сила на § 24 от Закона за предучилищното и училищното образование за учениците, които следва да се обучават в VII клас през учебната 2016/2017 и през учебната 2017/2018 г., компенсирането на учебното съдържание по учебните предмети история и цивилизация, география и икономика и биология и здравно образование може да се извърши чрез избор от няколко варианти. Под какъв формат трябва да е направен училищният учебен план - старият образец или по подобие новия за 5 клас? Какви пояснителни бележки трябва да се добавят?
Нов учебен план през учебната 2016/2017 година влиза единствено и само за I и за V клас.
Учебната 2016/2017 г. за учениците в седми клас колко седмици ще бъде - 34 или 36?
Учениците в VII клас през учебната 2016-2017 година се обучават по учебния план, по който са започнали обучението си в прогимназиалния етап. Нов учебен план през учебната 2016/2017 година има единствено и само за учениците в I и в V клас.
Промяната в Училищните учебни планове за 11 и 12 класове още през тази учебна година ли трябва да стане?
Новите учебни планове влизат в сила през 2016-2017 учебна година само за учениците в I и в V клас!
Как се разпределят часовете от раздел Б (Рамков учебен план за общо образование за основна степен на образование V клас)? Трябва ли да са разпределени поравно между отделните предмети?
Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план в чл. 3 посочва, че общият брой учебни часове от раздел А и раздел Б за една учебна седмица е 30 часа за 5. – 6. клас.
Чл. 14 от цитираната наредба уточнява какво трябва да разпише училищният учебен план, включително и избираемите часове.
Общият годишен брой избираеми учебни часове може да се разпредели и само за един учебен предмет. Това разпределение трябва да се съобрази с потребностите и с интересите на учениците, но зависи и от възможностите на училището.
При изготвяне на училищния учебен план за 5 клас в Раздел Б "Избираема подготовка", съгласно чл. 8, ал.1, т. 4 от Наредба 4 за учебния план, могат ли да бъдат възложени часове по учебен предмет чужд език, различен от посочения в Раздел А?
Чл. 8, т. 3 и т. 4 от Наредба 4 за учебния план гласи: В избираемите учебни часове на учебния план може да се осъществява обучение за придобиване на:
- разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А;
- разширена подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в съответния клас, но се изучават в процеса на училищно обучение.
Кога ще стане така, че децата ни да имат време да осмислят и водят дискусии относно материала, преподаван в училище? Или иначе попитано - кога ще бъде удължена учебната година за сметка на прекалено дългите летни ваканции?
При обсъждане на стандарта за учебния план беше направено предложение от работната група за удължаване на учебните занятия, т.е. увеличаване на учебните седмици за втория учебен срок (респективно намаляване на лятната ваканция), но мнението на учители, ученици, родители и неправителствени организации беше за запазване на досегашната практика. Беше решено и се постигна възможността за увеличаване на учебните седмици за І клас на 32, ІV клас – 34, за VІІ клас – 36, до 40 за обучението чрез работа (дуалната система на обучение) в ХI клас.
Изключения по ал. 1 се допускат за иновативните училища, за които, в зависимост от иновативните елементи, общият брой на учебните седмици за една учебна година може да бъде увеличен, но не повече от 38 учебни седмици.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с учебници

Учител съм по история и цивилизация в 5 клас. Към кого да се обърна за помощ относно процедурата за оценяване на пригодността на учебниците? Как мога да получа код за достъп до Карта за оценяване?
При възникнали въпроси, свързани с оценяването на пригодността за прилагане на проектите на учебници по история и цивилизации за V клас, учителите се обръщат към директора на съответното училище, в което преподават. Директорът е преминал обучение за процеса на оценяването на пригодността на проектите за прилагането им в училище. Със заповед на началника на съответното регионално управление на образованието е създадена комисия, към която учителите и директорите може да се обръщат при допълнителни въпроси.
Съгласно т. 4 от утвърдените със Заповед на министъра на образованието и науката указания всеки учител, преподаващ учебния предмет история и цивилизации, получава чрез предоставената от него електронна поща персонален код за достъп до "Карта за оценяване на пригодността на проектите на учебник за прилагане в училище".
Новите учебници ще се използват чак през учебната 2017/2018 година. За предстоящата учебна година ще се ползват старите учебници, които учителят трябва да нагоди към новите учебни програми. В тази връзка срещам затруднения да си отговоря на въпроса "По какъв учебник ще се изучава предметът информационни технологии?"
Одобрени учебници за обучението по информационни технологии в V клас ще има за учебната 2017-2018 година. През учебната 2016-2017 година могат да се ползват одобрени учебни помагала. Годишното тематично разпределение на учителя трябва да е съобразено с новата учебна програма, като ролята на учителя е да насочва учениците как да ползват учебните помагала, така че да се постигат целите на програмата. Преобладаваща част от часовете по информационни технологии трябва да бъдат под формата на комбинирани уроци, включващи практическа работа с компютър.
Новата учебна програма по информационни технологии за V клас има малки разлики в съдържателен план спрямо досегашната.
До този момент няма нови учебници и учебни помагала за V клас по български език и литература, а в новата учебна програма са заложени теми, които се изучават в VI клас, което означава комбиниране на учебен материал от два учебника. Означава ли това, че учениците трябва да имат и учебници за VI клас?
Темите, които до този момент се изучават в 6. клас, не изискват задължително използване на учебници за 6. клас от учениците. Учителят трябва да прецени как и с какви учебни ресурси да постигне очакваните резултати на ниво тема.
Учебната програма е водещият нормативен документ в работата на учителя, а не структурирането на темите, в който и да е учебник. Затова трябва да се следва последователността и логиката на учебната програма за 5. клас, за да не настъпи объркване у учениците.
Мислим, че добрите деца са на последно място и сме им длъжници. Какви мерки и стимули ще се предвидят за отличните ученици?
Предвидени са награди като стимули за поощряването на позитивното поведение на всички ученици.
Ще има ли срочна и годишна оценка за поведението на учениците при неспазване на чл. 172 от ЗПУО – задължения на учениците?
Не се предвижда оценка на поведението.
Конкретно как ще се промени мотивацията на учениците и как ще се засили интересът им и положителното им отношение към училището и знанието, за да се върне вярата им към образованието и да се разбие митът, че целта е да има прост народ, за да се управлява лесно?
Предвидени са обучения за продължаваща квалификация на учителя за мотивиране на учениците за учене, за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на всеки ученик за развиване на силните му страни и за преодоляване на образователните затруднения. Въвеждане на учебни планове - различни за различните училища, и на нови учебни програми, съобразени с възрастовите особености на учениците.
Как ще се реши проблемът с дисциплината? Кога ще има ефективни санкции за вербални и физически атаки срещу учители от родители и ученици?
Въведен е Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Законово са разписани дейности за превенция на агресията и насилието в училище, както и дейности за мотивиране на поведението на учениците. Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърдена Национална мобилна група за психологическа подкрепа, която ще се намесва в ситуации на кризи и ще подпомага училищните екипи при изготвяне на програми за работа с ученици, които са проявили или са жертва на агресия.
При нарушаване на нормативната уредба ще се прилагат и предвидените санкции.
Обсъждане предложението за оценка за дисциплината в образователната система.
Оценка на цялостния климат в училище ще се изготвя на базата на Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на Алгоритъма за прилагането му.
Какъв възпитателен ефект се постига с наказанията "Преместване в друга паралелка на същото училище" и "Преместване в друго училище" от раздела "Санкции на учениците"?
Тези санкции ще бъдат прилагани в конкретика, след решение на екипа за подкрепа за личностно развитие и след като са изчерпани всички други нормативни мерки, разписани в Закона и държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
Не смятате ли, че е необходимо съкращаване на срока за ползване на безплатните учебници поради физическото им износване.
С осигуряването на учебни комплекти за началния етап I-IV клас и учебници за прогимназиалния етап V-VII клас за безвъзмездно ползване се осигурява равен достъп до образование на всички ученици.
При осигуряването на учебни комплекти и учебници за безвъзмездно ползване е търсен балансираният подход, съчетаващ социален ефект, включващ всички ученици без разлика в тяхното социално положение, и финансовият ресурс на държавния бюджет.
Ще има ли учебници за профилирана подготовка по информатика и информационни технологии.
Съгласно чл. 154, т. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) според предназначението си са предвидени и учебници за обучението по задължителните модули от профилираната подготовка.
В съответствие с чл. 83, ал. 4 от ЗПУО профилираната подготовка се придобива във втори гимназиален етап (XI-XII клас) на средното образование чрез изучаване на профилиращите учебни предмети, включени в съответния профил.
В разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗПУО процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се открива със заповед на министъра на образованието и науката след утвърждаване на нови учебни програми – за училищното образование, и след приемане или промяна на държавния образователен стандарт за предучилищното образование – за предучилищното образование.
Към настоящия момент учебните програми по профилираните предмети са в процес на създаване и утвърждаване.
В кой момент от учебната година ще бъдат готови учебниците за I и V клас по новите учебни програми?
За учебната 2016/2017 година ще се използват в образователния процес новите учебници по история и цивилизации за V клас.
За учебната 2017/2018 година учениците ще могат да използват новите учебни комплекти и учебници по учебните предмети за I, II, V, VI и VIII клас.
Раздел ”Оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти”. Липсва разбирането за водещата функция на учебника като инструмент за самостоятелно учене на ученика. Продължава да е реален рискът отново да имаме учебници, които в най-добрия случай помагат на учителя да преподава, но са напълно неподходящи за самостоятелно учене на децата. Процедурата за оценяване на учебници не включва никакви елементи на стандартизирано и обективизирано тестване в реална среда с участието на ученици и учители.
Оценяването на проектите на познавателна книжка, както и първият етап от оценяването на проектите на учебник или на учебен комплект, се извършват от оценители, определени от министъра на образованието и науката, съгласувано с председателя на Българската академия на науките.
Вторият етап от оценяването на проектите на учебник или на учебен комплект се извършва за проектите, които отговарят на изискванията на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, и се осъществява във всяко училище от учителите, които преподават учебния предмет в съответния етап от степента на образование.
В държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, приет с Наредба № 6 от 30.11.2015 година са предвидени изисквания към съдържанието на учебниците, които водят към самостоятелното използване на учебниците:
Текстът и извънтекстовите компоненти в учебника трябва да отговарят на следните изисквания, като осигуряват:
- условия за формиране на ключовите компетентности, конкретизирани в съответната учебна програма, и възможности за практическото им прилагане;
- условия за насърчаване и улесняване на самостоятелното търсене на информация от различни източници;
- възможности за самостоятелно учене, критическо мислене и творческа дейност;
- възможности за самооценяване на постиженията на учениците.
По отношение структурирането учебникът трябва да отговаря на следните изисквания:
- да съдържа апарат за ориентиране на ученика;
- да представя изложението на съдържанието в логическа последователност;
- да откроява ясно темите за нови знания и новите понятия;
- да е налице справочен апарат – например: пояснителни текстове, речници, указатели, таблици, символи и съкращения и др., приети в дадена област на науката;
- да съдържа разбираем за учениците апарат за ориентиране – например: съдържание, шрифтови и цветови откроявания, указатели, колонцифри и др.;
- да притежава апарат за организиране на усвояването – например: задачи с различна степен на трудност; задачи, стимулиращи самостоятелната и груповата изследователска работа на учениците; систематизиращи и обобщаващи таблици, тестове и др.;
- да предлага възможности, които съответстват на различни стилове на учене чрез разнообразни, подходящи за възрастта на учениците и балансирани учебни дейности и задачи.
Лимитиране броя на издателствата при избора на учебници и учебни помагала.
На основание чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, разработени са въз основа на утвърдените програми и са приложими в практиката.
Нормативно не е възможно да се ограничи броя на издателствата, тъй като те са вносители на проекти на учебници.
Големият брой учебници по предмет предполага различен подбор на фактология по определените теми. Как ще се избегне проблемът с неравностойното положение на тази основа при НВО и ДЗИ.
На основание чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката със заповед одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, разработени са въз основа на утвърдените учебни програми и са приложими в практиката.
Защо не се издават нови учебници за професионалните гимназии по строителство – по специалните предмети и не се актуализират тези, които ги има, а само се преиздават.
В разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от ЗПУО процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се открива със заповед на министъра на образованието и науката след утвърждаване на нови учебни програми – за училищното образование, и след приемане или промяна на държавния образователен стандарт за предучилищното образование – за предучилищното образование.
Към настоящия момент учебните програми по учебните предмети или модули от общата професионална подготовка са в процес на създаване и утвърждаване.
Защо учебните тетрадки за учениците от прогимназиален етап не са безплатни?
С осигуряването на учебни комплекти за началния етап I-IV клас и учебници за прогимназиалния етап V-VII клас за безвъзмездно ползване се осигурява равен достъп до образователния процес на всички ученици. В началния етап е обусловено задължителното използване на конкретни учебни помагала към учебника, а в прогимназиалния етап кръга на учебните помагала е разширява и и включването им е по преценка на учителя, който може да посочи повече от едно учебно помагало.
При осигуряването на учебни комплекти и учебници за безвъзмездно ползване е търсен балансираният подход, съчетаващ социален ефект, включващ всички ученици без разлика в тяхното социално положение и финансовият ресурс на държавния бюджет.
Във връзка с глава 7, раздел 1 с промените на учебното съдържание ще се уеднаквят ли учебниците по всички учебни предмети, т.е. един вариант на учебници?
Съгласно разпоредбите на чл. 160, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование министърът на образованието и науката одобрява всички проекти на учебници и на учебни комплекти, за които въз основа на оценяването е установено, че отговарят на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, разработени са въз основа на утвърдените учебни програми и са приложими в практиката, т.е. Законът за предучилищното и училищното образование не въвежда ограничения по отношение на броя на учебниците за учебен предмет и клас.
Новите учебници ще бъдат ли съобразени с възрастовите особености на учениците, предвид че учебният материал по история от 7 клас слиза в 5 клас?
В изискванията, на които трябва да отговарят учебниците, съгласно ДОС за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала, са залегнали изисквания за съответствие на текста и извънтекстовите компоненти в учебника с възрастовите характеристики на учениците, като равнището на трудност на съдържанието, примерите и илюстративният материал трябва да са съобразени с учебната програма. Включени са изисквания за плавен преход и приемственост при въвеждането на новите знания, за балансираност на съдържанието на учебника по отношение на новите знания, упражненията и преговора в съответствие с учебните програми, текстове в достатъчна степен и без излишна информация трябва да обясняват основните нови понятия, и др. изисквания, които трябва да доведат до достъпни за учениците учебници, без излишна и трудно разбираема за тях информация.
Разширен е и съставът на специалистите, които ще оценяват проектите на учебници, като са включени повече учители, а също така и специалисти по методика на обучението по съответни учебен предмет.
Ще получим ли за първи клас буквар на 15.09.2016? Ако не, по стария буквар ли да работим?
На 15.09.2016 г. всички първокласници ще получат комплект учебници и учебни помагала по всички учебни предмети. Те ще са новоотпечатани книжни тела на старите учебници за първи клас. Срокът за доставяне на учебниците и учебните помагала до училищата, съгласно заповед на министъра на образованието и науката, е до 26.08.2016 г.
Кога ще бъдат действително, а не формално преработени и написани на достъпен език учебниците за учениците от 1 до 12 клас?
С поетапното влизане в сила на Закона за предучилищното и училищното образование и на учебните програми за отделните класове ще има нови учебници и учебни комплекти, които се очаква да бъдат написани на достъпен език за учениците съобразно възрастовите им особености.
Кога ще бъдат предоставени от издателствата нови познавателни книжки и учебни помагала, след като ДОС за предучилищно образование влиза в сила от 01.08.2016г., а заявките за подготвителни групи са направени по старите?
В Закона за предучилищното и училищното образование е определено, че процедура по оценяване и одобряване на познавателни книжки се открива след приемане на държавния образователен стандарт за предучилищно образование. След приемане на този държавен образователен стандарт министърът на образованието и науката ще открие такава процедура, като срокът за изготвяне на проектите на познавателни книжки не може да бъде по-малък от 12 месеца, т.е. за учебната 2016/2017 година няма как да има одобрени познавателни книжки.
В преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 6 от 30.11.2016 г. е определено, че до одобряването на нови познавателни книжки в предучилищното образование се ползват одобрените до момента учебни помагала.
Ще има ли помагала за ПИГ, V- VІІ клас за новата учебна 2016/2017 г.?
Учебните помагала, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, подпомагат предучилищното или училищното образование за конкретизиране или разширяване на учебното съдържание, както и за затвърждаване или практическо прилагане на усвоените компетентности. Учебните помагала не се одобряват от министъра на образованието и науката. Учителят е този, който преценява и избира кое учебно помагало ще използва по съответния учебен предмет.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с финансиране


По силата на какъв нормативен документ ще се допуска изключение от минималния брой на учениците в паралелките за учебната 2016/2017 година, след като все още не са публикувани стандарти за броя на учениците и на децата в паралелките и групите?
Съгласно чл. 100 от Закона за предучилищното и училищното образование условията и редът за определяне на броя на паралелките в училището, броя на учениците в тях, деленето на паралелките на групи, както и за организиране на индивидуално обучение на ученик от паралелка се определят с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
ДОС за финансирането влиза в сила от 01.01.2017 г., поради което до тази дата на основание § 30 от ЗПУО се прилагат действащите в системата на народната просвета подзаконови нормативни актове, доколкото не му противоречат.
Броят на учениците в групите на ЦПЛР по. чл.49, ал.3 –уче ически общежития, в ДОС за финансиране на институциите ли бъде регламентиран?
Да.
ДОС за финансиране на институциите ще отмени ли НАРЕДБА № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена?
Да.
По т. 2 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета имам следния въпрос: подлежи ли на изплащане ПКС, когато си в платен отпуск или в болничен?
Съгласно разпоредбата на чл. 177 от Кодекса на труда за времето на платения годишен отпуск работодателят заплаща на работника или служителя възнаграждение, което се изчислява от начисленото среднодневно брутно трудово възнаграждение за последния календарен месец, предхождащ ползването на отпуска, през който работникът или служителят е отработил най-малко 10 работни дни.
В чл. 17 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата са определени елементите, които се включват в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск по чл. 177 от Кодекса на труда. Възнаграждението за придобита ПКС е допълнително възнаграждение с постоянен характер, поради което следва да бъде включено в базата за изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение.
За времето на отпуск поради временна неработоспособност на работника или служителя се изплаща парично обезщетение определено по реда на Кодекса за социално осигуряване. За първите три работни дни от временната неработоспособност осигурителят изплаща на осигуреното лице 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение.
Как се заплаща допълнителният час на класа - на отработен час или фиксирана месечна сума?
На класните ръководители се определя допълнително трудово възнаграждение за консултиране на родители и ученици и водене на училищната документация на съответната паралелка, а на учителите в детска градина – за водене на задължителната документация на съответната група и за консултиране на родители. Посоченото допълнителното възнаграждение се изплаща на класните ръководители за съответните дейности, които се извършват 45 минути извън седмичното разписание на учебните занятия по график, утвърден от директора. Възнаграждението се изплаща само през времето на учебните занятия, а на класните ръководители на паралелки с ученици, завършващи средна степен на образование – и за един месец след приключване на учебните занятия. На учителите в детските градини допълнителното възнаграждение се изплаща само за действително отработеното време, през което лицето е изпълнявало съответните дейности. При отсъствие на класния ръководител или на учителя в детската градина допълнителното възнаграждение се изплаща на заместващия учител пропорционално на времето на заместване.
Според кой нормативен документ се допуска съществуването на паралелка с 13 ученици? При това движение на ученици през годините, не рискувате ли одобрената от 13 ученици паралелка да завърши 12 клас с примерно 6 ученици?
В страната има населени места с по едно училище и с малък брой деца в училищна възраст, което налага и формирането на паралелки с малък брой ученици.
