Важна информация за директорите на институциите във връзка със ЗПУО


С влизане в сила от 01.08.2016 г. на Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО) в регистър БУЛСТАТ детските градини и училищата трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата на гише (на хартиен носител) в службите по регистрация към Агенция по вписванията или по електронен път с електроннен подпис.
Попълва се Вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълват задължително данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

 • Пълно/съкратено наименование – съгласно ЗПУО
 • Основание - ЗПУО
 • Документ: вид - закон, № - ДВ БР.79/13.10.15 г., дата - 01.08.2016 г., автор на документ - Народно събрание, код по БУЛСТАТ 000695018


Общинските обслужващи звена (ОДК, ЦРД, ДК, УСШ), астрономическите обсерватории, планетариуми и ученическите общежития трябва да подадат заявление РБ-1 за промяна на обстоятелствата, вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

 • Пълно/съкратено наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО
 • Правна форма - ЦПЛР
 • Юридически статут - юридическо лице
 • Основание — ЗПУО
 • Документ: вид-закон, № - ДВ БР.79/13.10.15 г., дата - 01.08.2016 г., автор на документ - Народно събрание, код по БУЛСТАТ 000695018


Националният дворец на децата, Държавният логопедичен център, ресурсните центрове за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици и държавните обслужващи звена трябва да подадат заявление за промяна на обстоятелствата, вид на вписване – промяна на обстоятелствата като се попълнят данни в следните полета от стр. 3 на заявлението:

 • Пълно/съкратено наименование – съгласно чл. 32 от ЗПУО
 • Правна форма - специализирано обслужващо звено
 • Юридически статут - юридическо лице
 • Основание - ЗПУО
 • Документ: вид - закон, № - ДВ БР.79/13.10.15г., дата - 01.08.2016г., автор на документ - Народно събрание, код по БУЛСТАТ 000695018


Заявител може да бъде представляващият/управляващият, адвокат с изрично пълномощно или упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно. Картите за идентификация не е необходимо да се връщат в службите по регистрация на Агенция по вписванията. Съгласно изменението и допълнението на закона за регистър БУЛСТАТ в сила от 01.05.2016 г. не се издават нови карти.
Дължима държавна такса - 10 лв.

Заявление по образец
Адреси на службите по регистрация
Примерна попълнена 3-та страница на заявление - детски градини
Примерна попълнена 3-та страница на заявление - училища
Примерна попълнена 3-та страница на заявление - обслужващи звена



Календар за директорите преди влизането в сила на новия закон


Министерството на образованието и науката подготви Календар в помощ на директорите на училища, в който описва в какви срокове какво трябва да се промени в дейността им след влизане в сила на новия Закон за предучилищното и училищното образование на 1 август.
В календара е посочено, че съществуващите държавни, общински и частни институции продължават дейността си без да са необходими решения на педагогическите съвети, общинските съвети, заповеди на кметове и министър на образованието и науката за детските градини, училищата, центровете за подкрепа и личностно развитие и специализираните обслужващи звена. Подробно е посочено как става смяната на имената на училищата, изработването на нови печати. Важно е да се знае, че при промяна на наименование на училището няма да променят номера в регистъра БУЛСТАТ.
Описано е, че началните училища са си начални и през новата учебна година, прогимназиалните стават основни, основните са основни, гимназиалните – профилирани или професионални, СОУ – средни училища и т.н. - за всички видове какво се случва и кога. За преобразуването на училищата в обединени се напомня, че срокът за предложения до МОН е 31 май 2017 г.
До 5 септември т.г. е срокът за разработване на стратегия за развитие на всяко едно училище. В този срок трябва да са разработени училищните учебни планове само за I и V клас, които са по нови програми.
До 15 септември училищата трябва да подадат информация за записаните първокласници.
В периода 5-10 септември трябва да се проведат педагогически съвети, които да приемат правилник за дейността на училището, учебни планове, включително за индивидуална форма на обучение, програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи и др.
В периода 10-14 септември трябва да се състоят родителски срещи с родителите на децата в I и V клас, които ще учат по нови програми. На тях родителите трябва да бъдат запознати с правилника за дейността на училището и избраните до 29 август нови учебници по история и цивилизации за петокласниците.
До 14 септември трябва да са готови годишните тематични разпределения на учителите на първокласниците и петокласниците, като се отчетат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

Календар на директора на неспециализирано училище след влизане в сила на закона за предучилищното и училищното образование

За реформата