Предложения


1. За лоша дисциплина ученикът да остава в същия клас, независимо от успеха му.
2. Задължително премахване на делегираните бюджети и стимулиране на младите учители.
3. Да се отпуснат средства за електронно преподаване в училищата.
4. Да се въведе на единна стандартизирана входяща диагностика, констатираща нивото на владеене на български език от страна на първокласниците при постъпването им в училище.
5. В новите учебни програми да се намали обема учебно съдържание, за да има възможност за провеждане на повече часове за упражнения.
6. Учениците, завършващи ІV клас и не покриват държавните образователни изисквания да не преминават в V клас.
7. Учебните помагала: учебни тетрадки, атласи, контурни карти и др. за прогимназиален етап на обучение да бъдат безплатни, за да бъдат достъпни за всички.
8. Да се въведе единна стандартизирана система за атестиране на учителите, съобразена с вида на училището и региона, в който се намира.
9. Учителския труд да бъде признат за втора категория труд, което ще дава възможност за по-ранно пенсиониране и навлизане в професията на млади хора.
10. Да се предвидят средства по ЕРС за издръжката на един ученик за осъществяване на пропускателен режим и видеонаблюдение във всички училища.
11. На всеки три години да се предвиждат средства по ЕРС за издръжката на един ученик за повишаване на заплатите на учителите.
12. Помощник-възпитателите в детските градини да получават възнаграждения за работа с деца със СОП.
13. Въвеждане на мандатност на директорите на образователните институции.
14. Началната основна заплата за учител с висше образование - степен бакалавър и учител с висше образование – степен магистър да бъде различна, с цел мотивиране повишаване на степента на образование на учителите.
15. Да се осъществява одит и контрол на общините за изразходване на средствата, предназначени за детските градини, които не прилагат системата на делегираните бюджети.
16. Да бъдат прецизирани датите за изпитванията на учениците от VII клас, с графика на учебното време. (Към днешна дата НВО е с около 20 дни по - рано от края на учебната година за учениците от VII клас).
17. Намаляване на максималния брой ученици по паралелки- І-ІV- 20; V-VІІ- 22.
18. Приемът на ученици в училищата да се извършва по райони, с цел оптимизиране на броя ученици в различните училища и с цел повишаване на резултатите и възможностите за индивидуална и допълнителна работа. Това ще осигури по-добра мотивация за стриктно изпълнение на ученическите задължения и спокойствие в системата, ред и стриктно спазване на правилата - от всички участници в учебния процес.
19. Регламентиране по- строго на сроковете за преместване на ученици в периода от 16 юни до 1 септември, с оглед планирането и подготовката на ЗДУ и всички документи, свързани с учениците, паралелките, групите, и т.н. , ЗНПР на учителите и др.
20. Намаляване на максималния брой ученици в ПИГ, когато те са сформирани сборни от различни класове.
21. Удължаване на срока за изготвяне на цялостната документация на училището /без УУП, Списък-образец 1, годишно тематично разпределение на учителите/ до края на м. октомври, предвид физическата невъзможност всички документи- планове и др. да се изготвят качествено, да се огледат, съгласуват и т.н. в календарния месец септември.

За реформата