Наличието на такива паралелки е регламентирано с Наредба № 7/2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена, издадена от министъра на образованието и науката.
Съгласно наредбата броят на паралелките в училищата се определя в началото на учебната година или в първия от класовете на етапа при максимален брой ученици съгласно нормативи в приложението.
Съществува възможност, съгласно която при недостатъчен брой ученици за образуване на паралелките в първия от класовете на етапа за общообразователните, професионалните и специалните училища при максимален брой ученици, да се формират паралелки с по-малък брой ученици.
Наредбата регламентира и какъв следва да бъде минималният брой на учениците в следващите класове на етапите и в последния клас на различните видове училища.
Изключения от минималния брой на учениците в паралелките се допускат в защитените училища, определени от Министерския съвет. Изключения се допускат с не по-малко от 10 ученици с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната дейност.
Учител съм и ще се пенсионирам през месец август т.г.? Колко заплати като обезщетение ще получа?
При прекратяване на трудовото правоотношение с педагогически специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплащат 10 брутни работни заплати.
В ДОС за нормиране и заплащане на труда на педагогическите специалисти ще бъде ли преразгледана задължителната преподавателска норма на зам.-директорите по учебната дейност? В момента тя е 216 часа /около 7 часа седмично за преподаване в начален етап/. При положение, че зам.-директорът се занимава с почти цялата документация в училище, организира НВО, изготвя графици, председател е на доста комисиии и т.н. и т.н. и работният му ден най-често е по 10 часа, тези 7 учебни часа идват малко в повече . Особено по време на провеждане на НВО понякога е физически невъзможно да се вземат часовете.
Държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда е в процес на разработване и обсъждане с всички заинтересовани страни. Нормата преподавателска работа на заместник-директор от 216 часа годишно представлява около една трета от преподавателската натовареност на останалите педагогически специалисти именно поради допълнителните трудови задължения на тази длъжност.
По какъв начин, с какви средства и кога ще се осъществи оборудването на кабинетите по природни науки? Ще има ли допълнително финансиране от Министерството на образованието и науката?
С Решението на Министерския съвет за одобряване на Националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. е одобрена Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”. Един от модулите на програмата е насочен към подобряване на условията за експериментална работа по природни науки и за него са предвидени 2, 4 млн. лв. При условията на модула ще се финансират държавни и общински български училища, които през учебната 2015 – 2016 година провеждат обучение в V клас. Разпределението на средствата ще се извърши според средния брой ученици в V клас във всяко училище през учебните 2014/2015 и 2015/2016 година. Със средствата по модула училищата ще могат да закупуват необходимите им уреди, прибори, пособия, стъклария, реактиви и други консумативи за изпълнение на практическите дейности по трите части на учебната програма по „Човекът и природата“.
С Решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година е определен допълващ стандарт за материална база в размер 25 лева на ученик. Тези средства се предоставят на училищата на базата на броя на учениците в дневна форма на обучение и също могат да бъдат ползвани за оборудване на кабинети.
По решение на директора на училището, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището могат да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; собствени приходи и субсидия – по формула.
Закупуването на оборудване за кабинетите в училищата може да се извърши и по решение на първостепенния разпоредител в рамките на одобрения му бюджет.
Може ли да се промени начинът за формиране на бюджета - да не е на база брой деца?
Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) средствата за изпълнение на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените средства между училищата и детските градини въз основа на формули за съответната дейност. Предвид на това формирането на бюджета на училищата и детските градини и в бъдеще ще зависи от броя на децата в съответната институция.
Мисли ли се за допълнително заплащане на работещите в детските градини с деца, чийто майчин език не е български?
На пребиваващите в страната деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, независимо от тяхното гражданство, се осигурява безплатно обучение по български език при условия и по ред, определени в държавния образователен стандарт за усвояването на българския книжовен език и в държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. В детските градини и училищата, в които се обучават деца и ученици, търсещи или получили международна закрила в страната по реда на Закона за убежището и бежанците, се осигурява при необходимост допълнително обучение по български език. С разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда осигуряването на обща подкрепа за личностно развитие, която включва допълнителни модули за деца, които не владеят български език. Този въпрос ще бъде регламентиран с Държавните образователни стандарти за финансирането на институциите и за приобщаващото образование, които са в процес на разработване.
Смятате ли, че единният разходен стандарт за издръжката на 1 дете е достатъчен за работните заплати на персонала в детските градини?
Средствата за финансиране дейността на детските градини не зависят единствено от размера на единния разходен стандарт. Другият важен показател, определящ размера на финансирането, е броят на записаните деца в детските градини. Гарантирането на достъпа до предучилищно образование е държавна политика, като в Закона за предучилищното и училищното образование е предвидено тя да се реализира чрез защитаване и на институции от предучилищното образование.
Предвижда ли се обезпечаване на възнаграждението на охранителите в училищата?
Охраната и пропускателния режим в училищата се осъществява или от служители - част от персонала на училището, или от външни изпълнители. Средствата за тази дейност се разчитат в рамките на одобрените за всяко училище средства по формула.
За създаване на условия за подобряване сигурността в училищата с Националните програми за развитие на средното образование за 2016 г. е разработена и одобрена Национална програма „Достъпно и сигурно училище”. Единият от модулите на програмата е насочен към намаляване и свеждането им до минимум на инцидентите с учениците, учителите и персонала в сградите и прилежащите им дворове на държавните училища. Бюджетът на модул „Сигурност“ е в размер на 1, 5 млн. лв. и с него ще се финансират дейности по изграждане на системи за контрол на достъпа, сигнално-известителни системи за охрана, системи за видеонаблюдение.
Какви са възможностите за структуриране субсидията за един ученик по следната схема: държавен дял; родителско финансиране; за професионалното образование и участие на бизнеса?
Конституцията на Република България определя като безплатно основното и средното образование в държавните и общинските училища. Бюджетна субсидия е трансфер с общо или целево предназначение, който централният бюджет предоставя безвъзмездно на бюджетна организация за съответната бюджетна година. Общата субсидия за делегираните от държавата дейности се определя въз основа на приети от Министерския съвет стандарти за финансиране на натуралните показатели от съответната дейност. В тази връзка, „родителското финансиране“ е допустимо единствено за заплащане на такси за издръжка на дейности, които не се финансират от държавния бюджет.
Като част от допълнителните компоненти на формулата за финансиране ще се предвидят ли целеви средства за училищата в малките населени места, което е в правомощията на Министерски съвет по чл. 282, ал.20 от ЗПУО (по примера на чл. 282, ал. 11 от ЗПУО)?
Цитираната разпоредба от Закона за предучилищното и училищното образование определя правото на Министерския съвет да одобрява допълнителни изисквания към формулите за разпределение на средствата от държавния бюджет, предоставяни по стандарти за финансиране на дейностите по обучение и възпитание на едно дете/един ученик, към правилата за разпределение на средствата по тях, както и допълнителни изисквания, на които да отговарят системите на делегираните бюджети. В този смисъл актът на Министерския съвет няма да определи допълнителни средства, а само изисквания към елементите на формулите или правилата за разпределение на средствата по стандарти за финансиране на дейностите по възпитанието и обучението на децата/учениците.
Обръщаме внимание, че с посоченият от Вас пример не се предоставят допълнителни средства, а се определя максималният размер от средствата по стандарти за съответната бюджетна дейност, които могат да се отделят за финансиране на дейността на логопедичните кабинети, когато във формулата е определен такъв допълнителен компонент.
Като инструмент за компенсиране на разходите на детски градини и училища с малък брой деца и ученици със Закона за предучилищното и училищното образование е определено изискването във формулите за разпределение на средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците задължително да се включва добавка за условно постоянни разходи, чийто размер ежегодно се определя от Министерския съвет.
По какъв начин ще бъде организирана квалификацията на педагогическите специалисти и има ли възможност за национално финансиране на детските градини от малките населени места?
Организацията на квалификацията на педагогическите специалисти ще бъде регламентирана с Държавния образователен стандарт за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, който е в процес на разработване.
Според чл. 57, ал. 1 от ЗПУО по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в населеното място и при наличие на свободни места децата може да постъпят в ДГ и при навършени 2 години към началото на учебната година на постъпване. Въпросът ни е: Ще бъдат ли финансирани и тези 2-годишни деца или общината поема финансирането им до навършване на 3 години?
Средствата за издръжка на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в детските градини включват и средства за децата в яслените групи. Ако децата, постъпили в детската градина при условията на чл. 57, ал. 2 от ЗПУО са включени в базата данни на информационната система АДМИН към 1 януари на съответната бюджетна година, за тях ще бъде осигурено полагащото се от държавния бюджет финансиране.
Ще се осигури ли финансиране за учители-заместници през летния период? Това е един наболял проблем, който от години стои нерешен.
Ако в запитването се визират заместници на учителите в детските градини, то въпросът с ползването на удължения платен годишен отпуск би могъл да се уреди чрез създаване на график за работата на детските градини през летните месеци и съответно – график за ползване на отпуските.
Преосмисляне философията на системата за финансиране – „делегиран бюджет“: да се сформира Единен разходен стандарт – ЕРС, и за брой паралелки в учебното звено.
Законът за предучилищното и училищното образование разписва реда за финансиране на училищата и детските градини, в т.ч. и на тези, които прилагат системата на делегиран бюджет. Средствата за изпълнение на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се разпределят въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Системата на делегиран бюджет дава право на директора на училището да определи броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
Какво ще се предприеме за оптимизиране сумите на ЕРС за 2017г.? Предлагаме консултации на различни нива, в които да бъде взето предвид фактическото положение на общини за достигане на ЕРС, които ще ни даде възможност нормално да изпълняваме своята дейност.
Размерите на единните разходни стандарти за 2017 г. са приети с Решение на Министерския съвет № 304 от 16.05.2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2017 г. в рамките на бюджетната процедура за 2017 г.
Детските градини нямат достъп до участие в повечето от Националните програми - напр. „Без свободен час” и „Достъпно и сигурно училище”; в бюджетите им липсва и добавка за материална база, което неимоверно затруднява работата и натоварва разходите, тъй като средствата за осигуряване на заместници при отсъствие на учители при непрекъсваем режим на целогодишна натовареност, поддържане и обновяване на МТБ и осигуряване на сигурна и достъпна среда в детските заведения са често непосилни и по този начин детските градини се оказват в неравностойна позиция спрямо задълженията им да осъществяват образователно-възпитателен процес и спрямо другите институции от системата на предучилищното и училищно образование.
Законът за предучилищното и училищното образование определя като отговорност на общините осигуряването на необходимото имущество за функциониране на общинските детските градини в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда, както и сигурността на децата и учениците в детските градини и училищата. Използваното от общинските детски градини имущество и сграден фонд са общинска собственост, поради което развитието и поддръжката им се осигуряват със средства от общинския бюджет.
Финансирането на детските градини е споделена отговорност на държавата и общините. Със средствата от държавния бюджет, които се предоставят по стандарти се осигуряват разходите за персонал, а за децата в задължителна предучилищна възраст и разходи за издръжка за дейностите по възпитание и обучение на децата в детските градини. Средствата за издръжка на децата в яслените групи и на 3, 4-годишните деца, както и средствата за подобряване и обновяване на материално-техническата база на детските градини се осигуряват от местни приходи на общината.
От 2015 г. детските градини могат да кандидатстват по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“. Чрез този модул се предоставят допълнителни средства за изплащане на обезщетения на персонала по кодекса на труда. Финансират се и обезщетения на персонала в резултат на преструктурирането на мрежата, чрез закриване или преобразуване на детски градини.
Обсъждат се възможности за включването на детските градини и по други национални програми, но това е свързано с финансов ресурс, с които на настоящия етап Министерството не разполага.
Каква ще бъде ЗНПР на възпитателите, които от 01.08. ще бъдат преназначени на длъжност " учител"?
Задължителната норма за преподавателска работа ще бъде регламентирана в Държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда, който е в процес на разработване. Предстои той да бъде публикуван за обществено обсъждане, като всички мнения и становища ще бъдат взети предвид, преди неговото крайно приемане.
Ще се получава ли допълнително финансиране за съботно-неделни занимания, ако има такива?
В съответствие с чл. 68 от Закона за училищното и предучилищното образование в общинските и държавните детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата. Включването на децата в тях се извършва по желание на родителите. Условията и редът за организирането им в общинските детски градини се определя с наредба на общинския съвет, а в държавните детски градини – с акт на финансиращия орган. Допълнителните услуги в общинските детски градини се заплащат при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет и за тях не се получава допълнително финансиране от държавния бюджет.
Предвидени ли са допълнителни средства за обогатяване на материално дидактическата база на детските градини?
Законът за предучилищното и училищното образование определя като отговорност на общините осигуряването на необходимото имущество за функциониране на общинските детските градини в съответствие с държавния образователен стандарт за физическата среда, както и сигурността на децата и учениците в детските градини и училищата. Използваното от общинските детски градини имущество и сграден фонд са общинска собственост, поради което развитието и поддръжката им се осигуряват със средства от общинския бюджет.
Предвид гореизложеното финансирането на дейности, насочени към подобряване и обновяване на образователната среда в детските градини е възможно само на програмен принцип. Обсъждат се възможности за включването на детските градини и по други национални програми, но това е свързано с финансов ресурс, с които на настоящия етап Министерството не разполага.
По какъв начин ще се организира ВОП на задължителните регламентирани ситуации при по-часовото посещение на децата?
Организацията на възпитателно-образователния процес се урежда с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.
Стои открит и въпросът за ролята на делегираните бюджети. Практиката показва, че те не стимулират качественото средно образование?
Системата на делегиран бюджет дава възможност за самостоятелно формиране на целите и стратегията за развитие на дадено училище. Тя дава право на директора да се разпорежда със средствата на училището и да ги насочва към дейности, чрез които могат да се постигнат заложените цели и да се стимулира качествен образователен процес.
Постигането на качествен образователен процес е в пряка зависимост от начина на преподаване, в т.ч. и от отношението на учителите към него. Делегираният бюджет позволява на директора да стимулира педагогическите специалисти и да организира квалификацията им, така че процесът на преподаване да е по-ефективен. Изследвания показват, че училища с по-високо образовани, квалифицирани и стимулирани учители отчитат и по-високи резултати в образователния процес.
Чрез делегирания бюджет директорът може да организира привлекателни форми на обучение и да включи нови информационни и комуникационни технологии в образователния процес.
От своя страна изброените подходи водят и до по-високи резултати, показани от учениците на външните оценявания.
Предвижда ли се увеличаване на средствата за финансиране на Центровете за подкрепа за личностно развитие или ще се решава година за година, което създава несигурност за съществуването на тези институции?
Законът за предучилищното и училищното образование дава възможност центровете за подкрепа за личностно развитие да изпълняват една или повече дейности насочени към развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта; кариерно ориентиране и консултиране; превантивна, диагностична, рехабилитационна, корекционна и ресоциализираща работа с деца и ученици; ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности; педагогическа и психологическа подкрепа и за прилагане на програми за подкрепа и обучение за семействата на децата и учениците с увреждания.
Финансирането на центровете за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците ще се определя от съответните дейности, които изпълняват, предвид на това че част от тях се финансират изцяло със средства от държавния бюджет, а други частично от държавния бюджет и от местни приходи по общинските бюджети. Дейностите, които ще се финансират изцяло или частично със средства от държавния бюджет предстои да бъдат определени със държавния образователен стандарт за финансиране на институциите.
Кога ще бъдат включени Центровете за подкрепа за личностно развитие в Националната програма "Оптимизация на училищната мрежа"?
Националните програми за развитие на средното образование се приемат ежегодно с акт на Министерския съвет. От така формулирания въпрос не става ясно в кой от модулите на национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ трябва да бъдат включени центровете за подкрепа за личностното развитие.
В одобрената за 2016 г. национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, в модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития” самостоятелните общежития, които по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование са центрове за подкрепа на личностното развитие са включени като допустим бенефициент по програмата.
В новите ДОС предвижда ли се намаляване на минималната ЗНПР на учителите по музика, физическо възпитание и спорт, изобразително изкуство, технологии и предприемачество?
Задължителната норма за преподавателска работа ще бъде регламентирана в Държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда, който е в процес на разработване. Предстои той да бъде публикуван за обществено обсъждане, като всички мнения и становища ще бъдат взети предвид, преди неговото крайно приемане.
Как финансово ще бъде обезпечена образователната система при прилагането на Закона?
За първи път със Закона за предучилищното и училищното образование е въведена норма, съгласно която средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година. Това на практика означава, че дори и при намаляване на броя на децата и учениците средствата за предучилищно и училищно образование ще бъдат поне на нивото от предходната година, както в абсолютно така и в процентно изражение.
ЗПУО определя, че дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се финансират със средства от държавния бюджет, бюджетите на общините, европейски фондове и програми и други източници, като средствата от държавния бюджет се предоставят за пълно или частично финансиране на дейностите, които са обект на държавна политика.
Със средствата от държавния бюджет се финансира издръжката на дейностите по възпитание и обучение на децата и учениците; дейности за подпомагане на равния достъп и подкрепа за личностно развитие; за развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие и за изпълнение на национални програми за развитие на образованието.
Живеем в 21-ви век, век на високи технологии, но промените са бавни или частични поради недостатъчните средства в училищата, съгласно единния разходен стандарт за издръжка на ученик. Нужни са обновени класни стаи и нови технологии в процеса на обучението, а това означава и увеличение на стандарта, а дали и кога?
Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година. Чрез стандарта се определя размерът на средствата от държавния бюджет за дейностите по отглеждане, възпитание и обучение на едно дете или ученик за съответната година.
С Решение № 304/26.04.2016 г. на Министерския съвет е определен размерът на стандарта за делегираните от държавата дейности за 2017 г. С този размер на стандарта се изготвя и бюджетната прогноза за следващия тригодишен период, като тенденцията е той да се увеличава плавно в зависимост от промяната на брутния вътрешен продукт през следващите години и провежданата политика в областта на предучилищното и училищно образование.
Освен средствата, получени по стандарт, за оборудването на нови кабинети и осигуряването на нови технически средства в училищата могат да се използват и предоставените средства за развитие на детските градини и училищата, както и средства от националните програми за развитие на образованието.
Учителите са подложени на изключително психическо натоварване в училище, като носят и огромна отговорност за учениците, а извън училище голяма част от времето им отива за подготовка за следващия ден, както и за проверка на работата на учениците. Затова учителите заслужават, на тях им се полага по – голяма заплата! Желаем да има по – бързо увеличение на трудовите възнаграждения.
Министерството на образованието и науката е ангажирано с поставения проблем относно необходимостта от достойно заплащане на учителите и полага усилия за ежегодно осигуряване на ръст на финансовия ресурс за образование.
Относно субсидията за учениците в частни учебни заведения и осигуряване на безплатен достъп за 20% от учениците – Няма ли това да доведе до корупция в системата?
Освен посоченото във въпроса условие за включването на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране Законът за предучилищното и училищно образование е определил и други изисквания.
Частните детски градини и училища, включени в системата на държавното финансиране няма да могат да събират такси от родителите на децата и учениците за дейностите по възпитание и обучение, които се финансират със средства от държавния бюджет. Тази дейност няма да може да се дофинансира и от събираните от частните детски градини приходи от дейности срещу заплащане, както и от приходите, реализирани на друго основание.
Средствата от държавния бюджет на частните детски градини и училища, включени в системата на държавното финансиране ще се получават чрез общинските бюджети, на чиято територия се намира съответната институция. За получаваните средства от държавния бюджет частните детски градини и училища ще представят периодични отчети на общините. С държавния образователен стандарт за финансирането на институциите предстои да се определят и изисквания към отчетността за включените в системата на държавното финансиране частните детски градини и училища.
Нужно ли е финансиране на частните училища от държавата ?
Финансирането на частните детски градини и училища е определено със Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Включването на частните детски градини и училища в системата на държавното финансиране е обвързано с изискването същите да осигуряват условия за напълно безплатно обучение за 20 % от приеманите в тях деца в задължителна предучилищна възраст и ученици. По този начин системата на частните институции в предучилищното и училищното образование ще осигури достъп за деца и ученици, чийто родители не разполагат с финансови възможности за обучение в частни детски градини и училища. Включването на частните институции в системата на държавно финансиране ще става по инициатива на съответната детска градина или училище, при спазване на изискванията на ЗПУО и държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, с които предстои да се уредят условията и реда за предоставянето на средства от държавния бюджет.
Кога финансирането на училищата ще зависи и от резултатите на учениците на НВО, ДЗИ, олимпиади и състезания?
Със ЗПУО се дава възможност детските градини и училищата да бъдат финансирани допълнително съобразно постигнатите образователни резултати от децата и учениците, обучаващи се в тях. На детските градини и училищата с високи или с ниски образователни резултати ще се предоставят средства за повишаване на качеството на обучението, използвани, както следва:
1. от детските градини и училищата с високи образователни резултати – по тяхна преценка за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти;
2. от детските градини и училищата с ниски образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати. Средствата, предоставени на детските градини и училищата с ниски образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.
Допълнителното финансиране за постигнати образователни резултати ще бъде уредено с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите. Определянето на образователните резултати ще се извършва по методология, утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Елементи от методологията ще са резултатите от обучението, оценката от инспектирането, класирането на ученици на национални олимпиади и състезания, участия в национални и международни състезания и конкурси и получени награди и т.н.
Условията и редът за разпределение на средствата за повишаване на качеството на обучението се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма. Средствата се предоставят въз основа на допълващи стандарти или нормативи за дете или ученик, определени с акт на Министерския съвет и броя на децата и учениците.
Кога финансирането на училищата ще зависи от броя и числеността на учениците в паралелките, както и от посещаемостта на учебните занятия?
Финансирането на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование ще се извършва в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите. Разпределянето на средствата между детските градини и училищата ще се извършва от първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на формули за съответната дейност, а редът и механизмът подробно ще бъдат разписани в цитирания по-горе държавен образователен стандарт.
Защо държавата ще плаща субсидии на частни ДГ и частни училища?
Финансирането на частните детски градини и училища е определено със Закона за предучилищното и училищното образование. Със ЗПУО е създадена възможността частните детски градини и училища, които осигуряват условия за напълно безплатно обучение за 20 % от приеманите в тях деца в задължителна предучилищна възраст и ученици да могат да се включат в системата на държавното финансиране. Включването им ще става по инициатива на съответната частна детска градина или училище при спазване на изискванията на закона и държавния образователен стандарт за финансиране на институциите, с които предстои да се уредят условията и реда за предоставянето на средства от държавния бюджет.
Защо броят на групите и на децата трябва да бъде обвързан с финансирането т.е. с ЕРС? По този начин детските градини в малките населени места са обречени на закриване ако нямат по 30 деца в група.
Броят на групите не е показател при определяне на средствата от държавния бюджет за образование.
Съгласно чл. 280, ал.1 от ЗПУО средствата от държавния бюджет за финансиране на дейности в системата на предучилищното и училищното образование се разпределят между бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет, финансиращи държавни и общински училища и детски градини, въз основа на броя на децата и учениците и на стандарт за дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет. Стандартът определя размера на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година.
При формирането на групите в детските градини трябва да се спазват подзаконовите нормативни актове, като нормативно определения минимален брой деца в група трябва да е 12 а максималния брой деца 22.
За да бъде гарантиран достъпът до предучилищно образование и за децата от отдалечените и малки населени места Министерски съвет ще определи списък на защитени детските градини, които няма да бъдат закривани и ще получат допълнително финансиране от държавния бюджет.
В Закона за предучилищното и училищното образование е записано, че от 01 август 2016г. учителите при прекратяване на трудовото правоотношение когато са работили повече от 10 години в учебното звено ще получат обезщетение от 10 брутни заплати, но в Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа” модул „Оптимизиране на вътрешната инфраструктура на училищата и детските градини”” е записано , че се финансират обезщетения на персонала по чл.222, ал.3 не повече от 8 брутни работни заплати.
Целта на Националната програма „Оптимизация на училищната мрежа“, модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития“ е да подпомага и допълва бюджетите на институциите при определени условия и да повишава на ефективността на разходите на училищата, детските градини и на самостоятелните общежития. В тази връзка с влизането в сила на новия закон ще бъдат разгледани възможностите за осигуряване на увеличения размер на обезщетенията на персонала по чл. 222, ал.3. от бюджета на програмата.
Защо се съфинансират от училищата Национални програми, свързани с безопасното пребиваване на учениците в училище?
От одобрените за 2016 година национални програми за развитие на средното образование, програмата, която е насочена към създаването на условия за безопасно пребиваване на учениците в училище е Национална програма „Достъпно и сигурно училище”, модул „Сигурност”. Модулът е насочен към финансиране на проекти на училища и на извънучилищни педагогически учреждения, като предвидения за тази цел бюджет е 1, 5 млн. лв. Съгласно условията на програмата за одобряване на проектното предложение не се изисква осигуряване на съфинансиране от училището /извънучилищното педагогическо учреждение. Националната програма е публикувана на сайта на Министерството, откъдето можете да се запознаете с процедурата за кандидатстване и дейностите, които се финансират.
Ще има ли нов норматив за учители и възпитатели в целодневното обучение?
Въпросът за нормите преподавателска работа на педагогическите специалисти ще бъде уреден в държавния образователен стандарт за „нормирането и заплащането на труда“
Учебните тетрадки да бъдат безплатни до VII клас.
Безвъзмездното ползване на познавателните книжки, учебниците и учебните комплекти е регламентирано в Постановление № 79 на Министерския съвет от 13.04.2016 г. Право на безплатни комплекти имат само учениците от I до IV клас и учениците с нарушено зрение от I до XII клас, ползващи учебни комплекти по общообразователни предмети, отпечатани на брайлов шрифт.
Финансиране на училищата съобразно националната класация, която кореспондира с представянето на учениците на олимпиади, състезания и ДЗИ.
Със ЗПУО се дава възможност детските градини и училищата да бъдат финансирани допълнително съобразно постигнатите образователни резултати от децата и учениците, обучаващи се в тях. На детските градини и училищата с високи или с ниски образователни резултати ще се предоставят средства за повишаване на качеството на обучението, използвани, както следва:
1. от детските градини и училищата с високи образователни резултати – по тяхна преценка за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти;
2. от детските градини и училищата с ниски образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати. Средствата, предоставени на детските градини и училищата с ниски образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.
Допълнителното финансиране за постигнати образователни резултати ще бъде уредено с държавния образователен стандарт за финансиране на институциите. Определянето на образователните резултати ще се извършва по методология, утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Елементи от методологията ще са резултатите от обучението, оценката от инспектирането, класирането на ученици на национални олимпиади и състезания, участия в национални и международни състезания и конкурси и получени награди и т.н.
Условията и редът за разпределение на средствата за повишаване на качеството на обучението се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма. Средствата се предоставят въз основа на допълващи стандарти или нормативи за дете или ученик, определени с акт на Министерския съвет и броя на децата и учениците.
Намаляване на задължителната норма преподавателска работа на учителите, или запази в сегашните размери, предвид големия брой допълнителни дейности и отговорности, документация и др., с които учителите са натоварени.
Въпросът за нормите преподавателска работа на педагогическите специалисти се предвижда да бъде уреден в държавния образователен стандарт за „нормирането и заплащането на труда“
Как ще се компенсира в делегираните бюджети по-голямото натоварване на учители в училища с малък брой ученици, които преподават 7,8 и повече различни учебни предмета при минимална заплата, за разлика от учители в училища с голям брой ученици, които преподават малко предмети, и са с по-големи заплати.
Средствата по стандарти за делегираните дейности по образование се получават и разпределят от първостепенния разпоредител с бюджет по формула, поради което отговорността за отразяването на спецификите на училищната си мрежа и гарантирането нормален учебен процес е негова.
Кога учителската заплата ще расте успоредно с минималната заплата за страната?
Политиката, свързана с увеличение на учителските заплати е един от основните приоритети за МОН. Не съществува пряка зависимост между минималната работна заплата и учителските възнаграждения. При прилагане на системата на делегирани бюджети механизмите за определяне на основните работни заплати на персонала се договарят в КТД и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата
Защо учителите трябва да заплащат картите за дните, в които са ваканция или в отпуск по болест? Нали пътуват безплатно? Пътувайки с билети в останалите дни училището ще плати 2 пъти повече.
В изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование в Министерството на образованието и науката се разработва и ще се публикува за обществено обсъждане проект на наредба за условията и реда за възстановяване на извършените от педагогическите специалисти разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота. Поставения въпрос ще се обсъди в процеса на разработване и приемане на посочения нормативен акт, но се предвижда да се запази принципната постановка, че се възстановяват извършените от педагогическите специалисти разходи за транспорт, само когато те са на работа, но не и за дните когато са във ваканция или в отпуск по болест.
Имайки предвид начина, по който се формират бюджетите на училищата, как очаквате учебно заведение в малко населено място, с малко ученици, да осигури съвременна и модерна база за обучение?
В по-голямата си част училищата с малко ученици в малките населени места са включени в списъка на защитените училища в Република България. На това основание същите получават допълнително финансиране за постоянни разходи в размер 27, 0 хил. лв. или 30, 0 хил. лв., в зависимост от това дали се намират в планински район или не, както и 15 на сто от средствата по стандарти за разликата между минималния брои ученици определен с акта на Министерския съвет за определяне на допълнителното финансиране на защитените училища и реалния брои на учениците в училището.
С решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели ежегодно се определя допълващ стандарт за материална база, като за 2016 г. същият е в размер 25 лв. на ученик, обучаващ се в дневна форма на обучение.
Отговорността за поддръжката и обновяването на материалната база на училищата е в компетенциите на първостепенния разпоредител с бюджет (ПРБ). Същите в рамките на утвърдените по бюджетите им капиталови разходи, определените приоритети при разходването им и заявките от второстепенните разпоредители с бюджет ежегодно осигуряват средства за развитие и поддръжка на материално-техническата база на училищата.
Директорите на училища и първостепенните разпоредители с бюджет могат да кандидатстват с проекти по оперативните програми на Европейския съюз, както и по реализираните ежегодно национални програми за развитие на средното образование с насоченост към модернизация на материалната база.
Как ще бъдат прилагани условията на чл. 190, ал. 1 от ЗПУО - финансирането на общата и на допълнителната подкрепа, за която се разрешава да бъдат събирани такси?
Условията и редът за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа се уреждат с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.
В съответствие с чл. 191, ал. 2 от ЗПУО за общата подкрепа, осъществявана от център за подкрепа на личностно развитие, която не се финансира от държавния бюджет, може да се събират такси при условия и по ред, определени от Закона за местните данъци и такси.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява само със средства от държавния бюджет и за нея не се събират такси.
В раздела за финансиране изискването за публичност на финансовите отчети, което е една добра идея, но въпроса ни е интернет надеждно място ли е за такава информация?
Задължението за публикуване на интернет страницата на бюджетното предприятие на информация от финансовите отчети не е самоцел на Закона за предучилищното и училищното образование, а произтича от изискванията на Закона за публичните финанси. С изискването за публичност на бюджетите и отчетите на училищата и детските градини се осигурява спазването на принципа за прозрачност при управлението и разходването на средствата предоставяни от държавния бюджет.
Публикуването на финансовите отчети на бюджетните предприятия се извършва при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация. Данните от финансовите отчети дават възможност за информираност на обществото за текущото изпълнение на бюджета на съответната институция, както и за съпоставимост на информацията за изпълнение на показателите по приходите и разходите на утвърдения за годината бюджет.
Възможно ли е при формиране на минимална норма задължителна преподавателска работа да се взимат предвид поне два учебни предмета, по които учителят има специалност?
Към настоящия момент Министерството на образованието и науката разработва и ще публикува за обществено обсъждане държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда, съгласно изискванията на закона за предучилищното и училищното образование. Държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда ще определи нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти, условията за разкриване на работно място за педагогически специалист, реда и начина за определяне на работни заплати на персонала. Повдигнатия въпрос ще бъде дискутиран при изготвянето на текстовете, касаещи условията за разкриване на работно място и определянето на минималната норма за задължителна преподавателска работа на педагогическите специалисти в институциите от системата на предучилищното и училищното образование.
Тази година ЕРС не покри изцяло увеличението на МОРЗ и осигуровките и в малките училища изплащането на задължителните представително и работно облекло, съгласно КТД, стана невъзможно или поне частично. Изплащането на ДТВ през годината изобщо немислимо. Какво се предвижда в тази посока?
Стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности в образованието ежегодно се увеличават, в рамките на утвърдените със Закона за държавния бюджет средства за образование за съответната година.
За подобряването на механизма на разпределение на средствата между училищата и детските градини, финансирани от един първостепенен разпоредител с кредити от 2014 г. е въведено задължително изискване във формулите за разпределение на средствата по стандарти да бъде включен допълнителен компонент за условно-постоянни разходи, който да гарантира минимално-необходимия финансов ресурс за издръжка на малките училища. При определянето на стандартите за делегираните от държавата дейности по функция „ОБРАЗОВАНИЕ“ общините са разпределени в VII групи съобразно географските и демографските им специфики като за планинските и малките общини размерите на стандартите са по-високи.
На национално ниво ежегодно се полагат усилия за увеличаване на учителските заплати, но и в задълженията на първостепенните разпоредители с бюджет е да предприемат действия за дофинансиране на училищата на територията им, в които има маломерни паралелки, както и да предприемат действия за оптимизиране на училищната мрежа.
Ще остане ли законовото основание за получаване на допълнително трудово възнаграждение за труда на учителя - диференцираното заплащане и как квалификацията ни ще се отрази на това?
В Министерството на образованието и науката се разработва и ще се публикува за обществено обсъждане държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда, съгласно изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование.
В проекта на стандарт е предвидено и за в бъдеще допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на учителя т.н. диференцирано заплащане да остане, като предстои въпросът окончателно да бъде решен с приемането на държавния образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда.
ЗПУО е предвидил по-високата квалификация на педагогическите специалисти да е в основата на кариерното развитие на педагогическите специалисти.
Увеличаване на ЕРС на децата, което ще доведе до възможности за назначаване на помощник учители и повече специалисти ,ангажирани с децата успешна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи / оптимален брой в паралелка/.
В съответствие със ЗПУО, институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с други държавни и местни органи и структури и доставчици на социални услуги. Тази подкрепа може да бъде обща и допълнителна. Условията и редът за предоставяне на общата и допълнителната подкрепа се уреждат с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, а условията и редът за разпределение на средствата за подкрепа се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.
Предвижда ли се промяна на начина на финансиране на детските градини и премахване на принципа "Парите следват детето"?
Финансирането на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование ще се извършва в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование и с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите. Разпределянето на средствата между детските градини и училищата ще се извършва от първостепенните разпоредители с бюджет въз основа на формули за съответната дейност, а редът и механизмът подробно ще бъдат разписани в цитирания по-горе държавен образователен стандарт.
Предвижда ли се финансово осигуряване на следните специалисти в детските градини, назначени на щат: логопед, психолог, ресурсен учител? Предвижда ли се осигуряване средства за лекарска грижа на децата в детските градини?
Със средства по разходните стандарти от държавния бюджет се осигуряват извършваните от детските градини дейности по обучение, възпитание и социализиране на децата в предучилищното образование. Дейностите по обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата могат да се осъществяват от детските градини, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена. Необходимите специалисти могат да бъдат назначени по трудово правоотношение в детската градина в рамките на средствата по бюджета или да се ползват специалисти от специализираните обслужващи звена, специалните училища и центровете за подкрепа за личностно развитие.
При осъществяване на дейности допълнителна подкрепа по ресурсно подпомагане на деца със специални образователни потребности в детската градина ще се осигурява и съответното финансиране от държавния бюджет. Дейността на здравните кабинети в детските градини и училищата се осигурява чрез бюджета на общините по функция „Здравеопазване“.
Има ли концепция за смяна на делегираните бюджети, тъй като финансирането на училищата по този начин не може да доведе до повишаване качеството на образованието? Какво е мнението на държавните органи и синдикални организации относно финансирането на професии които не са атрактивни за родители и ученици, а бизнеса има нужда от такива специалисти?
Делегираният бюджет дава право за самостоятелно формиране на стратегията за развитие и целите на дадено училище, в т.ч. успешното съобразяване на специалностите, по които води обучение, с потребностите на пазара на труда в съответния регион. Посредством делегираните му правомощия, директорът има възможност по-добре да управлява финансовия ресурс, с който разполага и да го насочва към дейности, чрез които могат да се постигнат заложените цели и да се стимулира качествен образователен процес. За да отговаря на изискванията на обществото, съвременното училище следва да бъде ефективно училище, което означава, че трябва да осигурява възможност за реализация на учениците след завършване на образованието им.
Със Закона за професионалното образование и обучение се предвижда определянето на защитени професии. Защитена от държавата е тази професия, която е от значение за икономическото развитие на дадена област и за която има доказана потребност от квалифицирани кадри на пазара на труда, но през последните 3 години по нея има утвърждаван и нереализиран план-прием. Въвеждането на статут на защитени професии предполага финансово компенсиране на обучението по тези професии на база единни разходни стандарти. Предвижда се допълнителното финансиране за всеки недостигащ ученик до минималния норматив за брой ученици в паралелката.
Защо няма залегнал бюджет за подобряване на материалната база в училище ?
С Решението на Министерския съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 година е определен допълващ стандарт за материална база в размер 25 лева на ученик. За системата на образованието този стандарт добавя над 14 млн. лв. над средствата по стандарти за дейностите по обучение и възпитание на деца и ученици. Тези средства се предоставят от първостепенните разпоредители с бюджет на училищата на базата на броя на учениците в дневна форма на обучение и размера на допълващия стандарт. Предвид характерът им същите се разходват от училищата за поддръжка и обновяване на материално-техническата база и сградния фонд.
По решение на директора на училището, при условие че са осигурени другите разходи, от делегирания бюджет на училището могат да се придобиват дълготрайни активи за сметка на средства с източник остатъци от предходни години с изключение на целевите средства, преминали в преходен остатък; собствени приходи и субсидия – по формула.
Ежегодно с националните програми за развитие на средното образование се осигуряват допълнителни средства за обновяване и подобряване на материалната база на училищата. От одобрените за 2016 г. девет национални програми за развитие на средното образование три са изцяло насочени към подобряване на материалната база на училищата - НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, НП „Достъпно и сигурно училище“ и НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“. Допълнително чрез модулите „Оптимизиране на училищната мрежа“ и „Рационализация на мрежата от професионални училища” на Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ се дава възможност за финансиране на дейности по ремонт на училища; подобряване на материално-техническото оборудване; създаване на условия за столово хранене, както и за закупуване на училищен автобус. Общият размер на средствата по национални програми за 2016 г. насочен към подобряване и развитие на материалната база на училищата е 17,5 млн. лв.
В рамките на одобрените им по бюджета капиталови разходи, първостепенните разпоредители с бюджет, в зависимост от приоритетите и нуждите на училищата осигуряват над средствата за издръжка на дейностите по възпитанието и обучението на учениците и средства за изграждане, оборудване, обзавеждане текущ и основен ремонт на сградния фонд.
Докога дневният разходен стандарт на един ученик ще бъде по-малък от разходите за един лишен от свобода?
Какви, колко и в какви срокове ще са дадените от държавата сигурни гаранции за финансовото обезпечаване на всеотдайния и отговорен труд на работещите в сектора на предучилищното образование?
Ще бъдат ли допълнително финансирани основните училища след преминаването на 8. клас към гимназиален етап, в предвид намаляването на броя на учениците?

В разработвания в момента в Министерството на образованието и науката държавен образователен стандарт за финансирането на институциите предстои да се дискутира и поставения въпрос свързан с определянето на средствата за издръжка и развитие на детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностното развитие.
За учебната 2016/2017 г. само учениците от I и V клас ще се обучават по новите учебни планове, а учениците от VIII клас ще придобият основно образование при условията на отменения Закон за народната просвета. И при досега действащата организация на училищното образование над 60% от учениците в основни училища, завършили VII клас, сменят училището си. Новият закон за предучилищно и училищно образование дава гъвкави възможности за структуриране на училищната мрежа, като съществуващите основни училища могат да бъдат преобразувани в обединени (от I до X клас) и по този начин да се запазят съществуващите работни места.
Кой ще определя възнагражденията ни и по какъв начин?
В съответствие със ЗПУО, държавните и общинските училища прилагат система на делегиран бюджет, която дава право на директора на училището да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
В ЗПУО е регламентирано, че трудовите договори с педагогическите специалисти се сключват и прекратяват от директора на детската градина, училището или центъра за подкрепа за личностно развитие. В тях се определя и размера на индивидуалното възнаграждение.
Ще се предвижда ли ПЪВОНАЧАЛНО ФИНАНСИРАНЕ за училища, които искат да бъдат иновационни? Определени ли са ясни и точни критерии за оценяване на иновативните училища? Кой и кога ще ги определят?
Със Закона за предучилищното и училищното образование е определено, че критериите за иновативните училища се уреждат в държавния образователен стандарт за учебния план, държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка, държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното образование и в държавния образователен стандарт за институциите. Закона не предвижда специално финансиране за иновативните училища. Възможности за допълнително финансиране на иновативни училища може да се осигури на програмен принцип на база постигнати междинни или крайни резултати от иновативната дейност.
Държавният образователен стандарт за учебния план е приет с Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и с него се определят изискванията към училищните учебни планове на иновативните училища. Държавният образователен стандарт за общообразователната подготовка, приет с Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка определя изискванията към интегративните и новите допълнителни общообразователни учебни предмети в иновативните училища.
Условията и реда за определяне на иновативните училища предстои да бъдат уредени с Наредбата за институциите в системата на предучилищното и училищното образование. Същата е разработена и е качена на интернет страницата на Министерството за обществено обсъждане.
От кой бюджет ще бъде финансирано информационното и библиотечно осигуряване на детската градина и физическата среда.
Финансирането на разходите за библиотечно-информационно осигуряване ще бъде уредено в Стандарта за финансиране на институциите, който е в процес на разработване.
Предвиждат ли се достатъчно средства за училищата, за да могат да се използват всички факултативни учебни часове за работа с бързоуспяващи ученици, за ученици, които изостават, за различни извънкласни дейности, за наука и изкуство? В какви параметри следва да се изградят дигиталните компетентности в училищното образование?
В съответствие със ЗПУО, институциите в системата на предучилищното и училищно образование осигуряват подкрепа за личностно развитие на децата и учениците съвместно с други държавни и местни органи и структури и доставчици на социални услуги. Тази подкрепа може да бъде обща и допълнителна. Част от общата подкрепа за личностно развитие са и допълнителното обучение по учебни предмети при условията на ЗПУО; допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове; занимания по интереси. Условията и редът за предоставяне на общата и допълнителната подкрепа се уреждат с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, а условията и редът за разпределение на средствата за подкрепа се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.
Освен средствата за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците, ЗПУО предвижда предоставянето на средства на детски градини и училища с високи или ниски образователни резултати за повишаване качеството на обучението.
Тези средства се използват, както следва:
1. от детските градини и училищата с високи образователни резултати – по тяхна преценка за допълнително финансиране на дейностите им и/или за поощряване на педагогическите специалисти;
2. от детските градини и училищата с ниски образователни резултати – целево за реализиране на програми или отделни мерки за повишаване на образователните резултати.
Средствата предоставени за ниски образователни резултати, се разходват след предварително одобрено разпределение от първостепенния разпоредител с бюджет и не може да се използват за възнаграждения на педагогическите специалисти.
Образователните резултати се определят по методология, която ще бъде утвърдена с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и задължителен елемент от нея ще са резултатите от обучението и оценката от инспектирането.
Ще бъдат ли осъвременени и актуализирани критериите за ДМС?
Държавният образователен стандарт за нормиране и заплащане на труда ще определи нормите за преподавателска работа на педагогическите специалисти, условията за разкриване на работно място за педагогически специалист, реда и начина за определяне на работни заплати на персонала. В него се предвижда видовете допълнителни възнаграждения на педагогическия и непедагогическия персонал, както и механизмите за определяне на техния размер да се договарят в колективен трудов договор и/или се включват във вътрешните правила за работната заплата на детската градина,училището или обслужващото звено.
Конкретните размери на допълнителните възнаграждения за звената от институциите на предучилищното и училищното образование, които прилагат системата на делегираните бюджети, се договарят от директора съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдения бюджет на детската градина, училището или обслужващото звено и се определят в индивидуалния трудов договор.
За институциите, които не прилагат системата на делегираните бюджети се прилага същия механизъм като конкретните размери на допълнителните възнаграждения се договарят от директора съобразно колективния трудов договор и/или вътрешните правила за работната заплата в рамките на утвърдените от първостепенния разпоредител с бюджет средства за работна заплата и се определят в индивидуалния трудов договор.
Предвижда ли се увеличаване на единните разходни стандарти за ученик в КФО, ИФО, СФО и в дистанционна форма?
Средствата от държавния бюджет за финансиране на дейностите в системата на предучилищното и училищното образование се планират ежегодно в размер не по-нисък като сума и като процент от брутния вътрешен продукт спрямо заложеното в държавния бюджет за предходната година. Чрез стандарта се определя размерът на средствата от държавния бюджет за конкретна дейност за едно дете или ученик за съответната година.
С Решение № 304/26.04.2016 г. на Министерския съвет е определен размерът на стандарта за делегираните от държавата дейности за 2017 г. С този размер на стандарта се изготвя и бюджетната прогноза за следващия тригодишен период, като тенденцията е той да се увеличава плавно в зависимост от промяната на брутния вътрешен продукт през следващите години и провежданата политика в областта на предучилищното и училищно образование.
Според ЗПУО държавните детски градини се финансират от държавния бюджет чрез бюджета на МОН или на друго министерство или ведомство. Делегираният бюджет трябва ли да е свързан с броя на децата? Колко деца е възможно да обучава, отглежда и социализира един учител, за да има качествено образование?
Дейностите по отглеждане, възпитание и социализиране на децата в предучилищното образование се осъществяват от детските градини и се финансират частично със средства от държавния бюджет. Средствата за тези дейности се определят на база стандарти за финансиране на едно дете и броя на децата, обхванати в целодневна организация в детските градини и се разпределят по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет.
Средствата за финансиране на дейностите в детските градини, извън осигурените от държавния бюджет, се осигуряват от първостепенните разпоредители с бюджет.
За издръжка на дейностите, които не се финансират от държавния бюджет, могат да се събрат такси от родителите на децата.
Размерът и редът за заплащане на таксите се определят със Закона за местните данъци и такси – за общинските детски градини и с акт на Министерския съвет – за държавните детски градини.
Броят на групите и броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определят от директора на детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
Периодични вътрешни одити от Дирекция "Вътрешни одити" на Столична община.
Въпросът не е от компетентността на МОН. В качеството си на първостепенен разпоредител с бюджет Столична община има компетенциите да извършва периодични одити на учебни звена в столицата.
Практическа реализация на чл.176, ал.3 от ЗПУО; чл.192, ал.4 при неувеличени средства от ЕРС ?
Стандартът за едно дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет, не осигурява финансиране на дейностите, свързани с предоставянето на подкрепа за личностно развитие. Условията и редът за разпределение на средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.
Средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности се предоставят на детските градини и училищата, в които те се обучават.
Когато детската градина или училището не могат да осигурят ресурсното подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, средствата се предоставят на съответната община за организиране на ресурсното подпомагане от център за подкрепа за личностно развитие, съответно на центъра за специална образователна подкрепа на територията на съответната община.
Когато общината не може да осигури ресурсното подпомагане съгласно държавния образователен стандарт за приобщаващото образование по посочения по-горе начин, средствата за изпълнение на дейностите за ресурсно подпомагане се предоставят на съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.
Средствата за обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и за други дейности, спомагащи за повишаване на обхвата и равния достъп до образование могат да се предоставят на лица по чл. 18, ал. 2 и 3 от Закона за социално подпомагане, получили лиценз за предоставяне на социални услуги за деца по реда на Закона за закрила на детето.
Как едно малко училище ще може да назначи зам-директор, логопед, психолог, да привлече качествени хора за екип за личностно развитие без допълнително финансиране?
Системата на делегиран бюджет дава право на директора да се разпорежда със средствата на училището, да определя числеността на персонала, индивидуалните възнаграждения, преподавателската натовареност и броя на групите и паралелките, както и броя на учениците в тях съобразно утвърдения бюджет на училището и нормите, определени в подзаконовите нормативни актове, като осигурява прилагането на учебния план.
Стандартът за едно дете и ученик, определен с акт на Министерския съвет, не осигурява финансиране на дейностите, свързани с предоставянето на подкрепа за личностно развитие.
Средствата за подпомагане на равния достъп и за подкрепа за личностно развитие могат да се предоставят въз основа на допълващи стандарти или нормативи за дете или ученик и броя на децата и учениците. Условията и редът за разпределение на средствата за подкрепа се определят от Министерския съвет за средствата от държавния бюджет и/или съгласно правилата за финансиране от съответния европейски фонд или програма.Към началото на страницатаВъпроси, свързани с формите на обучение


Ученик, завършил курс по ограмотяване на възрастни по проект „Нов шанс за успех“ и притежаващ удостоверение да завършен курс по ограмотяване с хорариум: БЕЛ - 336 часа; Математика - 180 часа; Човекът и обществото - 42 часа; Човекът и природата - 42 часа, може ли да продължи образованието си в самостоятелна форма на обучение в пети клас в училище?
Законът за предучилищното и училищното образование му дава право да продължи.Към началото на страницатаДруги въпроси

На какво основание ще се утвърждава "Длъжностно разписание" и "Поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на персонала" в детска градина? Задължително ли е образователната институция да има щатно поименно длъжностно разписание, кой го прави, кой го утвърждава, какво съдържа, как и кога се променя?
В Кодекса на труда понятието „щат” се използва на няколко места, но не му е дадено определение от трудово правна гледна точка. Законодателят е употребил този термин в смисъл на организационна структура, разписание на длъжностите в предприятието, поименен списък, листа на работещите и др. Без да има щатно (или длъжностно) разписание и без неговата промяна работодателят не може да прекратява трудово правоотношение при закриване на част от предприятието, при съкращаване в щата или намаляване обема на работата. Т.е. необходимо е работодателят предварително да е приел щат, щатно разписание, и след като по своя преценка направи промяна в него, да има законово основание да прекрати с предизвестие трудовия договор.
Щатно разписание трябва да имат всички работодатели по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на КТ - физически лица, юридически лица или техните поделения, както и всички други организационно и икономически обособени образувания, които самостоятелно наемат работници или служители по трудово правоотношение.
Щатът, щатното разписание е частен документ по смисъла на Гражданския процесуален кодекс, който е даден в правомощията на работодателя и се съставя и коригира от преценена от него целесъобразност, а не от държавен орган или от длъжностно лице в кръга на правомощията му. Поради това нито самото щатно разписание, нито неговата промяна не подлежат на обжалване по съдебен ред.
Щатното разписание се приема от ръководния орган на предприятието и може пак по негова преценка и по негово решение да се променя по всяко време. За да е действително, то трябва да е датирано и да е подписано от лицето, което е правомощно да представлява предприятието - директор, управител и пр. Този подпис удостоверява, че документът е утвърден именно от тези лица и има достоверна дата за трети лица (работниците или служителите) от деня, в който е заверен.
Няма официално утвърден образец на щатното разписание. В общия случай то съдържа:
- структурата на предприятието по звена, дейности, длъжности, работни места, като се посочват постоянните и временните щатове с периода на действието им, както и т.нар. половинки щатове и други подобни особености;
- трите имена и личните данни на заемащите съответните длъжности работници и служители;
- други данни по преценка на работодателя.
Длъжностите, предвидени в щатното разписание, трябва да съответстват на приетите в НКПД-2011 наименования с определените им кодове. Така се осъществява унифицирана система на длъжностите за цялата страна и става възможно да се прилагат минималните осигурителни доходи, установени за съответните длъжности в условията на основните икономически дейности на предприятията.
Работниците и служителите след преименуването на "ОДЗ" в "Детска градина", на основание чл.123, ал.1, т.5 от КТ ли ще бъдат преназначени с допълнително трудово споразумение? Трябва ли тези допълнителни трудови споразумения да бъдат регистрирани в НАП ?
С влизането в действие на ЗПУО ОДЗ се преименуват в ДГ, т.е. променя се наименованието на работодателя (институцията). Това се отразява в допълнителното споразумение към съответните трудови договори на всички служители, работещи в съответната институция. Трудовите правоотношения, както е казано и в ЗПУО, се регламентират в съответствие с чл.123 от КТ (запазване на трудовото правоотношение при промяна на работодателя). Тези допълнителни споразумения следва да се регистрират в НАП - променено е наименованието на работодателя. Можете да го направите по електронен път.
Какъв вид да има бележникът за коренспонденция по чл. 289, ал. 2, Глава 10 от ЗПУО?
Бележникът за кореспонденция ще се води в свободен вид.
Ще служи за кореспонденция между образователната институция и родителите/настойниците на учениците.
Трябва да отразява текуща информация за: личностното развитие, процеса на обучение и постигнатите резултати от ученика.
Ще се води от класния ръководител и ще се заверява от директора.
Какви дългосрочни решения срещу насилието в училище ще приеме МОН?
Със Закона за предучилищното и училищното образование се предвижда учениците с проблеми в поведението да бъдат подкрепени посредством прилагане на екипния подход;
В закона и в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование, който ще бъде приет с наредба, се предвиждат превантивни дейности по отношение на преодоляване на агресията и насилието, както и дейности за мотивиране поведението на ученика, които ще се осъществяват преди да бъде наложена санкция.
Ще има ли срочна и годишна оценка за поведението на учениците при неспазване на чл. 172 от ЗПУО – задължения на учениците?
Не се предвижда да има такава оценка.
На какъв принцип ще се води дневникът за личностно развитие?
Както всички останали дневници, той е предназначен за организационна единица – група, паралелка, организационна педагогическа форма. В него ще се отразява общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, вкл. и индивидуалната работа
Разяснение относно ДОС за информацията и документите - въвеждането на НЕИСПУО в паралелното съществуване на двата закона.
Модулите и разделите от НЕИСПУО ще се разработват и внедряват поетапно.
Ще бъде ли скоро достъпна електронна система за попълване документи издавани от институцията, която да изключи хартиен носител?
Предстои да започне нейното разработване. Предвижда се най-напред да бъдат въведени електронните дневници на паралелка и група.
За лоша дисциплина ученикът да остава в същия клас, независимо от успеха му.
Не е добре да повтаря класа за проблеми с дисциплината. Трябва да се работи екипно с ученика, както и с цялата училищна среда, за преодоляване на затрудненията в поведението му.
Учебните помагала: учебни тетрадки, атласи, контурни карти и др. за прогимназиален етап на обучение да бъдат безплатни, за да бъдат достъпни за всички.
В съответствие с разпоредбите на чл. 4, ал.2 от Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала учебниците се създават като печатни издания или печатни издания с електронен вариант. В § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование е формулирано определение за "Електронно издание", че е информация, представена в цифрова форма, чрез използване на общоприет стандарт за нейното визуализиране на компютър, мобилно устройство, телевизор с мрежова свързаност или друго подобно устройство, която включва учебно съдържание, тестове, справочни материали, връзки към външни ресурси, речници, образователни игри, мултимедия, изображения, аудио- и видеоклипове, анимации, виртуална реалност и други, даваща възможност за гъвкаво, интерактивно и адаптивно обучение, без ограничение на времето и мястото и начина на достъп, навсякъде и по всяко време.
Наличието на електронен вариант на учебник дава възможност за гъвкаво интерактивно и адаптивно обучение.
Съгласно обявените със заповед на министъра на образованието и науката процедури за оценяване и одобряване на учебници за V клас и за VІ клас не са предвидени комплекти с едно или няколко учебни помагала в единна система, а само учебници. Спецификата на обучение в прогимназиалния етап предполага използването на различни учебни помагала, по преценка на учителя и в зависимост от индивидуалните потребности на всеки ученик.
При осигуряването за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти съгласно Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. е търсен икономически и социален баланс, с максимално възможния финансов ресурс да се осигури равен достъп на всички ученици.
Удължаване на срока за изготвяне на цялостната документация на училището/ без УУП, Списък-образец 1, годишно тематично разпределение на учителите/ до края на м. октомври, предвид физическата невъзможност всички документи - планове и др. да се изготвят качествено, да се огледат, съгласуват и т.н. в календарния месец септември.
Списък-образецът е част от задължителните училищни документи и без него не следва да започва работата за съответната учебна година. Останалите са учебна документация.
Няма основания да бъде удължаван срокът за работа по тях.
Кога ще се отстрани несъответствието между налична МТБ /липсата на компютри, проектори, интерактивни дъски/ от една страна и наличието на ел. учебници по различните предмети и невъзможността да бъдат използвани в учебния процес от начален курс?
Осигуряването на допълнителни средства за оборудване на училищата с цел подобряване на мателиално-техническата база е свързано с единния стандарт за издръжка на един ученик. Проектите, свързани с базова ИКТ инфраструктура се стартират в текущ порядък, съобразно възможностите на бюджета на МОН за ИКТ.
Какви дългосрочни решения срещу насилието в училище ще приеме МОН?
Въведен е Механизъм за противодействие на училищния тормоз. Законово са разписани дейности за превенция на агресията и насилието в училище, както и дейности за мотивиране на поведението на учениците. Със Заповед на министъра на образованието и науката е утвърдена Национална мобилна група за психологическа подкрепа, която ще се намесва в ситуации на кризи и ще подпомага училищните екипи при изготвяне на програми за работа с ученици, които са проявили или са жертва на агресия.
Ще бъде ли скоро достъпна електронна система за попълване документи издавани от институцията, която да изключи хартиен носител?
Документите ще започнат да се водят в електронен вид поетапно с въвеждането на съответните модули и раздели от националната електронна информационна система система, но това няма да изключи напълно използването на хартиен носител до пълното гарантиране на сигурността на необходимата информация.
Възможно ли е да се увеличи броят на неизвинени отсъствия на ученици от ромски произход, които в по-голямата част допускат неизвинени отсъствия по социални причини?
Предвижда се предоставяне на обща подкрепа за личностно развитие, която включва допълнително обучение по български език, допълнителни часове за консултации по учебни предмети, занимания по интереси и много други дейности. С това се цели да са задържат учениците в училището и да се подпомогнат при обучението и развитието им.
Как да се изгради в училище позитивна дисциплина със съдействието на родителите?
Позитивната дисциплина в училище ще се изгради посредством изграждането на единна система за ненасилие в училище и добър климат. Това ще се случи посредством екипния подход за работа с учениците, общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие, училищната политика, разработена съвместно с родителите в Обществените съвети, мерките в Закона и държавния образователен стандарт за приобщаващото образование за позитивно дисциплиниране на учениците, заложените в закона дейности по превенция и мотивиране на поведението на ученика.
За родители, които не осигуряват редовно присъствие на децата си в училище, самото училище ли подава сигнал към длъжностните лица, които съставят акт за нарушение?
Да. Училището сигнализира органите и институциите.Към началото на страницата

За реформата